АЛГЕБРА
Усі уроки для 8 класів

Урок № 44

Тема. Функція , її властивості і графік

 

Мета: домогтися засвоєння учнями змісту основних властивостей функції ; сформувати вміння відтворювати вивчені властивості, а також використовувати їх у розв'язуванні програмових задач.

Тип уроку: засвоєння знань та вмінь.

Наочність та обладнання: опорний конспект «Функції».

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

На цьому етапі проводимо самостійну роботу за матеріалом попередніх уроків («Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені») з наступною перевіркою.

Самостійна робота 9

 

Варіант 1

Варіант 2

1. Спростіть вирази:

 

а) ;

б) .

а) ;

б) .

2. Виконайте дії:

 

а) ;

б) ;

в) .

а) ;

б) ;

в) .

3. Скоротіть дріб:

 

а) ; б) .

а) ; б) .


III. Формулювання мети і завдань уроку

Логіка вивчення матеріалу курсу алгебри 8 класу, а звідси й мета уроку, встановлюється дуже легко, якщо запропонувати учням розв'язати логічну вправу.

Логічна вправа:

Який запис пропущено?

Раціональний дріб

Квадрат числа

у = х2

Квадратний корінь

?


Після проведення аналізу даних завдання та встановлення логічних зв'язків між поняттями (певний вид виразу — відповідна функція) учні мають усвідомити, що по закінченні вивчення властивостей арифметичного квадратного кореня та їх застосування важливим с питання про вивчення властивостей функції . Таким чином формулюється дидактична мета уроку: повторивши вивчені властивості арифметичного квадратного кореня, сформулювали загальні властивості відповідної функції , засвоїти форму її графіка та сформувати первинні вміння застосовувати вивчені властивості в розв'язуванні задач.


IV. Актуалізація опорних знань та вмінь

@ З метою успішного сприйняття навчального матеріалу слід активізувати такі знання і вміння учнів: означення і властивості арифметичного квадратного кореня з числа; знаходження ОДЗ виразу ; читання графіків функцій (за готовим зображенням графіка знайти значення функції, якщо задане значення аргументу, або навпаки, знайти, при якому значенні аргументу функція набуває даного значення); графічне розв'язування рівнянь виду f(х) = g(x); виконання найпростіших побудов у декартовій системі координат.

 

Виконання усних вправ

1.   При яких значеннях змінної а не мають змісту вирази: ; ; ; ; ; ; ; ; ?

2.   Визначте знак виразів (найменше або найбільше значення): ; ; ; .

3.   Дано функцію у = 5х2 – 1. Чи належать графіку цієї функції точки А(1; 4); В(-1; -6); С(0; -1)?

4.   Який із рисунків відповідає графічному способу розв'язання рівняння ?

а)

б)

в)

г)


V. Засвоєння знань

План вивчення нового матеріалу

1.   Уявлення про задачі, що приводять до функції .

2.   Побудова графіка функції ; його порівняння з правою віткою графіка функції у = х2.

3.   Дослідження властивостей функції .

4.   Приклади застосування властивостей функції .

@ На передостанньому уроці вивчення теми «Квадратні корені» учні повторюють набуті на попередніх уроках знання про означення і властивості арифметичного квадратного кореня з числа, на основі чого формують уявлення про властивості і графік функції , порівнюють його з графіком функції у = х2 при х ≥ 0 і встановлюють їх симетричність відносно прямої у = х. (Цей факт можна встановити різними способами: або проаналізувавши (повторивши) попередньо властивість взаємного розташування точок з координатами (а; b) і (b; а), або попрацювавши з рисунком, учні, маючи зображення графіків функції  та у = x2 на окремому рисунку, можуть переконатися в симетричності графіків, просто перегнувши рисунок по прямій у = х).

Вивчаючи питання про властивості функції , традиційно звергаємо увагу на область визначення (х ≥ 0), область значень (у ≥ 0), положення графіка в системі координат (І чверть), а також властивість, яку до цього уроку використовували на інтуїтивному рівні: більшому значенню аргументу (підкореневому виразу) відповідає більше значення функції (значення арифметичного квадратного кореня) (докладніше про монотонність функції та її види учні будуть говорити пізніше — у 9-му класі, але на цьому уроці вчитель може повідомити учням її назву – зростання функції).

 

VI. Формування вмінь

Виконання усних вправ

1.   Порівняйте:  і ; 8 і ;  і 0; 10 і  ;  і - 3;  і 5.

2.   Функцію задано формулою . Заповніть порожні клітинки таблиці:

x

1

5

 

 

 

 

y

 

 

5

0

 

2

 

3.   Який із рисунків відповідає графічному способу розв'язання рівняння ?

а)

б)

в)

г)

 

Виконання письмових вправ

Для реалізації дидактичної меш на цьому уроці слід виконати завдання такого змісту:

1.   Читання графіка функції .

1) Користуючись графіком функції , знайдіть значення функції, які відповідають таким значенням аргументу: 3; 2,5; 0,75; 5.

2) Користуючись графіком функції , знайдіть:

а) значення  при х = 2,5; 5,5; 8,4;

б) значення х, якому відповідає ; 1,7; 2.5.

2.   Застосування монотонності функції .

1) За допомогою графіка функції  порівняйте числа: а)  і ; б)  і ; в)  і .

2) Що більше: а)  чи ; б)  чи ; в)  чи ; г) 7 чи ; д)  чи 8; є)  чи 1,4?

3.   Перевірка обчисленням, чи належить точка із заданими координатами графіку функції .

1) Чи належать графіку функції  точки: A(50; 5); B(36; 6); D(3; 9)?

2) Чи належать графіку функції  точки: A(64; 8); B(10000; 100);   С(-81; 9); D(25; -5)?

4.   Побудова фрагменту графіка функції  (для вказаних значень аргументу). Побудуйте графік функції , де 1 ≤ х ≤ 9.

5.   Графічне розв'язування рівняння виду  та .

Розв'яжіть графічно рівняння: а) ; б) .

6.   Логічні вправи та завдання підвищеного рівня складності для учнів, які мають достатній та високий рівні знань.

1) Побудуйте графік функції, яку задано формулою: а)  ; б) ; в) ; г) .

2) Знайдіть пропущений вираз.

 


7.   На повторення: завдання, що передбачають виконання тотожних перетворень виразів, що містять арифметичний квадратний корінь.

1) Спростіть вираз: а) ; б) ; в) ; г) .

2) Доведіть, що значення виразу є числом раціональним: а) ; б) .

3) Знайдіть значення виразу: а) ;  б) ; в) ; г) .

@ Система завдань, присвячених засвоєнню властивостей функції у = 4х, така сама, як і система вправ на засвоєння властивостей інших функцій. Враховуючи місце уроку в темі, бажано на уроці виконати завдання на повторення найбільш складних моментів тотожних перетворень виразів, що містять арифметичний квадратний корінь.

 

VII. Підсумки уроку

В якому з випадків правильно зображено графік функції?

а)

б)

в)

 

VIII. Домашнє завдання

1.   Вивчити властивості функції , вид та властивості її графіка.

2.   Розв'язати вправи на закріплення вивчених властивостей функції .

3.   На повторення: розв'язати завдання на використання властивостей арифметичного квадратного кореня, видів перетворень виразів, що містять квадратні корені.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити