АЛГЕБРА
Усі уроки для 8 класів

Урок № 10

Тема. Підсумковий урок

 

Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Раціональні вирази. Раціональні дроби. Основна властивість дробу, додавання і віднімання раціональних дробів».

Тип уроку: систематизація та узагальнення знань і вмінь.

Наочність та обладнання: опорні конспекти № 1 – 3.

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

З метою економії часу ретельній перевірці підлягають лише вправи на застосування алгоритму, вивченого на попередньому уроці (або зібрати зошити з виконаною домашньою самостійною роботою № 2).


III. Формулювання мети і завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

Основна дидактична мета та завдання на урок цілком логічно випливають із місця уроку в темі - оскільки урок є останнім, підсумковим, то актуальним постає питання про повторення, узагальнення та систематизацію знань та вмінь, набутих учнями в ході вивчення теми. Таке формулювання мети створює відповідну мотивацію діяльності учнів.


IV. Повторення та систематизація знань

@ Залежно від рівня підготовки, вчитель може організувати роботу учнів різними способами: або як самостійну роботу з теоретичним матеріалом (наприклад, за підручником або за конспектом теоретичного матеріалу повторити зміст основних понять теми, або ж скласти схему, що відображає логічний зв'язок між основними поняттями теми, тощо), або традиційно провести опитування (у формі інтерактивної вправи) за основними питаннями теми.

Виконання усних вправ

1.   Які вирази називають цілими? Наведіть приклади.

2.   Які вирази називають дробовими? Наведіть приклади.

3.   Які вирази називають раціональними? Які з наведених раціональних виразів цілі? Які дробові? 3а; ; 15р2q; ; ; .

4.   Які значення змінних, що входять до виразу, називають допустимими значеннями?

5.   Як формулюється основна властивість дробу?

6.   Що відбувається зі знаком дробу, якщо змінити знак його чисельника і знаменника; чисельника; знаменника?

7.   Як додати дроби з однаковими знаменниками? Наведіть приклади.

8.   Як виконати віднімання дробів з однаковими знаменниками? Наведіть приклади.

9.   Як знайти спільний знаменник поданих раціональних дробів? Наведіть приклади.

10.   Як додати (відняти) дроби з різними знаменниками? Розкажіть на прикладі дробів: а)  і ; б)  і .

11.   Як додати (відняти) раціональний дріб і цілий вираз? Покажіть це на прикладі виразів  і а – b.


V. Повторення та систематизація вмінь

@ Зазвичай цей етап уроку проводиться у формі групової роботи, мета якої полягає в тому, щоб учні самі сформулювали та випробували узагальнену схему дій, якої вони мають дотримуватись, розв'язуючи типові завдання, подібні до яких будуть винесені на контроль.

Наприклад, типовими завданнями теми «Раціональні вирази» є завдання:

·   Скоротити раціональні дроби.

·   Перетворити в раціональний дріб суму або різницю двох або більшого числа раціональних виразів.

·   Знайти допустимі значення змінної в раціональному виразі.

·   Довести, що значення раціонального виразу, що дорівнює сумі або різниці раціональних дробів (із цілими виразами), не залежить від значення змінної, що міститься в цьому виразі.

·   Знайти значення раціонального виразу при деякому значенні змінної (або виразів зі змінними).

Після складання списку основних видів завдань учитель формує робочі групи учнів (за кількістю видів завдань) і завдання кожної з груп формулюється так: «Скласти алгоритм розв'язання завдання...» (кожна з груп отримує індивідуальне завдання). На складання алгоритму кожній із груп відводиться певний час, за який учасники групи мають скласти алгоритм, записати його у вигляді послідовних кроків, підготувати презентацію своєї роботи. По закінченні відбувається презентація виконаної роботи кожною з груп. Після презентації - обов'язкове випробування алгоритмів: причому бажано, щоб групи обмінялись алгоритмами і перевірили їх застосування не на одному, а на кількох завданнях. Після випробування — обов'язкова корекція та підбиття підсумків.


VI. Підсумки уроку

Підсумком уроку узагальнення та систематизації знань і вмінь учнів є, по-перше, складені самими учнями узагальнені схеми дій під час розв'язування типових завдань, по-друге — здійснення учнями необхідної частини свідомої розумової діяльності учнів — рефлексії — відображення кожним учнем власного сприйняття своїх успіхів, та найголовніше — проблеми, над якими слід ще попрацювати.


VII. Домашнє завдання

1.   Вивчити складені на уроці алгоритми.

2.   Використовуючи складені алгоритми, виконати завдання домашньої контрольної роботи № 1.

Домашня контрольна робота

1.   Скоротіть дроби: а) ; б) ; в) .

2.   Подайте у вигляді дробу вирази: а) ; б) ; в) ; г) ; д)

3.   Спростіть вираз .

4.   Знайдіть значення виразу: а)  при а = ; х = ; б)  при  = 3.

5.   Доведіть, що при всіх допустимих значеннях а вираз тотожно дорівнює нулю: .

6.   Знайдіть допустимі значення змінної у виразі .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити