Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

У розділі 2 запропоновані завдання, націлені на підготовку учнів до формування поняття задачі. Значну увагу приділено: схематичній інтерпретації арифметичних дій додавання і віднімання, відношення різницевого порівняння, збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; вибору або складанню виразу чи рівності до сюжетного малюнка або описаної ситуації. Учні знайомляться з одиницею вимірювання довжини — сантиметром, учаться вимірювати довжину відрізка спочатку за допомогою моделі сантиметру, а потім — за допомогою лінійки; вчаться креслити відрізки заданої довжини.

Основну увагу приділено формуванню уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання; опануванню учнями прийомів додавання і віднімання з числом 0; прийому віднімання рівних чисел; прийому додавання і віднімання числа 2 і числа 3 (частинами). Учні вчаться складати таблиці додавання і віднімання чисел 1 і 2, застосовувати табличні результати в обчисленнях. Логіка навчального пізнання розгортається від опанування учнями відповідного прийому обчислення, формування обчислювальної навички до складання таблиць додавання і віднімання та їх застосування в обчисленнях У результаті опрацювання розділу 2 учні повинні:

• знати:

1) склад чисел першого десятка;

2) назви компонентів арифметичних дій додавання і віднімання;

3) математичні вирази «сума» і «різниця»;

4) значення результату віднімання рівних чисел;

5) слова-ознаки відношення різницевого порівняння;

6) таблиці додавання і віднімання чисел 1, 2, 3;

7) одиницю вимірювання довжини 1 см;

• розуміти:

1) число «нуль» як порожню множину;

2) суть арифметичних дій додавання і віднімання;

3) суть відношень між числами: «більше на...», «менше на...»;

4) характер зміни суми залежно від зміни одного з доданків;

5) характер зміни різниці залежно від зміни зменшуваного;

• уміти:

1) замінювати будь-яке число в межах 10 сумою двох чисел;

2) виконувати додавання і віднімання на основі складу чисел;

3) додавати і віднімати з нулем;

4) виконувати додавання на основі переставного закону додавання;

5) виконувати додавання і віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання;

6) застосовувати прийом додавання і віднімання числа 1 на основі порядку чисел у натуральному ряді;

7) застосовувати прийоми додавання і віднімання чисел 2, 3 частинами;

8) збільшувати або зменшувати число на кілька одиниць;

9) знаходити, на скільки одне число більше або менше за інше;

10) записувати математичні вирази — суму і різницю;

11) знаходити значення виразів, які містять дві арифметичні дії;

12) вимірювати довжини відрізків у сантиметрах;

13) креслити відрізки заданої довжини.

УРОК 39. Повторюємо числа 1-10

Мета: формувати уявлення про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин, розуміння суті додавання і віднімання.

Дидактична задача: узагальнити і систематизувати знання учнів про числа 1-10: поняття наступного та попереднього чисел, способи їх утворення, прийом додавання і віднімання числа 1. Формувати уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання; вчити добирати вирази до сюжетних малюнків, попередньо поставивши до них запитання. Закріпити знання складу чисел першого десятка та переставний закон додавання; формувати вміння добирати пропущені числа в рівностях на основі складу чисел.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; учити логічно міркувати.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ви вже багато чого знаєте про числа 1-10. Ви знаєте, чому виникла необхідність у числах, знаєте, як у давнину люди позначали числа цифрами. Але в різних народів цифри були різні. Звідки взялися ті цифри, якими користуємося ми? Гадаю, дехто з вас уже чув, що це арабські цифри! Дійсно, європейці познайомилися з цифрами через арабів, і це сталося лише тисячу років тому. Проте звичний нам запис чисел з’явився в Індії. Спочатку цифр було дев’ять: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; значно пізніше з’явилася цифра 0. Індійська система числення була зручною і поширилась у багатьох країнах світу тому, що найпростіший лічильний прилад — пальці — завжди був «поряд» з людиною... Сьогодні на уроці ми узагальнимо все те, що ви знаєте про числа від 1 до 10.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 77 зошита, біля сороки. Назвіть кожну фігуру; назвіть хоча б одну фігуру; назвіть усі відрізки за кольором. Що ви знаєте про пряму? Як утворити відрізок? Як утворити промінь? Чим відрізняється відрізок від прямої? від променя? Чим відрізняється промінь від прямої?

Встановіть істинність чи хибність тверджень:

— через одну точку можна провести безліч прямих ліній;

— через одну точку можна провести один промінь;

— через дві точки можна провести одну й тільки одну пряму лінію;

— через дві точки можна провести один й тільки один відрізок.

2. Усне опитування.

Назвіть числа 1-10 у порядку збільшення (зростання); у порядку зменшення (спадання).

Назвіть усі числа, які менші ніж 10; назвіть хоча б одне число, яке більше за 10.

Визначте, чи є істинними твердження: «Число 7 менше ніж 9, але більше за 5»; «Число 5 більше за 3, але менше ніж 8».

Назвіть деякі числа, які більші за 6; усі числа, які менші ніж 9.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Закріплення навичок порівняння чисел. Завдання № 1. Колективна робота. За необхідності учні користуються числовим променем.

Формування навичок додавання і віднімання числа 1 на основі розташування чисел у натуральному ряді

2. Завдання № 2. Колективна робота. Учні повторюють поняття числа, наступного до даного.

Як одержати число, наступне до даного? попереднє до даного? Що означає до числа додати 1? Що означає від числа відняти 1?

3. Завдання № 3. Самостійна робота учнів із наступною перевіркою або взаємоперевіркою.

4. Учням, які швидко впоралися з попереднім завданням, пропонуємо подумати над завданням № 4. Потім колективно обговорюємо шляхи його розв’язання.

[Додати 1 — це означає одержати наступне число до даного; тому число 6 наступне до того, на яке «впав» листочок; отже, листочком прикрите число 5, бо число 6 — наступне до числа 5...]

5. Завдання № 5. Це завдання буде корисним й для формування обчислювальних навичок, а отже, для розвитку інтересу до математики. Пропонуємо учням спочатку самостійно виправити помилки, а потім зазначаємо, які рівності є хибними, як їх перетворити на істинні, чому припустилися такої помилки.

6. Закріплення розуміння суті додавання і віднімання. Завдання № 6. Перед виконанням завдання доцільно провести усне опитування стосовно суті відповідних дій, а також такого плану: наведіть приклад ситуації, за якою можна скласти вираз: 5 + 2; 5 - 2.

Закріплення знань про склад чисел, уміння подавати число у вигляді суми двох доданків, уміння складати рівності на віднімання з даним числом

7. Завдання № 7 виконується в парах.

[Приклад коментаря: 4 — це 3 і 1. Об’єднуємо 3 і 1: 3 + 1 = 1 + 3 = 4. Із 4 вилучаємо 1, залишається 3: 4 - 1 = 3...]

8. Завдання № 1-3 із вкладки 39. Самостійна робота учнів.

9. Формування вміння порівнювати числа логічним способом на основі складу числа. Згадайте, які способи порівняння чисел ви використовували. [На основі складання пар, на основі розташування чисел на числовому промені, логічний спосіб — на основі складу числа.] Порівняйте подані числа логічним способом.

10 і 6; 5 і 10; 10 і 7; 8 і 10; 10 і 9; 4 і 10; 10 і 2; 3 і 10.

[Треба порівняти 10 і 6, тому 10 подаємо як 6 і ще 4; 6 і 4 більше за 6, тому 10 більше за 6. Треба порівняти 5 і 10, тому 5 подаємо як 10, але без 5; 10 без 5 менше ніж 10, тому 5 менше ніж 10.]

10. Графічні вправи. Завдання № 4 із вкладки 39 виконується учнями самостійно.

11. Розвиток логічного мислення учнів. Уляна старша за Аліну, але молодша, ніж Руся. Яка з дівчаток найстарша? Виберіть відповідну схему.

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили на уроці? Що вас зацікавило? Що ви стали робити краще? Назвіть числа 1-10 у порядку збільшення. На скільки кожне наступне число більше за попереднє? Як одержати число, наступне до даного? попереднє до даного? Як можна міркувати при додавання числа 1? при відніманні числа 1? Чи на всі запитання ви відповіли правильно? Хто помилився хоча б один раз? Хто жодного разу не помилився?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити