Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 30. Досліджуємо склад числа 8

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сутність додавання та віднімання.

Дидактична задача: формувати поняття про склад числа 8; учити подавати число 8 у вигляді суми двох доданків, складати рівність на віднімання зі зменшуваним 8. Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання, практичну дію виключення частини елементів множини з арифметичною дією віднімання; інтерпретувати додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання та віднімання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропедевтика переставного закону додавання, взаємозв'язку арифметичних дій додавання та віднімання за допомогою складання рівностей на додавання та віднімання до схематичного креслення.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування; навчати робити істинні висновки.

XIД УРОКУ

І. MОTИBAЦIЯ НАВЧАЛЬНО-ШЗНАВАЛЬНОЇ ДIЯЛЬHОCTI y4HIB

На цьому уроці ми продовжуємо вивчати число 8. Цікаво, що прадавні греки його вважали «числом правосуддя». Чому? Можливо, тому, що число 8 складається з двох рівних чисел: 8 — це 4 і 4. Сьогодні ви дізнаєтесь про інші випадки складу числа 8.

ІІ. АКТУАЛ!ЗАЩЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Робота за сходинками складності: І — назвати геометричні фігури, які подано на малюнку; ІІ — встановити, за яким правилом змінюється ознака; ІІІ — продовжити ряд фігур; ІV — по пам’яті назвати порядок розташування фігур.

2. Усна лічба.

Назвіть числа 1-8 у порядку збільшення (зростання); зменшення (спадання).

Назвіть усі числа, які менші ніж 8.

Назвіть числа, які більші за 8.

Назвіть числа, які більші за 5, але менші ніж 8; більші за 2, але менші ніж 5.

3. Актуалізація розуміння сутності додавання і віднімання. Завдання № 1 виконується колективно. Що означає додати? відняти? Коли об’єднуємо (додаємо), стає більше чи менше? А коли вилучаємо (віднімаємо)?

Уважно розгляньте малюнки. Перевірте, чи правильно складено вирази за схемами. Якщо ні, поясніть помилки.

[...Було 8 п’ятикутників, 4 закреслили, тобто вилучили. Дужкою зі знаком питання показали п’ятикутники, що залишилися. До цього малюнка складено вираз на додавання, тоді як дужка зі знаком питання позначає вилучення із 8 п’ятикутників 4; вилучити — це означає відняти, тому треба було скласти вираз на віднімання: 8 - 4.]

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

Ознайомлення зі складом числа 8

1. Завдання № 1 із вкладки 30 виконується з коментарем. Самостійна робота учнів. Під час перевірки учні коментують свої дії. [На першому малюнку 6 жовтих олівців; треба домалювати ще 2; 6 і 2 буде 8...]

2. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Покладіть на парті 8 кружків. Скільки всього кружків? Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки кружків залишилося зліва? Скільки кружків справа? Скільки всього кружків? Пересуньте ще 1 кружок зліва направо...

3. Завдання № 2 із вкладки 30 виконується учнями самостійно.

4. Завдання № 3. Розгляньте подані кісточки доміно. На яких кісточках показано склад числа 8? Усно складіть рівності.

[Розглянемо першу кісточку: зліва 4 точки і справа 4 точки, всього 8 точок; 4 і 4 складають число 8, отже, ця кісточка підходить. Складаємо за нею рівності на додавання та віднімання. Зліва 4 точки, справа 4 точки. Об’єднуємо точки зліва направо, всього 8 точок: 4 + 4 = 8; якщо об’єднати точки справа наліво, одержимо ту саму рівність: 4 + 4 = 8. Усього 8 точок, вилучаємо 4 точки справа (прикриваємо пальцем), залишиться 4 точки: 8 - 4 = 4; якщо із 8 вилучити точки зліва, отримаємо ту саму рівність...]

Учитель може також запропонувати усно скласти рівності на додавання та віднімання.

5. Первинне закріплення складу числа 8. Завдання № 3 із вкладки 30. Самостійна робота учнів.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

1. Закріплення розуміння складу числа 8, формування вміння складати рівності за кресленням. Завдання № 7. Робота за першою схемою виконується з коментуванням, із рештою схем учні працюють самостійно.

2. Розвиток логічного мислення учнів.

Чарівник перетворив числа на букви. Допоможи звільнити числа від чар — склади рівності за схемою.

[Цілий відрізок, позначений дужкою з літерою М, складається з двох частин — С і О. Об’єднуємо частини С і О — отримаємо цілий відрізок М, тобто С + О = М. Об’єднуємо частини О і С — отримаємо цілий відрізок М, тобто О + С = М. Із відрізка М вилучаємо частину С — отримаємо іншу частину — О, тобто М - С = О. Із відрізка М вилучаємо частину О — отримаємо іншу частину — С, тобто М - О = С.]

3. Удосконалення вміння порівнювати числа за їх розташуванням на числовому промені. Завдання № 5. Пропонуємо учням самостійно перевірити істинність нерівностей і виправити помилки. Результати роботи обговорюються колективно. Завдання № 4 із вкладки 30 виконується учнями самостійно.

4. Формування вмінь додавати і віднімати число 1. Завдання № 4. Виконується з коментованим письмом. Що означає до числа додати 1? Що означає від числа відняти 1?

5. Формування навичок додавання та віднімання за числовим променем. Завдання № 5 виконується в парах.

6. Розвиток графічних навичок. Завдання № 5 із вкладки 30 виконується учнями самостійно.

7. Розвиток логічного мислення учнів. Мама дала по яблуку трьом дітям. У Катерини яблуко більше, ніж у Петра, але менше, ніж у Василя. Чиє яблуко найбільше, чиє — найменше? Що позначають відрізки?

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? З яких чисел складається число 8? Чи є істинними твердження: «3 і 2 складають число 8»; «7 і 1 складають число 8»; «4 і 5 складають число 8»? Що ви повторили на уроці? Які вміння вдосконалили? Що ви навчилися робити краще, ніж на попередньому уроці?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити