УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ


Урок № 28

СЛОВО ТА ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ


Мета: повторити поняття про лексичне значення слова, види лексичних значень — пряме й переносне, види переносних значень — метафора, метонімія, синекдоха; навчити визначати роль переносних значень слів у художніх текстах; удосконалювати вміння дотримуватися лексичних норм української мови; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси та багатства рідної мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Орфоепія: читання поетичного твору з дотриманням орфоепічних норм.

Синтаксис: словосполучення, речення, текст.

Стилістика: стилістична роль багатозначних слів.

Міжпредметні зв’язки:

Література: виразне читання поетичного тексту; метафора, метонімія, синекдоха.,

Тин уроку: урок повторення здобутих знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку


III. Актуалізація мотиваційних резервів десятикласників на основі повторення вивченого

Творче спостереження з елементами аналізу

► Прочитати текст. Пояснити, чому син не зрозумів батька.

ЗРОЗУМІВ

Батько з сином поїхали в поле волами по снопи. Наклали повнісінький віз.

— Ну, сину,— каже батько, дивлячись на зоряне небо,— хай воли пасуться, а як віз перекинеться, збуди мене, поїдемо додому.

Та й ліг під копою спати. Через деякий час віл підійшов до воза, чухався, чухався та й перекинув його. Син побачив це та мерщій до батька:

— Тату, гукає,— поїхали, вже віз перекинувся (3 кн. «Тисяча усмішок»).


Евристична бесіда за питаннями

1. Що таке слово?

2. Що позначає лексичне значення слова?

3. Чим відрізняються лексичне й граматичне значення слова?

4. Які слова мають лексичне значення?

5. Що таке «багатозначне слово»?

6. Що таке «пряме» й «переносне» значення слова?

7. Дати визначення метафори, метонімії, синекдохи.

Коментар учителя. Слово — основна функціонально-структурна одиниця мови. Реальний зміст слова називають його лексичним значенням. Значення слова відповідає поняттю, а поняття виражається словом. Здатність слова вступати у різні відношення з іншими словами за законами граматики певної мови називають граматичним значенням. Повнозначні слова мають лексичне та граматичне значення, а службові — лише граматичні.

Однозначні слова мають одне лексичне значення: моряк, олівець, констатувати.

Багатозначні слова можуть уживатися в різних значеннях: голова людини, голова соняшника, голова колони.

Пряме (основне) значення слова називає предмет чи явище, його ознаку, дію. Решта значень слова — переносні (непрямі). У семантичній структурі багатозначного слова чайтиповіпшми є метафоричні та метонімічні відношення.

Метафора (від гр. metaphorа - перенесення) вживання слова, що позначає предмет (явище, дію, ознаку) для назви іншого предмета на основі подібності їх ознак або схожості вражень від них: Життя шумить і грає (М. Рильський). Півні кричать у мегафони мальв... (Л. Костенко).

Метонімія (від гр. metonimia - перейменування) перенесення назви одного класу предметів або одиничного предмета на інший клас або одиничний предмет на основі суміжності: Шyмить Хрещатик туго, як прибій (В. Сосюра). Інститут відзна чає свій ювілей.

Синекдоха (від гр. synekdoche — співвіднесення) — різновид метонімії, полягає в перенесенні назви частини на предмет як ціле і навпаки: Вся площа була повна людських голів, подертих кожухів, сіряків, кирей (Л. Смілян). Наш люд має в собі багато сили, щоб родити Шевченків, Федьковичів і Франків (В. Стефаник).


IV. Виконання системи завдань творчого характеру на основі повторення вивченого

Колективна робота з таблицею

►   Уважно роздивитися таблицю.


Спосіб тлумаченпя лексичного значення

Приклад

1

Показ малюнка, фотографії, предмета

Хмара, квітка (малюнки)

2

Добір синонімів

Пбліпшения-покращання, реформувати-змінювати

3

Пояснення лексичного значення за контекстом

Микола набрав сухої трави і розпалив багаття

4

Перелічення об’єктів, що називаються словом

Цитрусові — це лимони, апельсини, мандарини

5

Логічне визначення через характерні риси

Пролісок — перша весняна квітка

6

Описовий спосіб визначення

Бульдозерист — людина, що працює на бульдозері

7

Заперечні визначення

Суша — частина землі, не вкрита водою

8

Пояснення лексичного значення за походженням (іншомовні слова)

Телефон —теле — далеко, фон — звук

9

Переклад українського слова російським

Рахувати - считать

10

Порівняння слів абстрактного значення з якимось конкретним уявленням

Героїзм — льотчик Гастелло, молодогвардійці, партизани

11

Пояснення значення слова за «Тлумачним словником»

Праця — діяльність людини, спрямована на створення матеріальних або духовних цінностей


►   Дати тлумачення усіма можливими способами таким словам: Смуга, чужина, чабан, скляний, гідропарк, екзамен, стилістика, метафора, кінотеатр, шана, тимчасовий, лінощі.

►   Прочитати, дібрати до пояснень слова з довідки.

1. Командувач великого з’єднання кораблів; головний кора бель, на якому перебуває командир ескадри. 2. Надійний захист, твердиня; укріплений пункт з постійним гарнізоном, озброєнням. 3. Загальний вигляд якоїсь місцевості, краєвид; картина або малюнок із зображенням краєвиду. 4. Загальноосвітній заклад, напрям у галузі; виучка. 5. Перелітний птах з довгими ногами й шиєю, прямим гострим дзьобом; пристрій з довгою жердиною біля колодязя; народний танець. 6. Творча уява; мрія; вигадка; музичний твір. 7. Небесне світило; прославлена людина.

Довідка: флагман, фортеця, пейзаж, школа, журавель, фантазія, зірка.

►   Прочитати речення. Знайти слово, яке в коленому з поданих речень уживається в іншому значенні, пояснити усі його значення.

I.  1. Ставок, гребелька, і вітряк з-за гаю крилами махає (Т. Шевченко). 2. І махає сосновими крилами придесняпський зелений гай (В. Мордань). 3. Над Сулою, на південнім схилі, мов на літаковому крилі, саджанці вбиваються у силу (І. Вирган). 4. Вже не тікають від Данила татари, а крилом його обхоплюють (А. Хижняк). 5. Весна принесла тепло на крилах.

II. 1. І блідий місяць на ту пору з-за хмари де-де виглядав (Т. Шевченко). 2. Хвилями роки, місяці пливуть (О. Олесь). 3. У Землі супутник — Місяць, у людини книга (Народна пгвор чість). 4. Круг місяця тоншає срібний світанок (Б. Мозолевський). 5. У деяких планет є кілька супутників — їхніх місяців (3 підручника).


Конструювання словосполучень

►   Скласти 5—6 словосполучень із словом бити, користуючись поданими нижче значеннями.

1. Завдавати ударів кому-небудь; 2. Стріляти; 3. Пульсувати; 4.         Відчувається, доноситься (запах); 5. Ударами створювати звуки; 6.      З силою вириватися назовні.


Дослідження-аналіз

►   Прочитати виразно уривки, виписати слова, вжиті в переносному значенні, з’ясувати їхнє значення, типи переносних значень слів (метафора, метонімія, синекдоха) й стилістичну роль.

Уривок 1

Ранок клепає коси, скрипить колодязними журавлями, грюкає хвіртками.

Потягуються дерева після короткої літньої ночі, струшують ранкову росу, гойдають голосне птаство на вітах (О. Пархоменко).

Уривок 2

Велика вереснева тиша стоїть над землею. Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатками, біля яких пильно дивляться на схід потемнілі соняшники. Дорожнім відволоженим пилом, терпкими коноплями і дозрілими садами пахне ніч. Зрідка спросоння заскрипить журавель. Посеред неба на південь гнеться Чумацький Шлях, і між його доспілими зорями тремтить і осипається на край землі срібний пиЛок (За М. Стельмахом).

Уривок 3

Несе Полісся в кошиках гриби.

За болотами причаїлись Охи.

І спорить тиша голосом гарби із реактивним гуркотом епохи.

Село сосновий виверне кожух.

І йде на зустріч, як весільна теща.

Осінніх вогнищ кинутий цибух мале дитя в долоньки переплете.

Правічну думу думають ліси, вгрузають в мох столітні дідугани.

Переметнеться заєць навскоси — горить асфальт у нього під ногами.

Лункі октави дальніх голосів запише обрій у вечірній простір.

І молодик над смужкою лісів поставить позолочений апостроф

(Л. Костенко).

Уривок 4

Засинають на лузі коники,

Срібні скрипочки в головах.

Аруді парубійки-соняхи

Повтікали од ночі на шлях.

Ген калина гілками тужливими

Колихає пташок, як діток.

В море фарб, понастояне травами,

Липня сивий вступив чобіток.

Човен місяця казка розхитує,

Відчіпляє від верховіть.

Книгу літа все ніч перечитує,

Все листочками шелестить

(А. Малишко).

►   Визначити типи переносних значень слів (метафора, метонімія, синекдоха) і пояснити їхнє значення.

1. Втома крадеться тихо, але він втомі взяти себе не дає (В. Бичка). 2. Наш факультет Переміг у спортивних змаганнях. 3. Сліпа нездоланна любов заарканила дівчину, як сарну (В. Бабляк). 4. Ґринджолами мовчазно кожух проїхав (М. Драй-Хмара). 5. Спить сила, думка, у тобі дріма (П. Дорошенко). 6. Внизу дрімала вода в Росі й тихо лисніла проти червоного неба (І. Нечуй Левицький). 7. Учили музики із весілля. Цимбали, бубон і скрипаль (Л. Костенко). 8. Завжди усмішка лагідна цвіла їй на вустах (В. Сосюра). 9. Ти ж знаєш, яка в душі моїй буря, Маріє (В. Сосюра).


V. Підсумок уроку


VI. Домашнє завдання

► Скласти пейзажний опис, уживаючи слова в переносному значенні.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити