Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 29. Порівнюємо числа

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сутність додавання та віднімання.

Дидактична задача: формувати поняття про число 8; про спосіб порівняння чисел на основі їх розташування на числовому промені; вчити інтерпретувати дії додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, поняттями вираз, значення виразу; рівність, нерівність; істинна рівність (нерівність), хибна рівність (нерівність). Закріпити знання складу чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7. Учити складати рівність на додавання та рівність на віднімання за окремим випадком складу числа. Формувати вміння додавати та віднімати число 1 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування; навчати робити істинні висновки.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Вивчаючи числа, ви вже набули певного досвіду в порівнянні чисел — ви вмієте це робити і способом утворення пар, і на основі розташування чисел на числовому промені. Сьогодні ми вдосконалимо вміння порівнювати числа, закріпимо знання складу чисел; будемо додавати й віднімати число 1. Крім того, ви спробуєте самостійно накреслити схему до ситуації, яка ілюструє операцію об’єднання або вилучення.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Робота за сходинками складності: І — назвати геометричні фігури, які подано на малюнку; ІІ — встановити, за яким правилом змінюється ознака; ІІІ — продовжити ряд фігур; IV — по пам’яті назвати порядок розташування фігур.

2. Актуалізація сутності додавання і віднімання. Практичні завдання. Учні мають дібрати вираз до описаної словесно ситуації. Завдання виконуються учнями самостійно, вчитель лише читає умови і демонструє на дошці вирази. Перед тим згадуємо, що означає додати, відняти; що треба зробити, щоб стало більше, менше.

1) У коробці 4 червоні і 2 сині кульки. Виконайте на аркуші малюнок або схематичне креслення. Покажіть усі кульки. Доберіть відповідний вираз, знайдіть його значення.

2) У коробці було 7 кульок. Узяли з коробки 5 кульок. Виконайте малюнок або схематичне креслення. Покажіть лінією кульки, що залишилися. Доберіть вираз, щоб дізнатися кількість кульок, що залишилася. Знайдіть значення виразу.

3. Математичний диктант. Завдання № 1 із вкладки 29.

1) Намалюйте 8 кружків.

2) Запишіть три числа, наступні до числа 4.

3) Запишіть три числа, попередні до числа 5.

4) Запишіть числа, більші від 3, але менші за 7.

5) Запишіть числа, між якими стоїть число 7.

Актуалізація прямої та зворотної лічби, поняття про більші та менші числа

4. Завдання № 1 виконується колективно.

5. Завдання № 2 із вкладки 29 виконується з коментарем. (Учні лічать і записують числа в зворотному порядку.)

6. Завдання № 2 виконується колективно.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

1. Формування вмінь додавати і віднімати число 1. Завдання № 3 із вкладки 29 виконується з коментарем. Як отримати наступне число? попереднє число? Що означає додати 1? відняти 1?

Матеріальною опорою для виконання цього завдання є числовий промінь, поданий у завданні № 2 із вкладки 29. Акцент робимо на словесних поясненнях виконуваних дій. [До 7 додати 1 — це означає отримати наступне число 8; від 5 відняти 1 — це означає отримати попереднє число 4...]

2. Закріплення вміння порівнювати числа на основі їх розташування на числовому промені. Завдання № 3 виконується в парах. Як ми міркуємо, коли порівнюємо числа?

3. Закріплення понять істинної та хибної нерівностей. Завдання № 4 виконується колективно. Проаналізуйте нерівності щодо їх істинності та встановіть спільну ознаку для кожного стовпчика нерівностей.

Прочитайте першу нерівність. Істинна вона чи хибна? Якщо хибна, то перетворімо її на істинну... [8 при лічбі йде після 7, тому 8 більше 7. Нерівність істинна...]

[Спільним є те, що в кожному стовпчику однаково зорієнтований знак нерівності. Так, у першому стовпчику цей знак означає відношення «більше»: перше число кожної пари розташовується на числовому промені праворуч від другого числа пари.]

4. Закріплення знання складу чисел 2-7. Завдання № 5. Колективна робота. Після цього можна організувати аналогічну роботу в групах.

5. Завдання № 4 із вкладки 29.

Формування вмінь складати по дві рівності на додавання і віднімання за малюнком

Наступні завдання мають також на меті пропедевтику переставного закону додавання та взаємозв’язку арифметичних дій додавання та віднімання.

6. Завдання № 6. Учні перевіряють таблицю складу числа 7, коментують, доповнюють рівності.

7. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 7.

8. Формування вмінь схематично зображувати у вигляді відрізків операцію об'єднання; переходити від схеми до виразу. Завдання № 5 із вкладки 29. Учитель пропонує учням розглянути та прокоментувати малюнок: скільки синіх олівців? скільки червоних? Покажіть замкненою кривою всі олівці. Спробуйте самостійно показати це на схемі.

Звертаємо увагу учнів на те, що олівці вони можуть позначити будь-якою фігурою. Під час перевірки роботи особливу увагу звертаємо на те, як учні позначили кількість синіх (червоних) олівців; усі олівці.

9. Розвиток графічних навичок. Завдання № 6 із вкладки 29 виконується учнями самостійно.

Розвиток логічного мислення учнів

10. Завдання № 8 виконується колективно.

[Цілий відрізок, позначений дужкою з буквою С, складається з двох частин — А і О. Об’єднуємо частини А і О — отримаємо цілий відрізок С, тобто А + О = С. Об’єднуємо частини О і А — отримаємо цілий відрізок С, тобто О + А = С. Із цілого відрізка С вилучаємо частину А, отримаємо іншу частину — О, тобто С - А = О. Із цілого відрізка С вилучаємо частину О, отримаємо іншу частину — А, тобто С - О = А.

11. Завдання № 9.

[Учні вже розв’язували аналогічні завдання, але формулювання цього дещо ускладнено. Наочною допомогою є відрізки, найдовший з яких означає температуру тіла голуба, середній — людини, найкоротший — слона.]

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили? Які вміння вдосконалили? Що сподобалося на уроці найбільше? Як можна міркувати при порівнянні чисел? Як ви розумієте поняття «хибна нерівність»?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити