Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 14. МНОЖЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння виконувати множення багатоцифрових чисел; повторити порядок дій у прикладах на обчислення значення виразу; сформувати вміння розв'язувати задачі, які передбачають множення чисел;

ключові компетентності:

✵ ініціативність і підприємливість — генерувати нові ідеї, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності;

✵ математична компетентність — розв'язувати задачі, зокрема практичного змісту;

✵ основні компетентності у природничих науках і технологіях — розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв'язати засобами математики;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Математичний диктант із подальшою перевіркою і обговоренням

1) Добуток чисел 126 і 6 у вигляді суми можна записати так:...

2) Запишіть у вигляді добутку суму x + x + x + x + x.

3) Якщо множники 103 і 15, то добуток дорівнює...

4) Знайдіть число, утричі більше за число 2012.

5) Добуток числа 308 401 і нуля дорівнює...

6) Добуток числа 123 578 і одиниці дорівнює...

7) Скільки цифр може мати добуток двоцифрового числа на одноцифрове?

8) Добуток чисел дорівнює нулю, якщо...

9) Добуток двох чисел дорівнює одному з множників, якщо...

10) Добуток чисел 58 394 127 і 10 020 знаходять так:...

11) * Значення виразу (x - 2)(x + 2) дорівнює нулю, якщо x дорівнює натуральному числу...

12) * Якщо добуток різниці двох чисел на 100 дорівнює нулю, то ці числа...

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

План вивчення теми

1. Порядок дій у прикладах на обчислення значення виразів.

2. Зміна добутку в результаті зміни множників.

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ___________

2. Додаткові завдання

1) Подайте у вигляді добутку двох рівних множників число:

а) 81; б) 121; в) 400; г) 1 000 000.

2) Чи можна подати у вигляді двох рівних множників числа:

а) 40; б) 2000; в) 3600; г) 10 000; д) 100 000?

3) Язик садового слимака, який мешкає в Південній Америці, усіяний 135 рядами зубів по 105 зубів у кожному ряду. Скільки всього зубів у садового слимака?

4) Під час обертання навколо Сонця Земля рухається зі швидкістю 30 км/с. Яку відстань пройде Земля за один урок?

5) При яких значеннях x виконується рівність:

а) 13913 ∙ x = 0; б) 2929 ∙ (х - 29) = 0; в) (1000 - x)(x - 500) = 0?

6) Автомобіль щорічно використовує близько 4350 кг кисню та викидає в повітря близько 10 кг гуми і 3259 кг вуглецю. Скільки всього за рік спалюють кисню і викидають у повітря гуми та вуглецю 500 млн автомобілів?

7) Енергозберігаюча лампа використовує за годину роботи 15 Ват електроенергії, тоді як звичайна — 100 Ват (за такого самого освітлення). Скільки електроенергії можна зекономити за місяць (30 діб), якщо використовувати замість звичайної лампи енергозберігаючу, за умови освітлення приміщення впродовж 12 годин на добу?

— Реалізація наскрізної лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток»

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Не виконуючи обчислень, порівняйте значення виразів: a = 608 ∙ 35 і b = 608 ∙ 53.

А. a = b. Б. a > b. В. a < b. Г. Порівняти неможливо.

2) При яких значеннях m можлива рівність 11 ∙ m = 11?

А. m = 1. Б. m = 0. В. m = 11. Г. При будь-яких.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Не виконуючи обчислень, порівняйте значення виразів: a = 75 ∙ 908 і b = 57 ∙ 908.

А. a = b. Б. a > b. В. a < b. Г. Порівняти неможливо.

2) При яких значеннях n можлива рівність n ∙ 13 = n?

А. n = 1. Б. n = 13. В. n = 0. Г. При будь-яких.

Відповіді:

Варіант 1. 1) В. 2) А.

Варіант 2. 1) Б. 2) В.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Якою цифрою закінчується добуток усіх натуральних чисел від 1 до 101?

Відповідь. Нулем, оскільки одним із множників є число 10, а добуток будь-якого числа і 10 закінчується нулем.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити