Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 64 (резервна година). УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В І СЕМЕСТРІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Геометричні фігури і величини»; удосконалити вміння розв'язувати задачі з цих тем;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово);

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання та наочність: _________

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Скількома відрізками можна сполучити дві точки?

2. Скільки прямих можна провести через дві точки?

3. Точка O лежить на прямій AB. Як називають частини, на які точка O ділить пряму AB?

4. Назвіть геометричні фігури, зображені на рисунку. Чи перетинаються пряма MN і промінь OK?

5. Яку геометричну фігуру називають кутом? Як позначають кути?

6. Як називають одиницю вимірювання кутів?

7. За допомогою якого інструмента визначають градусну міру кутів?

8. Сформулюйте означення: 1) розгорнутого кута; 2) прямого кута; 3) тупого кута; 4) гострого кута.

9. Визначте вид кута, градусна міра якого дорівнює:

1) 57°; 2) 157°; 3) 90°; 4) 91°; 5) 89°; 6) 180°; 7) 179°.

10. Що називають трикутником?

11. Який трикутник називають гострокутним? прямокутним? тупокутним?

12. Як обчислити периметр: 1) прямокутника; 2) квадрата; 3) трикутника?

13. Які одиниці вимірювання площі ви знаєте?

14. Як знайти площу прямокутника? площу квадрата? Запишіть ці правила за допомогою формул.

15. Зі скількох прямокутників складається поверхня прямокутного паралелепіпеда?

16. Чи правильно, що будь-який куб є прямокутним паралелепіпедом?

17. Які одиниці вимірювання об’ємів ви знаєте?

18. Як знайти об’єм прямокутного паралелепіпеда? об’єм куба? Запишіть ці правила за допомогою формул.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Додаткові завдання

1) У трикутнику ABC сторона AB дорівнює 87 см, сторона BC на 3 см довша за сторону AB, а сторона AC у 6 разів коротша за сторону BC. Знайдіть периметр трикутника ABC.

2) Знайдіть периметр прямокутника, якщо одна з його сторін дорівнює 26 см, а площа — 806 м2.

3) Багатоповерховий будинок має форму прямокутного паралелепіпеда, ширина якого дорівнює 18 м, довжина — 50 м, висота — 24 м. Запишіть вираз, що визначає вартість земельної ділянки, відведеної під забудову цього будинку, якщо ціна 1 м2 землі, відведеної під забудову, становить m грн.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Робота в групах

Оберіть, хто з членів групи координуватиме роботу і відповідатиме за її кінцевий результат. Складіть план роботи. Розподіліть, хто який пункт плану виконуватиме. Розв’яжіть задачі. Обговоріть здобуті розв’язки. Здайте роботи вчителеві на перевірку.

Задача 1

На відрізку MN позначені дві точки C і D так, що точка C лежить між точками N і D. Знайдіть довжину відрізка MN, якщо

Задача 2

Побудуйте прямий кут із вершиною в точці O. Позначте на його сторонах точки A і B так, щоб OA = 3 см, OB = 4 см. Сполучіть точки A і B відрізком. Яка фігура утворилася? Зробіть необхідні виміри і обчисліть периметр цієї фігури.

Задача 3

Побудуйте два прямокутника ABCD і NMKP так, щоб периметр прямокутника ABCD був більший за периметр прямокутника NMKP, але площа прямокутника ABCD була меншою від площі прямокутника NMKP.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити