Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 47 (резервна година). УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ «ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ»

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Геометричні фігури і величини»; удосконалити вміння розв'язувати задачі з цієї теми;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово);

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання та наочність: _________

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірка завдання, заданого за підручником

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Виконання завдань на картках із друкованою основою з подальшою перевіркою і обговоренням

Заповніть пропуски:

1. Точки А і M називають__________ відрізка AM.

2. Якщо на прямій а лежать точки C і M, то пряму а можна позначити так: ________________________________.

3. Точка M на прямій AB є початком променів:______________ .

4. Для того щоб на координатному промені позначити число 5, треба від _______________________ відкласти _____ одиничних відрізків.

5. Якщо точка А має координату 9, то це записують так: __________.

6. У куті BNK вершиною є_____________ , а сторонами ___________.

7. Кут зі сторонами MK і MC можна позначати так:________ , або ___________, або __________.

8. Якщо ∠M = 90°, то кут M — ____________, якщо кут N розгорнутий, то ∠N = ______°.

9. Якщо градусна міра менша від 90°, то його називають _____________; кут називають тупим, якщо _____________.

10. Якщо кути трикутника дорівнюють 90°, 30°, 60°, то цей трикутник —


якщо кути трикутника дорівнюють 50°, 60°, 70°, то цей трикутник —


якщо кути трикутника дорівнюють 130°, 22°, 28°, то цей трикутник —

________________________________________________________________.

11. На рисунку 1 зображено ________________________________________________________________.

Якщо AB = 5 см, BC = 8 см, то CD = ______ см, AD = _____ см; PABCD = ________; SABCD = __________.

12. Якщо сторона квадрата дорівнює 9 см, то периметр цього квадрата знаходять так: _________, а площу знаходять так: ________________________________.

13. На рисунку 2 зображено ________________________________________________________________.

Якщо AB = 10 см, то _____ = _____ = _____ = 10 см;

якщо BC = 8 см, то _____ = _____ = _____ = 8 см;

якщо AA1 = 2 см, то _____ = _____ = _____ = 2 см.

Об’єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 10 см, 8 см, 2 см знаходять так:

________________________________________________________________.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником ____________________________

2. Додаткові завдання

1) У написанні якої із букв слова «К Л А С» використано:

а) два тупих кути; б) один гострий кут; в) один тупий кут; г) три гострих кути?

2) Побудуйте кут AOB, градусна міра якого дорівнює 150°. Поділіть його променем OC на два кути так, щоб кут AOC був прямим. Визначте вид і величину кута BOC.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1) Укажіть усі позначені на рисунку точки, що належать променю AB

2) Визначте вид кута, величина якого

на 40° більша за величину ∠D = 140°

вдвічі більша за величину ∠A = 45°

3) Знайдіть периметр і площу прямокутника, сторони якого дорівнюють

21 см і 15 см

13 см і 25 см

4) Знайдіть ребро куба, об’єм якого дорівнює об’єму прямокутного паралелепіпеда з вимірами

4 см, 8 см, 2 см

1 см, 3 см, 9 см

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ________________________________

2. Додаткове завдання. Vk — об’єм куба з ребром 5 см, Vn — об’єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 2 см, 6 см, 10 см. Порівняйте Vkі Vn.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити