Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІІ. Нумерація багатоцифрових чисел.

Урок №39 ( с. 82-83)

Мета: формувати уявлення про багатоцифрові числа.

Дидактичні задачі. Актуалізувати знання послідовності чисел в натуральному ряді в заданих межах; способу порівняння чисел на підставі їх прямування в натуральному ряді; вміння записувати багатоцифрові числа; визначати розрядний склад багатоцифрового числа ; вміння зіставляти записи розрядних чисел ; подавати трицифрові числа у вигляді суми розрядних доданків; формувати на цій основі вміння подавати багатоцифрові числа у вигляді суми розрядних доданків . Актуалізувати вміння подавати круглі числа ( 70 і 800) у вигляді добутку розрядної одиниці та числа; формувати на цій основі вміння формувати на цій основі спосіб міркування щодо багатоцифрових чисел . Формувати уміння подавати багатоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків. Актуалізувати вміння замінювати суму розрядних доданків трицифровим числом; формувати на цій уміння замінювати суму розрядних доданків багатоцифровим числом .Актуалізувати уявлення про І-й та ІІ-й класи у багатоцифровому числі . Ознайомити із способом подання числа у вигляді суми чисел І-го та ІІ-го класів ; заміни суми одиниць класів багатоцифровим числом . Закріплювати вміння порівнювати багатоцифрові числа . Формувати уміння розв’язувати задачі, обернені до задач на різницеве порівняння двох часток; задачі на різницеве порівняння двох часток.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (РЗ ч. 1 с. 38, №3).

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ми вже ознайомились із багатоцифровими числами: вміємо їх читати та записувати, вміємо їх утворювати додаванням 1 до попереднього числа та відніманням 1 від наступного, розуміємо, що багатоцифрове число можна утворити з одиниць різних розрядів та різних класів. Цікаво, хто з вас розгадає математичний секрет: як ці знання допоможуть нам розібратися з додаванням і відніманням багатоцифрових чисел?

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

136 : 17 * 125 : 100 * 68 : 40 * 30: 5* 7

2. Математичний диктант.

1) Запишіть числа: п’ятсот тридцять дві тисячі сімсот чотири, двадцять тисяч три, сімсот дві тисячі десять. У записаних числах підкресліть розряд одиниць тисяч однією рискою, а розряд сотень тисяч — двома.

2) Запишіть числа, які містять: 2 одиниці ІІІ-го розряду другого класу, 5 одиниць І-го розряду ІІ-го класу; 8 одиниць ІІ-го розряду першого класу; 2 одиниці другого розряду ІІ-го класу та 9 одиниць ІІІ-го розряду І-го класу; 2 одиниці І-го розряду ІІ класу та 7 одиниць ІІІ розряду І класу. Запишіть ці числа у порядку зростання.

3) Подайте число 304 у вигляді суми розрядних доданків.

4) Визначте загальну кількість десятків та сотень у числі 456.

5) Перший доданок 600, другий доданок 50, третій доданок 8, знайти значення суми.

6) Число 679 збільшити на 1.

7) Число 1000 зменшити на 1.

8) Зменшуване 567, від’ємник 6. Знайти значення різниці.

9) Перший доданок 400, знайти невідомий доданок, якщо значення суми 470.

10)  Доданок 80, а значення суми 980. Знайти невідомий доданок.

3. Актуалізація знання про порядок чисел у натуральному ряді. Лічба в заданих межах. Актуалізація способу порівняння чисел за розташуванням у натуральному ряді.

Завдання №1 виконується колективно.

4. Актуалізація уміння записувати багатоцифрові числа; актуалізація знання видів чисел; розрядного складу числа.

Завдання №2 виконується з коментарем.

Учні розбивають числа на групи за кількістю цифр у їх запису. Називають групи чисел: шестицифрові, п’ятицифрові, чотирицифрові… Читають числа та визначають розрядний склад кожного з них.

5. Актуалізація знання розрядних одиниць та співвідношення між ними.

Завдання №3 виконується колективно.

Які лічильні одиниці ви знаєте? Назвіть відомі вам розряди. Які класи ви знаєте? Назвіть розряди, які входять до кожного класу. Що спільне в І-го та ІІ-го класів; що відмінне? Назвіть розрядні числа кожного розряду.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Перенесення способу міркування при заміні числа сумою розрядних доданків з трицифрових чисел на багатоцифрові числа.

Завдання №4 виконується біля дошки.

Після того, як учні у стовпчику замінили трицифрове число сумою розрядних доданків, зіставляємо друге число з першим; з’ясовуємо, що до нього ліворуч дописали ще одну цифру, а тому в цьому числі (читаємо його), з’явився ще розряд тисяч; визначаємо, як ця зміна вплине на розв’язання. Отже, в сумі розрядних доданків з’явиться ще один доданок — розрядне число тисяч. Зіставляємо наступне число з попереднім; з’ясовуємо, у чому відмінність та як вона вплине на подання числа.

2. Первинне закріплення подання числа у вигляді суми розрядних доданків. Подання числа у вигляді суми розрядних доданків двома способами.

Завдання №5 виконується колективно.

Наприклад: 6000 = 6 * 1000.

Завдання №5 виконується з коментарем.

3. Перенесення способу міркування при заміні суми розрядних доданків трицифровим числом на багатоцифрові числа.

Завдання №7 виконуємо з коментарем.

Замінивши першу суму трицифровим числом, зіставляємо другу суму з першою. Помічаємо, що додався ще один доданок — 4000, тому у числі буде ще розряд тисяч, і тому на його місці треба записати цифру 4. Зіставляємо наступну суму з попередньою, визначаємо відмінність і з’ясовуємо, як вона вплине на результат.

Повідомляємо, що у заміні суми розрядних доданків числом — учні будуть вправлятися вдома. При заміні суми розрядних доданків числом у другому стовпчику можна скористатися підказкою, а саме, записати розрядні доданки стовпчиком, тоді стане наочно видно на якому місті слід писати певну цифру.

4. Первинне закріплення вміння замінювати суму розрядних доданків багатоцифровим числом.

Завдання № 2 із робочого зошита виконується з коментарем.

Коментар:

50000 — це 5 десятків тисяч, тому найвищим розрядом будуть десятки тисяч; десятки тисяч — це 5-й розряд, тому ставимо 5 точок; на п’ятому місці справа наліво пишемо 5. 2000 — це 2 одиниці тисяч; одиниці тисяч — це 4-й розряд, тому записуємо цифру 2 на четвертому місці справа наліво. 70 — це 7 десятків; десятки — це 2-й розряд, тому на другому місці зліва направо пишемо цифру 7. З — це 3 одиниці; одиниці — це 1-й розряд, тому пишемо цифру 3 на першому місці справа наліво.

Або: 50000 — це 5 десятків тисяч; 2000 — це 2 одиниці тисяч; 70 — це 7 десятків; 3 — це 3 одиниці. Число, яке містить 5 десятків тисяч, 2 одиниці тисяч, 7 десятків та 3 одиниці — це число 53073, запишемо його.

5. Ознайомлення із способом подання числа у вигляді суми чисел першого та другого класів.

Завдання № 8 виконується колективно.

Аналогічне завдання пропонувалося на попередньому уроці.

Завдання №9 виконується біля дошки.

Зазначена сума — це сума, в якій окремо подано число другого та число першого класу, які утворюють дане багатоцифрове число.

6. Первинне закріплення способу подання числа у вигляді суми чисел першого та другого класів.

Завдання №1 із робочого зошита виконується з коментарем.

7. Ознайомлення із заміною суми чисел другого та першого класів багатоцифровим числом.

Завдання №10 виконується біля дошки.

Коментар:

Перший доданок 129 тисяч, другий доданок — 821 одиниці. Значення суми містить 129 тисяч і 821 одиницю — це число 129821.

8. Первинне закріплення способу заміни суми чисел другого та першого класів багатоцифровим числом.

Завдання №4 із робочого зошита виконується з коментарем.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Вдосконалення уміння порівнювати багатоцифрові числа.

Завдання № 5 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

2. Вдосконалення уміння розв’язувати задачі, обернені до задач на різницеве порівняння двох часток.

Завдання №6 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

Робота за сходинками складності: І — розв’язати задачу, записавши розв’язання по діях з поясненням; ІІ — записати розв’язання виразом; ІІІ — перевірити правильність розв’язання, склавши і розв’язавши обернену задачу; ІУ — змінити запитання задачі так, щоб остання дія булі дією додавання.

Завдання №10 — самостійна робота учнів.

Робота за сходинками складності.

І — ІІІ сходинки такі самі, що й попередній задачі; ІУ — перетворити цю задачу на задачу на знаходження четвертого пропорційного.

3. Розвиток логічного мислення учнів.

Завдання № 3 з робочого зошита.

Може бути запропоновано учням, які швидше за інших виконали завдання №2 або наприкінці уроку.

Також можна запропонувати учням задачу:

Три школярі купили олівці. Один віддав за покупку 21 грн, а інший — 18 грн, а третій — 15 грн. Перший отримав на 2 олівці більше, ніж третій. Скільки олівців купив кожен школяр?

Розв’язання:

1) 21 — 15 = 6 (грн) - на стільки більше заплатив перший, ніж третій, отже два олівці коштують 6 гривень;

2) 6 : 2 = 3 (грн) - ціна олівця.

3) 21 : 3 = 7 шт. - олівців купив перший;

4) 18 : 3 = 6 шт. - олівців купив другий;

5) 15 : 3 = 5 шт. - олівців купив третій.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №7 — замінити суму розрядних доданків багатоцифровим числом. Завдання №10 — замінити суму чисел першого та другого класів багатоцифровим числом.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що нове ви дізнались сьогодні на уроці? Розкажіть, як ви розумієте: Як доцільно міркувати, щоб замінити багатоцифрове число сумою розрядних доданків? Як, навпаки, замінити суму розрядних доданків багатоцифровим числом? Як замінити число сумою чисел першого та другого класів? Як, навпаки, замінити суму чисел першого та другого класів багатоцифровим числом.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити