ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 13

Тема. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості


Мета: повторити, систематизувати та узагальнити відомості про найпростіші геометричні фігури та їх властивості; повторити та узагальнити способи дій із застосуванням названих теоретичних відомостей.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Наочність і обладнання:

1) набір демонстраційного креслярського приладдя;

2) демонстраційні таблиці з вивченими властивостями найпростіших геометричних фігур;

3) матеріали для перевірки домашньої самостійної роботи.


ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


ІІ. Перевірка домашнього завдання

Учитель бере зошити з виконаною домашньою самостійною роботою на перевірку, попередньо продемонструвавши правильні розв’язання (або записані на дошці, або на плівках для графопроектора), за якими учні проведуть взаємоперевірку.


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Формулювання мети й завдань уроку

Мотивація здійснюється під час оголошення вчителем місця уроку в темі (останній урок перед тематичною контрольною роботою № 1).

Виходячи з попереднього етапу, вчитель формулює основну мету уроку.


IV. Систематизація та узагальнення знань

Методичний коментар

Для успішної реалізації етапу уроку учням потрібно не тільки повторити основні теоретичні питання (див. додаток) теми, але й усвідомити логічний зв’язок між окремими фактами та їх місце в темі. Тому цей етап можна організувати як групову самостійну роботу учнів за такою схемою:

Учитель записує на дошці шість основних понять теми (вони винесені в назви шести параграфів) та обирає шість експертів (учнів, які отримали найвищі бали за самостійну роботу з певної теми). Експерти підбирають собі «команду» (ще 3–4 учні) або випадковим способом, або іншим способом, і кожна група виконує завдання: серед контрольних питань (див. урок № 12) вибрати ті, що стосуються окремого питання кожної групи.

Після цього учасники груп презентують іншим групам відповіді на ці питання. Учасники інших груп уважно слухають відповіді своїх однокласників та, за необхідності, корегують їх.


V. Систематизація та узагальнення вмінь

Методичний коментар

Для успішного проведення цього етапу уроку необхідно залучити до самостійної роботи всіх (або якомога більше) учнів, тому організуємо самостійну роботу учнів у групах (4 групи).

Завдання для кожної групи

1. Складіть алгоритм розв’язання задачі за певною темою і проілюструйте його застосування на прикладі конкретної задачі.

2. Презентуйте як алгоритм, так і його застосування під час розв’язування конкретної задачі.

Зразок завдання для першої групи

1. Складіть алгоритм розв’язання задачі на знаходження довжини відрізка, який є частиною іншого відрізка.

2. Використавши складений алгоритм, розв’яжіть задачу.

Задача. На прямій позначено точки A, B і C так, що AB = 24 см, BC =18 см. Знайдіть відстань від точки A до середини відрізка BC. Скільки розв’язків має задача?


VІ. Підсумки уроку

Цей етап є продовженням попереднього, бо, презентуючи алгоритм розв’язання типових задач, учні підбивають підсумки всієї виконаної роботи: з’ясовують, що вони зробили правильно, а що треба доопрацювати; виробляють загальні підходи до розв’язування задач тощо.


VI. Домашнє завдання

Використовуючи складені на уроці алгоритми (де можливо), розв’язати завдання домашньої контрольної роботи.

1. На промені з початком у точці A побудуйте відрізки AB і AC так, щоб AB = 8 см, AC = 5 см.

а) Яка з трьох даних точок лежить між двома іншими?

б) Яку довжину має відрізок BC?

2. Промінь OL ділить кут MON на два кути так, що . Промінь OK —бісектриса кута MON. Знайдіть кут KOL.

3. Прямі a і b перетинаються, пряма c паралельна прямій a. Доведіть методом від супротивного, що прямі b і c не паралельні.

4. Різниця двох суміжних кутів дорівнює одному з них. Знайдіть ці суміжні кути.

5. Сума трьох кутів, що утворилися в результаті перетину двох прямих, на 60° більша, ніж четвертий кут. Знайдіть кут між даними прямими.

6. Кути AOB і COB суміжні, причому . З точки O проведено промінь OD так, що. Чи є промінь OD бісектрисою кута AOB? Відповідь обґрунтуйте.


Додаток

Підсумковий огляд розділу І


13-1 Дополнение 1

13-2 Дополнение 2

13-3 Дополнение 3

13-4 Дополнение 4

13-5 Дополнение 5

13-6 Дополнение 6

13-7 Дополнение 7

13-8 Дополнение 8


Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити