Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЇЇ ЗВУКОВУ СИСТЕМУ

УРОК 13. МІСЦЕ ФОНЕТИКИ ТА ОРФОЕПІЇ В СИСТЕМІ МОВИ. ОСНОВНІ ФОНЕТИЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗВУК, СКЛАД, ФОНЕТИЧНЕ СЛОВО, ФРАЗА

Мета: розширити знання учнів про фонетику як науку про звуковий склад мови; формувати уміння розрізняти в потоці мовлення фонетичні фрази, слова та звуки; виховувати у школярів пізнавальний інтерес до вивчення рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: тексти творів, схема «Склади в українській мові».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

IІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Бесіда з учнями

· Які розділи науки про мову вам відомі?

· Прочитайте визначення терміну фонетика. Яке з них, на вашу думку, є найточнішим?

А Фонетика — розділ мовознавчої науки, який вивчає звуковий склад мови (М. Жовтобрюх).

Б Фонетика — галузь мовознавства, у якій вивчається звукова система мови в зв’язку з її смисловою роллю та різноманітні звукові зміни, що наступають у мовленні при сполученні звукових елементів між собою (Н. Тоцька).

В Фонетика — 1) розділ мовознавства, що вивчає способи творення звуків, їхні акустичні властивості, сполучуваність і позиційні зміни; 2) акустичні і артикуляційні властивості звуків певної мови (Д. Ганич, І. Олійник).

2. Вкажіть терміни, що стосуються лише фонетики.

Буква, апостроф, наголос, голосний звук, слово, орфограма, м’який знак, подовжені приголосні, дзвінкі звуки, фонема, перенос слів, склад.

3. Визначте, що вивчає фонетика, а що — орфоепія. Як орфоепія пов'язана з фонетикою?

Засоби письма, правила вимови слів, звуки мовлення, види поєднання звуків, позначення звуків на письмі, правила правопису, граматичні правила.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прочитайте. Прокоментуйте висловлювання. Чим відрізняються звуки мови від звуків природи? Яка роль звуків у процесі спілкування? Чим відрізняються голосні звуки від приголосних?

1. Греки, говорячи словами одного з найвидатніших лінгвістів нашого століття — А. Мейє, першими «розклали мову на приголосні й голосні звуки» (А. Кондратов). 2. Голосні — це жінки, приголосні — чоловіки. Голосні — це самий наш голос, матері, що нас родили, сестри, що нас цілували, першоджерело, звідки ми витекли в словеснім своїм лику... А приголосні мужньо своєю твердою вдачею впорядкували розкіш розливу, стали дамбою, греблею, довгим молом, ясним річищем, що спрямовує води до свідомої праці (К. Бальмонт). 3. З погляду акустики голосні виділяються як чисто тональні звуки, в яких відсутні шуми. Акустичною ознакою приголосних є наявність шуму, що виявляється у вигляді самого шуму або в поєднанні з голосом (С. Дорошенко). 4. Звук стає звуком людської мови тільки тому, що він служить цілям спілкування суспільної людини. Цією стороною мовний звук цілком відмінний від тваринних викриків (З підручника). 5. Завдяки тому, що звуки мови протиставляються один одному за цілою низкою ознак, ми легко сприймаємо на слух будь-які слова. Замініть хоча б один звук у слові — і воно «зруйнується» або перетвориться на інше (І. Постнікова, І. Підгаєцька).

2. Заповніть таблицю, вписавши ознаки голосних та приголосних звуків у відповідні колонки.

Повітряний струмінь слабкий, складотворні, творяться шумом і голосом (тільки шумом), відсутність перепон, утворюються голосом (тонами), при вимові видихуваний струмінь повітря натрапляє на перепони, нескладотворчі.

№ п/п

Властивості голосних

Властивості приголосних

12


3. Прочитайте текст. Визначте його стильову приналежність. Обґрунтуйте свою думку, наводячи приклади. Доберіть заголовок. Визначте основні фонетичні одиниці мовного потоку. Дайте їм коротку характеристику.

► Під час членування мовного потоку виділяють найбільшу фонетичну одиницю — фонетичну фразу. Фрази можуть мати різну тривалість: так, у діалогах вони короткі, в монологах — довгі. Наприклад:

Текст № 1

Ірпінь від нас тікає/, мов лисиця/, дерева надягли шоломи золоті/, жовтневий вечір дихає живицею/, скупавши листя в мертвій і живій воді (Ю. Щербак).

Текст № 2

— Якби ти знав/, яке це щастя!/

— /Знаю!/ (О. Сизоренко).

Серед наведених прикладів перша фраза об’єднує кілька синтаксичних одиниць (умовно простих речень і зворотів), або фонетичних тактів, друга — одне речення, а третя — тільки одне слово-речення.

Отже, фонетично фраза членується меншими паузами на менші відрізки-такти (у першій їх 5, у другій — 2, у третій — 1). Такти — частини фрази, об’єднані одним наголосом (одне-два слова). Фонетичне слово — це самостійне слово разом з приєднаним до нього в мовленні (на початку чи в кінці) ненаголошеним службовим словом (прийменником, сполучником, часткою): [до-во-ліж], [у-ві-чі].

При повільному темпі мовлення в межах такту чітко виділяються склади — група звуків, об’єднаних навколо складотворчого голосного:

Де-ре-ва-на-дяг-ли-шо-ло-ми-зо-ло-ті...

Склади включають у себе звуки: [д] — [е] — [р] — [е] — [в] — [а].

Звук — це найменша, неподільна одиниця мовного потоку, що використовується в складах і фонетичних одиницях вищого рівня, за допомогою яких висловлюється думка (З підручника).

4. Прочитайте. Чи погоджуєтесь ви з висловленою думкою? Проілюструйте свою позицію прикладами.

Склад може представляти тільки голосний звук: о-сінь. Але частіше голосний тримає на своїх «плечах» один, два, а то і більше приголосних звуки (І. Підгаєцька).

5. Перепишіть речення. Розділіть кожне з них на фонетичні слова. Зробіть розбір виділених слів за будовою, поділіть їх на склади.

1. Прилинув вітер, і в нічній хатині він про весняну волю заспівав (Леся Українка). 2. Цвіте липа так буйно й розкішно, що все місто плаває в задумливому мареві (Ю. Яновський). 3. Сонце так світить ласкаво, що аж каміння сміється (М. Коцюбинський). 4. Ви чули, як шумлять бори у вересневі вечори? (А. Малишко). 5. Садок у вересні, що кожух у січні. 6. Квітень з водою — травень з травою. (Народна творчість).

6. Пригадайте, що ви знаєте про склад. Розгляньте схему «Склади в українській мові» та «озвучте» її. Доберіть приклади.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготувати повідомлення на тему: «Короткі відомості з історії української фонетики».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити