АЛГЕБРА
Уроки для 9 класів

УРОК № 15

Тема. Підсумковий урок

 

Мета уроку: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми 1 «Нерівності».

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний етап

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.


II. Перевірка домашнього завдання

Для економії часу ретельній перевірці підлягають лише вправи на застосування алгоритмів, вивчених на попередньому уроці та складених учнями вдома.


III. Формулювання мети і завдань уроку.
Мотивація навчальної діяльності учнів

Основна дидактична мета уроку та завдання на урок цілком логічно випливають із місця уроку в темі — оскільки урок є передостаннім, підсумковим, то на порядку денному постає питання про повторення, узагальнення та систематизацію знань та вмінь, набутих учнями в ході вивчення теми 1 «Нерівності». Таке формулювання мети створює відповідну мотивацію діяльності учнів.


IV. Повторення та систематизація знань учнів

Методичний коментар

Залежно від рівня підготовки учнів їхню роботу вчитель може організувати різними способами: або як самостійну роботу з теоретичним матеріалом (наприклад, за підручником або конспектом теоретичного матеріалу повторити зміст основних понять теми або скласти схему, що відображає логічний зв'язок між основними поняттями теми, тощо), або традиційно провести опитування

(у формі інтерактивної вправи) за основними питаннями теми (див. усні вправи нижче).

Усні вправи

1.       Коли число а більше від числа b, менше від числа b, дорівнює числу b?

2.       Як розміщені на координатній прямій точки, що відповідають числам а і b, якщо а  b?

3.       Які нерівності називають строгими? нестрогими?

4.       Сформулюйте властивості числових нерівностей.

5.       Сформулюйте властивість додавання числових нерівностей.

6.       Сформулюйте властивість множення числових нерівностей.

7.       Наведіть приклади нерівностей з однією змінною. Яка нерівність називається лінійною нерівністю з однією змінною?

8.       Що називається розв'язком нерівності з однією змінною? Що означає розв'язати таку нерівність?

9.       Наведіть приклади числових проміжків.

10.   Які нерівності називають рівносильними?

11.   Сформулюйте властивості рівносильності нерівностей.

12.   Коли нерівності з однією змінною утворюють систему нерівностей?

13.   Що називається розв'язком системи нерівностей з однією змінною?

14.   Назвіть кроки розв'язування системи нерівностей з однією змінною.

 

V. Повторення та систематизація вмінь учнів

Методичний коментар

Зазвичай цей етап уроку проводиться у формі групової роботи, мета якої полягає в тому, щоб учні самі сформували та випробували узагальнену схему дій, якої вони мають дотримуватися при розв'язуванні типових завдань, подібні до яких будуть винесені на контроль. Типовими завданнями є такі:

1)  виконати зображення числового проміжку, що відповідає даній нерівності з однією змінною;

2)  знайти переріз або об'єднання числових проміжків;

3)  розв'язати лінійні нерівності з однією змінною;

4)  розв'язати системи та сукупності лінійних нерівностей з однією змінною;

5)  розв'язати нерівності виду | х | < а шляхом розв'язування систем лінійних нерівностей з однією змінною;

6)  розв'язати нерівності виду | х | > а шляхом розв'язування сукупностей лінійних нерівностей з однією змінною;

7)  знайти ОДЗ виразу, що містить змінну під знаком арифметичного квадратного кореня;

8)  розв'язати лінійну нерівність з однією змінною з параметром.

Після формування списку основних видів завдань учитель об'єднує учнів у робочі групи (за кількістю видів завдань), і завдання кожної з груп формулюється так: «Скласти алгоритм розв'язування завдання...» (кожна з груп отримує своє особисте завдання). На складання алгоритму кожній із груп відводиться певний час, за який учасники групи мають; скласти алгоритм, записати його у вигляді послідовних кроків, підготувати презентацію своєї роботи. По закінченні відбувається презентація виконаної роботи кожною з груп. Після презентації — обов'язкове випробування алгоритмів: причому бажано, щоб групи обмінялись алгоритмами і перевірили їх застосування не на одному, а на кількох завданнях. Після випробування — обов'язкова корекція та підбиття підсумків.


VI. Підсумки уроку

Підсумком уроку узагальнення та систематизації знань і вмінь учнів є, по-перше, складені самими учнями Узагальнені схеми дій при розв'язуванні типових завдань, по-друге», здійснення учнями необхідної частини свідомої розумової діяльності — рефлексії — відображення кожним учнем свого сприйняття своїх успіхів та, найголовніше, проблем, над якими слід ще попрацювати.


VII. Домашнє завдання

1.   Вивчити складені на уроці алгоритми.

2.   Використовуючи складені алгоритми, виконати тренувальну контрольну роботу № 2 [8, додатки].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити