МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 113

Тема. Координатна площина

 

Мета: відпрацювати навички «читати» готові рисунки з точкам на координатній площині та будувати точки із заданими координатами; здійснити діагностику знань і вмінь з теми.

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

 

II. Перевірка домашнього завдання

@ Бажано звернути увагу на задачу 4 — повторити спосіб розв'язування подібних задач (доповнення до 1), всі інші вправи є стандартними, аналогами тих, що були розв'язані в класі.

 

III. Відпрацювання знань

Запитання до класу

1.   Яку будову має система координат?

2.   Яка площина називається координатною?

3.   Скільки чисел визначають положення точки на координатній площині?

4.   Як знайти координати точки, розташованої на координатній площині?

5.   Як записати координати точки?

6.   Як побудувати точку на координатній площині, якщо координати точки відомі?

 

IV. Відпрацювання навичок

1.   На координатній площині позначені точки: А, В, С, D, E, F, О, Р, R, S (див. рис). Вітя Верхоглядкін записав їх координати так: A(-2; 4), B(2; 3), С(-5; 0), D(4; 1), Е(0; 2), F(3; -3), О(0; 0), P(-7; 3), S(3; -7), R(-3; -6). Чи правильні ці записи?

 

2.   На координатній площині проведіть пряму, що проходить через точки С(-2; 0) і D(4; 3). Позначте на ці прямій точки, абсциси яких дорівнюють: -4; 0; 1. Запишіть координати одержаних точок.

3.   Дано   координати   трьох   послідовних вершин прямокутника KLMN: K(-1,5; -2);  L(-1,5; 1); M(3; 1).

а) Накресліть цей прямокутник;

б) запишіть координати точки N;

в) знайдіть периметр і площу цього прямокутника.

 

V. Діагностика рівня засвоєння знань, вироблення вмінь

Тестові завдання

Варіант 1

1.   Яка з перелічених точок (див. рис.) має координати (-1; 4)?
1) Т;   2) К;    3) Р;   4)М.

 

 

2.   Побудуйте точки A(2; 4), B(-1; -2), С(3; 0), D(-2; 5). Проведіть прямі АВ і CD. Яка з наведених пар чисел задає координати точки їх перетину?

1) (2; 1); 2) (1; 2); 3) (2; -1); 4) (-2; 1).

3.   Побудуйте точки A(-2; 2) і B(3; 2); знайдіть довжину відрізка АВ (в одиничних відрізках).

1) 6,2; 2) 5; 3) 8; 4) 10.

 

Варіант 2

1.   Яка з перелічених точок (на рис.) має координати (-2; 4)?

1)  M;  2) T;  3) E;  4) D.

 

 

2.   Побудуйте точки C(3; -2), D(4,5; 5,5), A(4; 0), B(1; 4,5) Проведіть прямі AВ і CD Яка з наведених пар чисел задає координати точки перетину цих прямих.

1) (3; 2); 2) (2; 3); 3) (-2; 3); 4) (-1; 2).

3.   Побудуйте точки M(1; 4), T(1; -1) Якому з наведених чисел відповідає довжина відрізка MT?

1) 4;  2) 6;  3) 5;  4) 6,5.

 

VI. Підсумки уроку

Підбиваємо, перевіряючи якість виконання тестових завдань

 

VII. Домашнє завдання

Повторіть теорію з теми «Координатна площина», розв'яжіть задачі, виконайте творче завдання

Задача 1. На координатній площині позначте пряму, що проходить через точки A(-2; -3), B(2; 5) Позначте на цій прямій точки з ординатами -1, 1, 2 Запишіть координати одержаних точок.

Задача 2. Точки A(3, -1) і B(1, -1) — дві сусідні вершини квадрата ABCD, ордината вершини С більша за ординату вершини В:

а) Накресліть квадрат ABCD,        

б) запишіть координати точок С і D

в) знайдіть периметр і площу квадрата.

Задача 3. Токар може виготовити партію деталей за 8 год, а його учень таку партію — за 12 год За який час виготовлять партію деталей токар і учень, працюючи разом?

Творче завдання. На координатній площині зобразіть який-небудь рисунок, знайдіть і запишіть координати ключових точок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити