Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 44. Відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні числа 0

Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання.

Дидактична задача: ознайомити учнів із прийомами додавання і віднімання нуля; формувати навички додавання і віднімання числа 1, додавати і віднімати число 2; закріпити правило віднімання однакових чисел, знання складу чисел, уміння подавати число у вигляді суми двох чисел, складати рівність на віднімання з даним числом. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку між діями додавання і віднімання через складання рівностей до кісточок доміно.

Розвивальна задача: розвивати в учнів логічне мислення.

XIД УРОКУ

І. MОTИBAЦIЯ НАВЧАЛЬНО-ШЗНАВАЛЬНОЇ ДIЯЛЬHОCTI y4HIB

На попередньому уроці ви дізналися про число «нуль», зокрема про те, що не завжди нуль визнавали числом. Уперше нуль як позначення порожнечі почали використовувати індійці, за ними — араби; близько 800 років тому видатний італійський математик Леонардо Фібоначчі довів його користь для обчислень не лише в торгівлі. У подальші століття значення нуля нестримно зростає. Він починає використовуватися на різних числових шкалах, наприклад на географічних картах.

Так, нуль — це ніщо. Нуль не змінює числа при його додаванні чи відніманні. Саме цю властивість нуля ми вивчатимо на цьому уроці.

ІІ. АКТУАЛ!ЗАЩЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

1. Графічний диктант. Виконується на аркуші в клітинку.

Відлічіть 2 клітинки вниз і поставте точку. Від точки проведіть лінію на 3 клітинки вправо, потім похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вниз, лінію на 3 клітинки вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вгору, лінію на 3 клітинки вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вниз, лінію на 3 клітинки вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вгору, лінію на 3 клітинки вправо... Продовжте візерунок самостійно.

2. Усне опитування, практичні вправи.

Яку арифметичну дію треба виконати, щоб число стало більше? стало менше?

Як називаються числа, які додають? Як називається результат дії додавання? Яке число в рівності на додавання зазвичай найбільше?

Покладіть зліва на парті 7 жовтих квадратів, справа — 2 червоні. Об’єднайте квадрати. Складіть за допомогою карток відповідну рівність. Підніміть картку з першим доданком; з другим доданком; із числом, яке є значенням суми.

Покладіть на парту 9 жовтих квадратів. Вилучіть 9 квадратів. Складіть рівність. Коли в результаті віднімання одержуємо нуль?

Наведіть приклади натуральних чисел. Коли використовують ці числа?

Чи є нуль натуральним числом? [Ні, оскільки число «нуль» не застосовують у лічбі предметів: не говорять «0 предметів», а кажуть «Предметів немає зовсім».]

3. Актуалізація уявлення про натуральний ряд чисел. Завдання № 1. Назвіть найменше натуральне число. На скільки кожне наступне число в натуральному ряді більше за попереднє? Що позначають три точки наприкінці запису натурального ряду чисел? [Його нескінченність.] Чи можна назвати найбільше натуральне число? [Ні, в натуральному ряді завжди можна назвати число, яке на 1 більше за попереднє.]

4. Усна лічба. Завдання № 2 виконується з коментарем.

Назвіть вирази, в результаті яких одержано число «нуль»; назвіть результати решти виразів у порядку зростання.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

1. Ознайомлення з правилом додавання нуля. Завдання № 3 виконується колективно. Що позначає нуль? [Те, що предметів немає зовсім.] Число яких предметів у класі відповідає нулю? [Наприклад, число пральних машин.]

Пропонуємо учням розглянути в навчальному зошиті завдання з кісточками доміно. Чотири учні складають на дошці рівності на додавання і на віднімання за кісточками. (Записані рівності слід залишити на дошці.)

Решта учнів складають у зошитах тільки рівності на додавання. Пропонуємо підкреслити перший доданок однією рискою, другий — двома рисками, значення суми обвести в кружок.

Потім два учні одержують завдання виписати на дошці рівності, в яких: 1) другий доданок є нулем; 2) перший доданок є нулем.

Порівняйте в кожній рівності значення суми та перший (другий) доданок. Що цікавого ви помітили? [Сума дорівнює першому (другому) доданку.]

Чи завжди сума дорівнює першому (другому) доданку? [Ні] У якому випадку? [Лише тоді, коли інший доданок — число «нуль.] Який висновок можна зробити? [Якщо один із доданків число «нуль», то значення суми дорівнює іншому доданку.]

2. Первинне закріплення правила додавання нуля. Завдання № 4 виконується колективно. Учитель пропонує розглянути завдання зошита, в якому подані рівності слід розбити на дві групи і знайти спільне в кожній групі. [Маємо такі групи: 1) рівності, в яких другий доданок 0; 2) рівності, в яких перший доданок 0. Коментар: до 5 додати 0 — одержимо те саме число 5; до 0 додати 10 — одержимо те саме число 10...]

Розгляньте всі подані в завданні рівності. Який висновок можна зробити щодо додавання з числом «нуль»? [При додаванні будь-якого числа і «нуля» в результаті одержимо те саме число.]

3. Ознайомлення з правилом віднімання нуля від числа. Продовжуємо працювати з рівностями, складеними за кісточками доміно. Учитель викликає до дошки учня і пропонує виписати рівності на віднімання нуля. [4 - 0 = 4; 5 - 0 = 5; 8 - 0 = 8.]

Що спільного в цих рівностях? [У даних випадках віднімають число «нуль».] Що ще спільного? [Слід порівняти одержаний результат з числом, від якого віднімають. Результат дорівнює числу, від якого віднімають нуль.] Який висновок можна зробити? [При відніманні нуля від будь-якого числа в результаті одержимо те саме число.]

Первинне закріплення правил додавання нуля і віднімання нуля від числа

4. Завдання № 5 виконуємо колективно.

Після розв’язування завдання і формулювання висновку щодо віднімання нуля від будь-якого числа пропонуємо учням: зіставте подані рівності із рівностями на додавання в попередньому завданні зошита. Що цікавого можна помітити? [В усіх рівностях є нуль, і в результаті одержуємо те саме число.] Чим відрізняються рівності у завданнях? [В одному завданні містяться рівності на додавання, а в іншому — на віднімання.] Який висновок можна зробити? [При додаванні і відніманні числа «нуль» у результаті одержуємо те саме число.]

5. Завдання № 6 виконується з коментарем. [Якщо до 6 додати 0, то одержимо те саме число 6. Якщо від 8 відняти 0, то одержимо те саме число 8.]

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Закріплення правил додавання і віднімання нуля та правила віднімання однакових чисел

1. Завдання № 2 із вкладки 44 виконується учнями в парах.

2. Завдання № 2 із надрукованої вкладки 44 виконується учнями самостійно.

3. Розвиток прийому розумової дії абстрагування, формування змістових узагальнень. Завдання № 7 виконується колективно.

[Е + 0 — якщо до будь-якого числа Е додати 0, одержимо те саме число Е.

Н - Н — при відніманні однакових чисел у результаті одержимо нуль.

В - 0 — при відніманні нуля від будь-якого числа В у результаті одержимо те саме число В.]

Потім вчитель пропонує учням «звільнити від чар» числа — замість букв запропонувати власні варіанти чисел.

Закріплення знань про склад чисел. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку дій додавання і віднімання

4. Завдання № 1 із надрукованої вкладки 44 виконується учнями самостійно.

5. Завдання № 4 із вкладки 44 виконується учнями самостійно.

Формування вмінь складати рівності за схемами та описувати можливу ситуацію до схем

6. Завдання № 8 виконується колективно.

7. Завдання № 3 із вкладки 44 виконується учнями в парах.

8. Формування вмінь додавати і віднімати число 2. Завдання № 1 із вкладки 44 виконується учнями в парах. Виконуючи завдання, учні мають згадати, що означає додати 2, відняти 2, і виконати дії за поданими схемами. Самостійна робота учнів.

9. Закріплення назв компонентів і результату дії додавання. Завдання № 9. Самостійна робота учнів. Під час перевірки читаємо рівності, назвичаючи компоненти та результат арифметичної дії додавання.

10. Графічні вправи. Завдання № 5 із вкладки 44 виконується учнями самостійно.

11. Розвиток уваги дітей. Закріплення складу числа 5. Завдання № 3 із надрукованої вкладки 44.

Перед виконанням завдання учні повторюють склад числа 5. Учитель має звернути увагу учнів на те, що в таблиці потрібно знайти два сусідні числа і обвести їх, якщо вони разом утворюють число 5.

12. Розвиток логічного мислення учнів.

1) У танцювальному гуртку 8 дівчаток і 7 хлопчиків. Кого в гуртку більше — хлопчиків чи дітей?

[Треба з’ясувати, що всі діти — це і хлопчики, й дівчатка. Очевидно, що хлопчиків і дівчаток разом більше, ніж окремо хлопчиків. Тому дітей більше, ніж хлопчиків.]

2) Ластівка злітає вище за горобця, але нижче за орла. Хто з цих птахів злітає найвище? Що позначають відрізки на малюнку?

[Якщо ластівка злітає вище за горобця, але нижче за орла, то ластівку ілюструє середній відрізок, горобця ілюструє найнижчий відрізок, а орла — найвищий.]

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що нове ви дізналися на уроці? Що повторили? Що ви стали виконувати краще? З якою властивістю додавання і з якою властивістю віднімання ви ознайомилися? Що спільного в додаванні та відніманні числа «нуль»?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити