Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ЯК ВИЩА ФОРМА ІСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

УРОК 9. ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ: ЗАГАЛЬНОНАРОДНА МОВА, ЛІТЕРАТУРНА МОВА, ПРОСТОРІЧЧЯ, ДІАЛЕКТ, ПРОФЕСІЙНІ РІЗНОВИДИ, ЖАРГОН, АРГО

Мета: розширити відомості десятикласників про форми існування української мови, а також про місце діалектів у розвитку літературної мови; формувати уміння визначати риси загальнонародної та літературної мови, розвивати чуття мови, уміння знаходити в тексті діалектизми; виховувати любов до української мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, картки з індивідуальним завданням для самостійної роботи, тлумачний словник української мови, діалектні словники, енциклопедія української мови, словник лінгвістичних термінів, таблиця-схема «Сучасна українська мова».

Бува, дехто плутає розмовну мову з мовою загальнолітературною,

які гарно сусідяться, але живуть кожна за своїми законами й нормами.

Розмовна — це так би мовити, базар, де можна почути й солоне слівце,

а літературна — то вже ніби театр, де заведено добирати виразів.

Літературна мова часто послуговується надбанням розмовної,

але вельми ощадливо і то здебільшого в прямій мові героїв твору.

П. Федотюк

Поділ мови на літературну і народну означає лише те,

що ми маємо, так би мовити, «сиру» мову і оброблену майстрами

О. Горький

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

IІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з довідковою літературою. Робота в групах. Дайте визначення поняттям загальнонародна мова, літературна мова, діалект, просторіччя, професіоналізм, жаргон, арго.

Загальнонаціональна мова та її складники

Загальнонаціональна (загальнонародна) мова

Територіальні діалекти — мовлення, поширене на певній території

Соціальні діалекти — мовлення, притаманне окремим соціальним групам

Літературна мова

Північне наріччя

Професіоналізми


Південно-східне наріччя

Жаргонізми


Південно-західне наріччя

Арготизми


· Розглянувши таблицю, охарактеризуйте структуру загальнонародної мови.

· Прочитайте епіграфи до уроку. Як співвідносяться поняття національна мова і літературна мова?

· Чи збігаються поняття літературна мова та мова художньої літератури?

· Наведіть приклади просторіч, професіоналізмів та жаргонізмів.

· У чому полягає відмінність жаргону від арго?

· З наведених ознак виберіть ті, що становлять специфіку літературної мови. Розкрийте зміст цих ознак.

Поліфункціональність, варіативність, обробленість, милозвучність, унормованість, популярність, загальнонаціональність, історизм, наявність терміносистем.

2. Коментар учителя.

ОЗНАКИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Під час текстотворення набирає чинності мовний (мовленнєвий) закон. Його сформулював ще Марк Тулій Цицерон. Цей римський діяч писав, що вивчав правила прикрашання стилю, у яких зазначено, що «висловлюватися ми повинні, по-перше, чистою й правильною латиною, по-друге, ясно й виразно, по-третє, гарно, по-четверте, доречно, тобто відповідно до гідності змісту». Ця сентенція й отримала назву мовного закону. Дотримання цих правил означає ретельну роботу над текстом, над культурою мовлення.

Літературна мова — це унормована, регламентована, відшліфована форма існування загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей: пресу, художню літературу, науку, освіту, побут тощо.

До ознак літературної мови належать: унормованість (наявність усталених норм), наддіалектність (літературна мова, на відміну від територіальних діалектів, функціонує на всій території України; вона не містить діалектизмів), поліфункціональність (мова охоплює всі сфери комунікативної практики суспільства), уніфікованість (стандартність допомагає мові зберегти цілісність і єдність), стилістична диференціація (полягає в тому, що літературна мова має розгалужену стилістичну систему).

Літературна мова має усну та писемну форми. Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-східного наріччя, увібравши в себе деякі діалектні ознаки інших наріч. Зачинателем української літературної мови є І. П. Котляревський, адже саме він уперше використав народну мову полтавських говорів. Основоположником сучасної літературної мови вважають Т. Г. Шевченка. Він підніс мову на високий рівень словесно-художньої культури, заклав підвалини для розвитку наукового, публіцистичного та інших стилів. У творах Т. Г. Шевченка глибоко відображені уснорозмовні форми народної мови, її поетичність. Традиції Кобзаря продовжували І. Я. Франко, Леся Українка, М. М. Коцюбинський та інші письменники.

Наразі українська мова, будучи динамічною системою, розвивається й збагачується. Процес цей супроводжується усталенням, шліфуванням літературних норм.

Правильність мовлення означає добре володіння всіма нормами літературної мови. Цицерон писав: «...уміти правильно говорити... ще не заслуга, а не вміти — уже ганьба, тому що правильне мовлення, по-моєму, не стільки достоїнство вправного оратора, скільки властивість кожного громадянина».

Норми літературної мови

Норми літературної мови — це сукупність усталених, історично закріплених правил, якими послуговуються мовці в усному й писемному мовленні.

Норми літературної мови

Орфоепічні

Регулюють правильність вимови слів

Акцентуаційні

Регулюють правильність наголошування слів

Орфографічні

Регулюють правильність написання слів

Пунктуаційні

Регулюють правильність постановки розділових знаків

Морфемні

Регулюють правильність вживання частин слова

Лексичні

Регулюють правильне вживання слів (паронімів, синонімів, антонімів, омонімів тощо)

Фразеологічні

Регулюють правильність використання фразеологізмів

Морфологічні

Регулюють правильність вживання граматичних форм слова

Синтаксичні

Регулюють особливості правильної побудови речень, тексту

Стилістичні

Регулюють відповідність мовних засобів обраному стилю

3. Прочитайте. Визначте тему висловлювання. Яку роль відіграють діалекти у збагаченні літературної мови?

1. Народна мова в своїй цілості — неоціненний скарб для збагачення мови літературної (І. Огієнко). 2. Діалекти — свідки історії народу (Г. Хабургаєв). 3. Мова — стовбур; наріччя (діалекти) — гілки; або: мова — річка, наріччя — притоки, які збагачують головний потік, але не становлять без нього самостійного значення (П. Кононенко). 4. Без народних говорів літературна мова пересихає, як річка без живлющих джерел (М. Никончук). 5. Усна розмовна мова народу — рухливий, постійно оновлюваний і здатний до самоочищення могутній потік, підґрунтя всіх інших мовних різновидів, у тім числі літературного (Л. Масенко).

4. Прочитайте речення. Знайдіть просторіччя, діалектизми, жаргонізми, професіоналізми та арготизми. Поміркуйте, для чого письменники вдаються до використання такої лексики?

1. Прямую далі в топило, де завжди знаходять собі притулок зайці та лисиці (О. Сизоненко). 2. Не гомоніли ще тоді копри і терикони заростали зіллям, та день у день там зграйки дітвори шукали крихітні шматки вугілля (І. Савич). 3. Отаман став на демені в човні, коло його ніг лежала кодола, скручена кружалом, неначе гадюка, з залізною кішкою на кінці, котра була прив’язана до одного кінця мережі (І. Нечуй-Левицький). 4. Кажуть, німець безліч шпіонів наперед вислав і вони швендяють скрізь, то жебраками, то черницями, то селянами (У. Самчук). 5. Розказував, як він попав раз на вечорниці... А там самі терпелюки та каравони (Г. Хоткевич). 6. Військові клейноди запорожців складалися з булави, бунчука, корогви, печаті й котлів, або литаврів (А. Кащенко).

5. Визначте загальновживані слова, професіоналізми, діалектизми, жаргонізми, арготизми та просторічну лексику. З'ясуйте значення цих слів.

Шпора, вітер, чічка, ширмач, буклет, лаківки, кимарити, хвіст, пара, урка, крисаня, соловей.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прочитайте текст. Дайте йому назву. Визначте професіоналізми.

Млинарство на Україні відоме з давніх-давен. Будівництво млинів було вельми складною справою. Водостоки регулювали греблею. Для їх зведення потрібно було чимало рук. Млини зводили на певній відстані од гребель, і вода до них надходила спеціальними каналами. Для підвищення її рівня робили так звані настилові греблі, збагачуючи канави спереду в’язанками з лози, гілок дерев. Протоки ретельно оберігали від забруднення (В. Скуратівський).

2. Визначте функціонально-стилістичні особливості виділених слів.

1. — Хочеш, запрошу тебе до себе, Ларисо,— сказав я.— Вип’ємо по чашечці кави і побачиш мій барліг.— А предки? — Предки на роботі (В. Шевчук). 2. Вона теж була по-святковому вбрана. У ясно-жовтому турпані, гаптованій всіма барвами веселки цурканці, новій запасці, позолочених постільцях (О. Проданюк). 3. Сидиш у повній викладці, в бронежилеті, в касці, розпеченій, як вогонь, і згадуєш. Хату свою згадуєш (А. Михайленко). 4. ... і хоч пан-брат був ще зовсім зелений, миттю сказав, що це, дідику, не термостат, це полетів храповик, ота гайка, що тримає шківметелика-охолоджувача (В. Шкляр). 5. Та ти не уявляєш, що це за робота. Та вже ксива чого варта, з нею ти ногою відчинятимеш двері міністра внутрішніх справ (В. Шкляр).

3. Перекладіть українською мовою.

Быть на хорошем счету; бросаться в глаза; попасть впросак; втирать очки; позолотить пилюлю; зайти в тупик; рояль в кустах.

4. Поставте наголос у наведених словах, дотримуючись акцентуаційних норм. Запам’ятайте правильне наголошування.

Феномен, фольга, спина, ознака, асиметрія, листопад, олень, центнер, вигода, джинсовий, середина, довідник, показник, кілометр, помилка.

5. Перекладіть українською мовою.

Верный ответ; купить в рассрочку; действующее законодательство; частный вуз; является заместителем директора; верное решение; действующий документ; согласно приказу; частное предприятие; является адептом учения; согласно правилу; согласно договору.

6. Відредагуйте речення.

1. Він на дуже хорошому рахунку в керівництва. 2. Одразу кидається в очі, що цей приватний вуз являється одним із кращих. 3. Дане твердження являється анахронізмом. 4. Не дивлячись на те, що він є досить одіозною особою, він знаходиться на гарному рахунку в цій установі. 5. Він попав впросак. 6. Не треба втирати мені окуляри, я все одно знаю вірну відповідь.

7. Дайте відповіді на питання.

· Що таке загальнонаціональна, або загальнонародна, мова?

· Які елементи містить загальнонаціональна мова?

· Що таке літературна мова? Які її основні ознаки?

· Що таке норма мови? Назвіть норми української літературної мови.

· Назвіть та охарактеризуйте функції мови.

8. Поставте наголос у наведених словах. За потреби скористайтеся словником.

Синекура, показник, господарський, спина, фольга, мережа, флюорографія, атлас, центнер, отаман, бюрократія.

9. Запишіть правильні варіанти перекладу словосполучень.

Вірна відповідь; являється заступником директора; гарне міроприємство; учбовий посібник; працівник знаходиться на гарному рахунку в керівництва; він втирає вам окуляри;

10. Запишіть переклад речень.

1. Мой друг является филологом, поэтому он практически всегда говорит верно, без ошибок. 2. Если новый закон наберет силу, то ваша работа не покажется вам синекурой и вы уже не будете на хорошем счету. 3. Сразу бросается в глаза, что он втирает вам очки. 4. Данное утверждение уже давно является анахронизмом. 5. Заместитель директора является весьма одиозной личностью, что сразу же бросается в глаза.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Знайти і виписати з творів художньої літератури по 5 прикладів діалектизмів, професіоналізмів, арготизмів, жаргонізмів.

Сучасна українська мова


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити