Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ - УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ). І СЕМЕСТР

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Примітки

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

1

Мова як суспільне явище. Основні функції мови

2

Мовна ситуація в державі. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян

3

Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови

4

З історії розвитку української мови. Основні етапи формування й розвитку української національної мови

5

Основні етапи розвитку української мови та їх зв’язок з історією слов’янських народів. Поява писемності

6

Кирило і Мефодій та їхня роль у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку слов’янських систем письма. Види письма в період Київської Русі

7

Короткі відомості з історії української писемності. Перші граматики української мови

8

Сучасний український алфавіт. Розвиток мови на сучасному етапі

Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови

9

Форми існування мови: загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго

10

Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні й соціальні діалекти. Український міський сленг. Мова села

11

Стилістична система української мови (стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті)

12

Тематичне оцінювання № 1

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

13

Місце фонетики та орфоепії в системі мови. Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза

14

Класифікація голосних і приголосних звуків. Особливості реалізації фонеми в мовленні. Інваріант, позиційний варіант фонеми

15

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні й словотворенні

16

Чергування [о] та [е] з [і], чергування [о] та [е] з нулем звука, чергування [о] з [е] після ж, ч, ш, дж та [й]

17

Зміни приголосних у мові. Асимілятивні, дисимілятивні процеси. Явище метатези

18

Приставні приголосні. Милозвучність української мови. Стилістичні засоби фонетики

19

Основні випадки чергування у — в, і — й, з — із — зі (зо)

20

Тематичне оцінювання № 2

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

21

Основні норми літературної вимови. Особливості вимови голосних та приголосних звуків

22

Чинники, що впливають на вимову. Причини відхилення від орфоепічних норм. Інтонаційні особливості українського мовлення

23

Наголос в українській мові, його види та роль у розрізненні слів і їхніх форм

24

Орфоепічна норма. Особливості використання орфоепічного словника

25

Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне. Виразне читання текстів різних стилів відповідно до орфоепічних та інтонаційних вимог. Контроль читання мовчки

Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

26

З історії становлення української графіки й орфографії. Основні принципи орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціювальний

27

Складні випадки правопису апострофа

28

Складні випадки правопису м’якого знака

29

Правила написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів

30

Правила складоподілу та переносу слів

31

Правила вживання великої літери. Написання прізвищ, імен, по батькові та географічних назв. Лапки у власних назвах

32

Написання слів іншомовного походження

33

Орфографічні норми. Нововведення в українському правописі. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника та словника іншомовних слів

34

Написання переказу із творчим завданням

35

Редагування власного переказу

36

Тематичне оцінювання № 3

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

37

Українська лексикологія як учення про лексичний склад мови. Слово як основна одиниця мови. Ознаки слова. Слово і поняття

38

Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Системні відношення в лексиці української мови

39

Поняття про багатозначні й однозначні слова. Пряме й переносне значення слова. Основні типи переносних значень: метафора, метонімія, синекдоха. Відображення метафор, метонімій, синекдох у текстах

40

Поняття про омонімію. Повні і неповні омоніми. Види неповних омонімів: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми

41

Поняття про пароніми. Стилістичні функції паронімів. Прийом парономазії

42

Складання усного твору

43

Складання письмового твору

44

Явище синонімії. Синоніми та їх види. Використання синонімів для уникнення тавтології, плеоназму та мовної недостатності

45

Антоніми та їх види. Стилістичні фігури, пов’язані з поняттям антонімії (антитеза, оксиморон)

46

Власне українська лексика та слова, успадковані з індоєвропейських і східнослов’янських мовних спільностей. Поняття про старослов’янську мову та її роль у розвитку української мови. Стилістична роль старослов’янізмів у мовленні

47

Запозичена лексика. Причини і джерела запозичень. Латинські й грецькі елементи. Слова українського походження в лексичному складі інших мов (російської, білоруської, польської)

48

Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми в складі української мови. Кальки. Варваризми

49

Особливості правильного й доцільного використання власне українських та запозичених слів

50

Написання відгуку про твір мистецтва

51

Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Сленг. Екзотизми. Пуризми. Стилістичні можливості розмовної, просторічної лексики

52

Розмовне мовлення, сфера його використання та основні особливості. Власне висловлювання учня на соціокультурну тему

53

Лексичне багатство діалектної лексики. Етнографізми. Топоніміка й ономастика в системі української мови

54

Специфічно професійна лексика. Наукова лексика. Терміни, канцеляризми та штампи. Стилістичне використання термінів, канцеляризмів та штампів

55

Науковий стиль. Основні ознаки. Особливості конспектування. Складання тез науково-популярної статті

56

Застарілі слова та їх різновиди: архаїзми, історизми. Стилістичні функції архаїчної лексики та процес реактивації пасивної лексики

57

Неологізми. Причини й шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та індивідуальні неологізми. Стилістична роль неологізмів. Нові слова у словниках

58

Написання анотації

59

Мовленнєвий колорит: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення

60

Комунікативні ознаки мовлення (поняття про комунікативну доцільність, точність, ясність, правильність, логіку, послідовність, образність, виразність, естетичність мови). Особливості монологічного мовлення. Підготовка власного висловлювання. Виступ на зборах, семінарах, конференції

61

Комунікативні ознаки мовлення (поняття про комунікативну доцільність, точність, ясність, правильність, логіку, послідовність, образність, виразність, естетичність мови). Особливості монологічного мовлення. Підготовка власного висловлювання. Виступ на зборах, семінарах, конференції

62

Основні види мовленнєвого спілкування. Особливості аудіювання, говоріння, читання й письма. Український мовленнєвий етикет

63

Основні аспекти культури мовлення: інформативність, нормативність. Особливості діалогічного мовлення. Принципи ведення дискусії

64

Лінгвокультуреми

65

Тематичне оцінювання № 4Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити