МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 7

Тема. Відрізок. Довжина відрізка


Мета: повторити й уточнити зміст понять «точка», «відрізок», «геометрична фігура»; сформувати вміння розпізнавати відрізки, зображувати їх за допомогою лінійки, описувати поняття «відрізок», «точка»; повторити співвідношення між основними одиницями вимірювання відрізків.

Тип уроку: повторення, систематизація та доповнення знань.

Обладнання: відкидна дошка з розміченими одиничними квадратиками (модель аркуша учнівського зошита).

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Оскільки поняття відрізка і його довжини знайомі учням з початкової школи, під час вивчення цієї теми необхідно повторити й узагальнити набутий ними раніше досвід. Актуалізацію знань учнів провести під час виконання усних вправ.

Усні вправи

1. Назвіть лінії і фігури, відомі з початкової школи (див. рис).

2.


3. Виразіть: у міліметрах: а) 4 см; б) 6 см 3 мм; в) 5 дм;

у сантиметрах: а) 3 дм; б) 5 дм 4 см; в) 6 м; г) 900 мм;

у дециметрах: а) 5 м; б) 3 м 7 дм; в) 800 см; г) 1200 мм.


II. Повторення і систематизація знань

Викладати матеріал уроку можна у вигляді практичної роботи. Послідовно виконуючи завдання, учні разом з учителем повторюють й систематизують навчальний матеріал.

1. Позначте в зошиті дві точки А і В. Сполучіть їх між собою двома різни ми лініями.

Як сполучити точки А і В найкоротшою лінією? Як тепер називаються точки А і В?

Відповідь. Найкоротша лінія — відрізок АВ (ВА). А, В — кінці відрізка.2. Позначте в зошиті точки С і D на відстані 2 клітинок. Чому дорівнює довжина відрізка CD ?

Відповідь. Довжина CD дорівнює 1 см або CD = 1 см.3. Позначте в зошиті точки М і N на відстані 6 клітинок одна від одної; точки Е і F — на відстані 8 клітинок одна від одної. Чому дорівнюють довжини відрізків MN і С D ?

Відповідь. MN = 3 см; EF = 4 см.4. Подивіться на рисунок 7 (с. 19 підручника) і уявіть, що ми спробували накласти відрізок АВ на відрізок CD. Що при цьому ми помітимо? Як ви вважаєте, яку назву будуть мати ці (і такі самі за властивістю) відрізки? Побудуйте два рівних відрізки у зошиті. Якими будуть їхні довжини? Відповідь. KP = OD = 2 см.5. Накресліть відрізок АВ довжиною 5 см. Поставте між точками А і В точку С. Де знаходиться точка С? Які нові фігури при цьому утворилися? Відмірте довжини частин і порівняйте їх суму з довжиною відрізка АВ. Що ви помітили?

Відповідь. С лежить між А і В (С належить відрізку АВ). АВ, АС, ВС — відрізки; АВ = 5 см; АС = 2см; ВС = 3 см; АВ = АС + ВС.Висновки:

✵ найкоротша лінія, що сполучає дві різні точки — відрізок;

✵ дві точки, сполучені відрізком, називаються кінцями відрізка;

✵ відрізки можна вимірювати одиничними відрізками (1см; 1 дм; 1мм тощо);

✵ два відрізки, що сумістяться у разі накладання, називаються рівними; рівні відрізки мають однакові (рівні) довжини;

✵ точка ділить відрізок на два відрізки; якщо знайти довжину цих відрізків, то їх сума дорівнює довжині даного відрізка.


III. Відпрацювання навичок

- Якщо на попередньому етапі уроку учні показали досить високий рівень знань (виконання практичної роботи не викликало жодних ускладнень), то вже на цьому уроці можна розв'язувати з учнями не тільки завдання початкового і середнього рівнів, а й високого.

Усно можна виконати вправу № 54; після розгляду рисунка в) слід звернути увагу на залежність кількості відрізків, на які той ділиться точками, від кількості точок, що лежать на відрізку.

Можна запропонувати учням розв'язати таку логічну вправу. Запишіть пропущене число:Письмові вправи

- № 56 (! Звернути увагу, що, незалежно від можливих різних варіантів розташування точок, результат не зміниться.)

- № 57; 59 (Відпрацьовуємо навички побудови і вимірювання відрізків; в №59 — розглянути 2 способи знаходження довжини АС — вимірюванням та обчисленням; звернути увагу, що обчислення довжини — більш універсальний спосіб.)

- № 68 (Звернути увагу, що вимірюванням знайти відрізок RS неможливо. Тому перед розв'язанням ще раз повторити властивість вимірювання відрізків.)

- Додатково. Якщо залишиться час, розглянути № 70 (Ще раз звернути увагу учнів на те, що задачу треба розв'язати обчисленням, шукані довжини треба знайти, враховуючи, що АС = АВ + ВС, бо точка 5 лежить між A і C, і BD = BC + CD, бо С лежить між В і Д)


IV. Підсумок уроку

Слід ще раз звернутися до рисунків і умовних записів, які було отримано під час практичної роботи (див. II), і повторити з учнями основні поняття уроку.


V. Домашнє завдання

п. 3, №№ 55; 58; 60; 69, на повторення № 87 (2).

Додатково № 93, завдання: накреслити лінію, не відриваючи руки від аркуша.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити