Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 20. Досліджуємо склад числа 6

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про склад числа 6; учити подавати число 6 у вигляді суми двох доданків.

Формувати уявлення про додавання як об'єднання елементів двох множин, про віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати арифметичні дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5. Пропедевтика переставного закону додавання.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Пам’ятаєте, чому видатний філософ-математик Піфагор вважав число 6 дивовижним? Тому що воно складається з трьох послідовних чисел: 1, 2, 3. Сьогодні ми вивчатимемо склад числа 6, але не з трьох, а з двох чисел!

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, розмір, форма, колір, розмір, форма... Наступним має змінитися колір — великий зелений круг.]

2. Усне опитування, практичні вправи.

Що означає додати число? відняти число?

Коли об’єднуємо, стає більше чи менше? А коли вилучаємо?

Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Завдання № 1. Покладіть зліва на парту 2 круги, а справа — 4 трикутники. Об’єднайте всі фігури. Покажіть усі фігури. Що означає об’єднати? Складіть відповідний вираз.

Покладіть на парту 5 квадратів. Вилучіть (відсуньте) 3 квадрати. Покажіть фігури, що залишилися. Що означає вилучити? Складіть відповідний вираз.

Покладіть на парту стільки трикутників, скільки позначає цифра: 2, 5, 3, 6, 4, 1.

Я тримаю картку з числом. Здогадайтесь, яке це число, якщо воно наступне до числа: 3, 5, 2, 1. Як одержати наступне число до даного?

Тепер на моїй картці число, яке стоїть безпосередньо перед числом: 4, 6, 3, 5, 2. Як одержати попереднє число до даного?

Між якими числами міститься число: 5, 3, 2, 4? На скільки попереднє число менше ніж дане? На скільки наступне число більше?

3. Актуалізація способу одержання попереднього або наступного числа.

Завдання № 2. Розгляньте малюнок. Як одержати наступне число? Як одержати попереднє число? Знайдіть значення виразів. Складіть інші вирази. Знайдіть їх значення.

Актуалізація знань складу чисел 2, 3, 4, 5

4. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Візьміть картки з числами — за їх допомогою будемо викладати пари чисел. До складу числа 5 входять числа: 3 і ... [Учні кладуть картки з числами 3 і 2.]; 1 і ...; 2 і ...; 4 і ... . До складу числа 4 входять числа: 1 і ...; 2 і ...; 3 і ... . Викладіть картки, за допомогою яких можна показати склад числа 3; числа 2.

5. Завдання № 3. Учні визначають, склад яких чисел показаний у таблицях; користуючись таблицями, знаходять значення виразів.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення зі складом числа 6. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 1 (продовження). Покладіть зліва на парті 6 кружків. Скільки всього кружків? Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки кружків залишилося зліва? Скільки кружків справа? Скільки всього кружків? Пересуньте ще 1 кружок зліва направо...

Завдання № 4 виконується колективно.

2. Первинне закріплення складу числа 6. Завдання № 1 із вкладки № 20. Учні зафарбовують кружки, демонструючи склад числа 6, потім заповнюють таблицю. Після цього називають першу пару чисел, які входять до складу числа 6, і записують відповідну рівність, тихо промовляючи те, що пишуть...

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Закріплення розуміння складу числа 6

1. Завдання № 5 виконується колективно.

2. Завдання № 2 із вкладки 20 виконується колективно. Розгляньте перший малюнок. Скільки монет зображено зліва? справа? Об’єднаємо їх. Якій арифметичній дії відповідає об’єднання? Розгляньте, як склали вираз. Полічіть всі монети. Скільки буде, якщо до 1 додамо 5? Здогадайтеся, що підказують стрілки біля монет. Об’єднайте монети справа наліво. Розгляньте, як складено вираз, і знайдіть його значення: до 5 додамо 1...

3. Завдання № 8 виконується з коментарем. Воно аналогічне до попереднього, але учні мають самостійно скласти вирази, об’єднуючи точки кісточки доміно зліва направо та справа наліво.

Назвіть склад числа 6, проілюстрований першою кісточкою доміно. Як дізнатися, скільки всього точок на кісточці? [Можна об’єднати всі точки; виконати додавання.] Що підказують стрілки біля кісточки доміно? Спробуйте скласти рівність за стрілкою вгорі. [4 + 2 = 6.] Можна скласти іншу рівність — за стрілкою внизу. [2 + 4 = 6.] Що цікавого ви помітили в цих двох рівностях?

4. Завдання № 6. Звертаємо увагу на те, що спочатку слід домалювати відповідну кількість точок, щоб отримати кісточку доміно «6», потім вписати відповідне число у відповідний рядок таблиці, яка ілюструє склад числа 6, а вже після цього вставити пропущене число у відповідну рівність. Учитель здійснює поетапний контроль виконання завдання (учні можуть коментувати свої дії).

Формування понять рівності та нерівності

5. Метою наступного завдання є продовження формування поняття про істинні та хибні рівності (нерівності), робота над засвоєнням способу порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені. Зверніть увагу на те, що це завдання з «пасткою». Тобто учні мають помітити, що в ньому подано не тільки нерівності, які слід прочитати за умовою, а ще й рівності, які читати не треба. Завдання № 4 із вкладки 20 виконується з коментарем.

6. Завдання № 5 із вкладки 20. У цьому завданні учні мають сконструювати істинні нерівності.

Назвіть числа по порядку від 1 до 6. Назвіть числа, які менші ніж 6. Розгляньте перший запис у завданні. Який в ньому стоїть знак? Як називають цей запис? Чого не вистачає в нерівності? Які числа можуть бути в клітинці, щоб нерівність була правильною (істинною)? [4 має бути меншим за ці числа.]

Далі учні виконують завдання самостійно. Під час перевірки називаються й аналізуються можливі варіанти розв’язування.

Закріплення розуміння сутності додавання і віднімання та їх схематичного зображення

7. Завдання № 3 із вкладки 20 виконується колективно. Розгляньте схему зліва. Якого кольору на ній відрізки? Скільки червоних відрізків? Яке число запишемо над червоними відрізками? Скільки зелених відрізків? Яке число запишемо над зеленими відрізками? Що позначає дужка під всіма відрізками? Що позначає знак питання? Щоб дізнатися, скільки всього відрізків, треба їх об’єднувати чи вилучати? Яку арифметичну дію виконуємо, коли об’єднуємо? Доберіть вираз до схеми. Поясніть свій вибір. Знайдіть значення виразу...

8. Учитель пропонує учням розглянути схеми, подані на дошці, й послухати, що ними проілюстровано.

На дереві сиділи 4 пташки, прилетіли ще 2. Розгляньте, як, позначивши пташок кружками або відрізками, показали всіх пташок. Розгляньте схему. Що позначає число 4? Яким кольором позначено пташок, які сиділи на дереві? Що позначає число 2? Яким кольором позначено пташок, які прилетіли? Покажіть їх на схемі. Покажіть на схемі усіх пташок на дереві.

Розгляньте схематичне креслення. Що означає відрізок, позначений дужкою із числом 4? позначений дужкою із числом 2? позначений дужкою із знаком питання? Щоб дізнатися, скільки пташок стало, треба об’єднувати чи вилучати? Якою арифметичною дією дізнаємося, скільки стало пташок? [Дією додавання: 4 + 2 = 6.]

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? З яких чисел складається число 6? Що означає об’єднати? вилучити? Чи є істинними твердження: «До 5 додати 2 одержимо 6»; «До 3 додати 3 буде 6»; «Число 6 складається з 2 і 3», «Число 6 складається з 1 і 5», «Якщо Сашко добре вивчить склад чисел, то він буде швидко виконувати дію додавання»? Як одержати наступне число до даного? попереднє число? Що можна сказати про числа, які розташовані на числовому промені ліворуч від даного? праворуч від даного? Як ви розумієте поняття «хибна рівність», «хибна нерівність»?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити