УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ


Урок № 24

ПРАВОПИС СЛІВ ЗІ СПРОЩЕННЯМ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ


Мета: повторити знання десятикласників про спрощення в групах приголосних; формувати правописні вміння; удосконалювати уміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Фонетика: фонетична характеристика приголосних звуків.

Синтаксис: речення.

Міжпредметні зв’язки:

Література: твори українських авторів.

Російська мова: орфографічні особливості деяких слів зі спрощенням, відмінних від українських.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I.  Організаційний момент


II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку


III. Актуалізація мотиваційних резервів десятикласників із теми

Виконання тестових завдань

1. У якому рядку допущено помилку в групах приголосних?

А Якісний, пристрасний, розісланий, пісний;

Б Випускний, тижневий, нещасний, кісники;

В Авантюриський, артистці, чесно, кістлявий;

Г Хруснути, шістсот, студентський, компостний.


2. Позначте рядок, у якому порушено правила спрощення в групах приголосних.

А Ремісник, абстрактний, піаністчин, пискнути;

Б якістно, участник, туристський, пестливий;

В кістлявий, пристрасний, дилетантський, пропускний;

Г комендантський, буревісник, баяністці, шістнадцять.


3. Позначте рядок, у якому спрощення приголосних в усіх словах передається на письмі.

А Артис..ці, зап’яс..ний, тис..нути, злощас..ний;

Б кореспонден..ський, швидкіс..ний, аванпост..пий, кіс..лявий;

В дріж..жовий, ях..смен, жаліс..ний, інтелігент..ський;

Г проїз..ний, свис..нути, чес..ний, сер..цевина.


4. Позначте рядок, у якому спрощення приголосних у всіх словах передається на письмі.

А Заіз..ний, шіс..сот, хвас..ливий, со..нце;

Б безчес..ний, блис..нути, якіс..ний, щотиж..ня;

В студен..чин, п’я..десят, відпус..ка, сер..це;

Г очис..ний, шіс..надцять, вииус..ний, ус..но.


5. Позначте рядок, у якому допущено помилки в написанні груп приголосних.

А Пестливий, тижневий, модерністський, серце, невістці;

Б міський, артисці, гіганський, туристський, якісний;

В шістсот, блиснути, почесний, абонентський, медалістці;

Г намісник, свиснути, улесливий, парламентський, прикрісний.


6. Позначте рядок, у якому всі слова зі спрощенням у групах приголосних записані правильно.

А Безсмертний, виснути, ненависний, компостний, тижневий;

Б туристський, вартісний, присвистнути, пестливий, заїжджений;

В студенство, буревісник, зап’ястний, випускний, бризнути;

Г брязнути, пропагандиський, місцевий, вискнути, шістнадцять.


7. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка:

А блис..нути, сервіс..ний, шубовс..нути, гігант..ський;

Б бряз..нути, під’їз..на, облас..ний, парламент..ський;

В якіс..ний, хрус..нути, страс..на, заздріс..ний;

Г їж..жу, шелес..не, пес..ливо, очис..ний.


8. У словах якого стовпчика спрощення на письмі не позначається?

А Капус..няк, капус..ниця, капус..ний;

Б шіс..десят, шіс..десятники, шіс..десятий;

В захис..ниця, полезахис..ний, захис..ник;

Г улес..ливо, підлес..ливість.


9. Спрощення приголосних відсутнє на письмі через його відсутність у вимові у всіх словах рядка:

А кіс..лявий, закарпа..ський, кількіс..ний, влас..ник;

Б учас..ник, щотиж..ня, баскетболіс..ці, стис..нути;

В швидкіс..ний, безвиїз..ний, контрас..ий, ус..но;

Г зап’яс..ний, пес..ливий, випус..ний, хвас..ливий.


10. Спрощення приголосних позначається на письмі у всіх словах рядка:

А облас..ний, безкорис..ливий, хрус..нути, тиж..невик;

Б щас..ливий, пес..ливий, президен..ський, захис..ник;

В кіс..лявий, блис..нути, натщесер..це, наперс..ник;

Г заздріс..ний, контрас..ний, влас..ник, благовіс..ний.

Ключ. 1 — В, 2 — В, 3 - Б, 4 — Г, 5 — Г, 6 - Б, 7 — А, 8 — Б, 9 — Г, 10 — А.


Ігрове дослідження-відновлення

►   Виписати слова у дві колонки: у першу — слова, в яких відбувається спрощення, у другу — в яких не відбувається.

Пристрас..ний, у мерех..ливому, контрас..ний, хвас..нути, кількіс..ний, у доблес..ному, зап’яс..ний, знавіс..нілий, радіс..ний.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу букву — прочитаєте словосполучення.

Відповідь. Рідна мова.


IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Дослідження-трансформація

►   Утворити від поданих іменників прикметники. З’ясувати, в яких словах відбулося спрощення приголосних, а в яких — ні.

Честь, контраст, проїзд, користь, баласт, пестощі, щастя, тиждень, зап’ястя, компост, кількість, кореспондент, область, радість, захист, пристрасть, якість, агентство, студент, совість, пропагандист, вартість, парламент, інтелігент.


Конструювання речень

►   Скласти речення з поданими словами.

Журналістський, шістнадцять, хвастливий, пестливий, контрастний, агентство, зап’ястний, гігантський, студентський, туристський.


Орфографічний практикум

►   На місці крапок, де потрібно, поставити пропущені літери. Пояснити правопис слів.

Пристрас..ний, контрас..ний, прихвос..ні, сон..це, чес..ний, мес..ник, сер..це, студен..ський, фашис..ський, влас..ний, очис..ний, дилетан..ський, доблес..ний, кож..ний, повіс..ці, пос..лати, ровес..ник, свис..нути, совісн..ий, ус..ний, хрус..нути, ціліс..ний, словес..ний, виїз..ний, шіс..десят, з ліс..ний, у кіс..ці, шіс..надцять, ях..смен, капос..ний, журналіс..ський, вартіс..ний, якіс..ний.

►   Перекласти речення українською мовою. Порівняти правопис виділених слів у російській та українській мовах.

1. Когда мы возвращались обратно, лес совсем проснулся и ожил, и весь наполнился птичьим радостным гомоном (О. Купрін). 2. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль (І. Тургенєв). 3. Нет ничего, что не касалось бы честных людей (М. Горький). 4. Стремглав наездники помчались (О. Пушкін).

►   Перекласти слова й словосполучення українською мовою, пояснити їх написання.

1. Милитаристский, гигантский, бесстрастный, декадентский, ценностный, беспристрастный, очистный, доцентский, добросовестный.

2. Позднее время; честный человек; здоровое сердце; весеннее солнце; костлявая рука; бесстрашный буревестник; ласкающий взгляд; вкусные налистники; шестнадцатый номер трамвая; предвестники перемен.

 

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Дати відповіді на запитання

1. У яких групах приголосних відбувається спрощення, іцо позначається на письмі? Наведіть приклади.

2. Назвіть слова-винятки українського походження, в яких спрощення не відбувається.

3. У яких випадках відбувається фонетичне спрощення в групах приголосних, але на письмі воно не передається?

 

VI. Підсумок уроку

 

VII. Домашнє завдання

►   Утворити від поданих слів іменники із суфіксом -ство(о). Скласти речення з цими словами й записати.

Президент, студент, практикант, педант, сектант, капітулянт, комедіант.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити