МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 8

Тема. Розв'язування задач

 

Мета: підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи № 1.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

@ Цей етап уроку слід провести так, щоб:

а) проаналізувати виконання домашньої самостійної роботи;

б) повторити властивості НСК і НСД, опрацьовані на попередньому уроці.

Тому можна на цьому етапі і впродовж усього уроку організувати роботу в групах.

Завдання І—IV варіантів розподіляються по групах (6—7 учнів у кожній). Кожна група назначає консультанта, який керує її роботою, доповідає про виконання завдань учителю і одержує від нього завдання.

Отже, на І етапі учні-консультанти одержують від учителя аркуші з відповідями і розв'язанням завдань домашньої самостійної роботи. Учні в групі перевіряють свої виконання, розбирають помилки і, якщо виникають запитання, або консультант, або вчитель розв'язує проблеми, що виникли.


II. Актуалізація опорних знань
Відтворення знань

На цьому етапі робота в групах передбачає взаємозалік з теоретичних питань, перелік яких учні одержали заздалегідь.

Список може бути таким:

1.   Що означає поділити одне число на друге?

2.   Що таке дільник числа?

3.   Які числа називають простими?

4.   Які числа називають складеними?

5.   Сформулюйте ознаки подільності на 2, 5 і 10.

6.   Сформулюйте ознаки подільності на 3 і 9.

7.   Перелічіть парні і непарні цифри.

8.   Що таке розклад числа на прості множники?

9.   Що називають найбільшим спільним дільником кількох чисел? Як його знайти?

10.   Які числа називають взаємно простими?

11.   Коли говорять, що одне число кратне другому?

12.   Що називають найменшим спільним кратним кількох чисел?

13.   Як знайти найменше спільне кратне кількох чисел?

14.   Чому дорівнює НСК і НСД:

а) двох взаємно простих чисел;

б) двох чисел, одне з яких ділиться на інше?


III. Завершення формування вмінь, корекція вмінь і навичок

Після усного взаємозаліку учні-консультанти одержують у вчителя і роздають учням своєї групи картки із завданнями, що відтворюють вивчений матеріал.

Рівень складності завдань учитель може змінювати відповідно до рівня підготовки учнів класу, але зміст завдань має бути таким:

1.   Застосування ознак подільності чисел на 2; 5; 10; на 3 і 9.

2.   Поняття простого числа, таблиця простих чисел.

3.   Розкладання складеного числа на прості множники; знаходження НСК і НСД чисел за їх розкладом.

4.   Задачі, що передбачають знаходження НСК і НСД кількох чисел.

5.   Обчислення значень виразів, що містять десяткові дроби та натуральні числа.

@ Особливу увагу слід звернути на «слабких» учнів: на цьому уроці ще раз треба перевірити і скоригувати помилки, яких вони припускаються під час виконання завдань, тому можна рекомендувати їм періодично звертатись до конспектів, щоб перевірити правильність застосування теорії.


IV. Підсумок уроку

Аналізуючи стан виконання завдань класної роботи, учні виділяють завдання, на які треба звернути увагу під час виконання домашнього завдання.


V. Домашнє завдання
Завдання для самоперевірки

1.   Яке число називається дільником даного числа? Наведіть приклад.

2.   Яке число називається кратним даному числу? Наведіть приклад.

3.   Сформулюйте ознаку подільності на 10; на 5; на 2; на 9; на 3.

4.   Чим відрізняється складене число від простого?

5.   Які числа називаються взаємно простими?

6.   Наведіть приклад виразу, що є степенем, назвіть його основу і показник.

7.   Що називається найбільшим спільним дільником двох чисел?

8.   Як знайти найбільший спільний дільник кількох чисел?

9.   Що називається найменшим спільним кратним двох чисел?

10.   Як знайти найменше спільне кратне кількох чисел?


Письмові вправи

1.   Знайдіть найбільший спільний дільник чисел: а) 28 і 42; б) 144 і 120.

2.   Знайдіть найменше спільне кратне чисел: а) 35 і 56; б) 135,45 і 165.

3.   Поставте замість зірочок такі цифри, щоб число ділилося на 2 і на 3: а) 532**; 6) 17*1*.

4.   Знайдіть натуральні розв'язки нерівності 162 < х < 216, кратні 27.

5.   Обчисліть: а) 1,2 · 45; б) (35 · 0,4 + 5,6)4 : 4,9.

6.   Чи є взаємно простими числа 245 і 500; 17 і 355; 111 і 252?

7.   Знайдіть усі дільники числа 216.

8.   Використовуючи цифри 0, 2, 3, 7, 8 не більше одного разу, запишіть чотирицифрове число, яке ділилося б на 3 і на 5.

9.   Якої найменшої довжини повинна бути дошка, щоб її можна було розрізати без витрат на рівні частини завдовжки як 72 см, так і 96 см?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити