ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 27

Тема. Рівність трикутників


Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання учнів про зміст основних понять теми «Рівність трикутників»; повторити, систематизувати та узагальнити вміння й навички застосування знань для розв’язування задач, передбачених програмою.

Тип уроку: повторення, систематизація та узагальнення знань й умінь.

Наочність і обладнання: набір демонстраційного креслярського приладдя; таблиці «Ознаки рівності трикутників», «Рівнобедрений трикутник», «Медіана, бісектриса і висота трикутника».

Методичний коментар

Найбільш ефективною формою проведення уроків узагальнення та систематизації знань й умінь учнів є групова форма роботи, під час якої:

а) учні самостійно (або в малих групах) опрацьовують довідковий матеріал (повторення знань) та самостійно розбивають його на блоки, встановивши певну логіку (систематизація, узагальнення знань), тобто з’ясувавши логічні зв’язки між блоками та їх елементами (сюди можна віднести складання схем, таблиць або логічних ланцюжків);

б) узагальнивши та систематизувавши знання, учні систематизують та узагальнюють уміння, наприклад, складають загальний алгоритм розв’язання задач, що відносяться до певного блоку, з подальшою корекцією (у разі потреби) — див. урок № 13.

На цьому уроці можна застосувати ту ж саму схему, наповнивши її новим змістом (тема «Рівність трикутників»).


ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Математичний диктант

1. Сторони одного трикутника відповідно дорівнюють 30 см, 40 см, 0,5 м, а іншого — 3 дм, 4 дм, 5 дм. Чи рівні ці трикутники? Чому?

2. Скільки пар рівних сторін треба знайти, доводячи рівність двох трикутників:

а) за означенням;

б) за першою ознакою;

в) за другою ознакою;

г) за третьою ознакою?

3. У трикутниках ABC і POT AB = PO, BC = OT. Яку ще умову треба додати, щоб установити рівність цих трикутників за третьою ознакою?

4. Доведіть рівність трикутників ABC і AMC (рис. 1).


27-1 Рисунок


III. Мотивація навчальної діяльності учнів. Формулювання мети й завдань уроку

Основна мета уроку цілком логічно випливає з місця уроку в темі (урок перед контрольною роботою), тому учні навіть самі зможуть сформулювати її. Вчитель тільки корегує і конкретизує завдання.


VI. Повторення, систематизація та узагальнення знань

1. Робота з літературою.

2. Розподіл вивчених тем за блоками.

3. Складання узагальнюючих схем або таблиць.


V. Повторення, систематизація та узагальнення вмінь

Робота в групах проводиться за таким планом:

1) складання алгоритмів (кожна група свій) розв’язування типових задач кожного блоку;

2) презентація складеного алгоритму;

3) випробування складеного алгоритму під час розв’язування типових задач.

Для цього етапу уроку вчитель складає типові задачі, аналогічні тим, що виносяться на контрольну роботу. Робота учнів з систематизації та узагальнення вмінь обов’язково закінчується корекцією та підбиттям підсумків.


VI. Підсумки уроку

Кожен учень має усвідомити, який з блоків вимагає додаткового опрацювання.


VII. Домашнє завдання

Домашня контрольна робота

1. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 105 см, а бічна сторона відноситься до основи як 7 : 3. Знайдіть сторони трикутника.

2. Відрізки AB і CD перетинаються в точці O, причому AO = DO, CO = BO (рис. 1)

а) Доведіть рівність трикутників AOC і DOB.

б) Знайдіть периметр трикутника AOC, якщо AC = 4 см, CD = 8 см.


27-2 Рисунок


3. З кінців відрізка AB, який перетинає пряму a в точці O, проведено до цієї прямої перпендикуляри AC і BD, причому CO = DO (рис. 2). Доведіть, що точки A і B знаходяться на однаковій відстані від прямої a.


27-3 Рисунок


4. Трикутник AOB рівнобедрений з основою AB, AC = BD (рис. 3). Доведіть, що трикутник COD також рівнобедрений.


27-4 Рисунок


5. Доведіть рівність рівнобедрених трикутників за основою та периметром.

6. У трикутнику ABC висота BH ділить сторону AC навпіл. Бісектриса трикутника AD дорівнює 15 см. Знайдіть довжину бісектриси CE цього трикутника.


Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити