Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЇЇ ЗВУКОВУ СИСТЕМУ

УРОК 14. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. ОСОБЛИВОСТІ ФОНЕМИ В МОВЛЕННІ. ІНВАРІАНТ, ПОЗИЦІЙНИЙ ВАРІАНТ ФОНЕМИ

Мета: ознайомити учнів з особливостями реалізації фонем у мовленні, поняттям головний вияв фонеми, а також її варіантами, артикуляційно-акустичною природою голосних звуків; формувати вміння аналізувати голосні звуки за місцем творення та способом піднесення язика; вчити школярів помічати й цінувати красу в мовних явищах.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: ксерокопії текстів, таблиці «Фонема та звук», «Артикуляційно-акустична класифікація голосних звуків української мови».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

IІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Заслухати кілька доповідей про історичний розвиток української фонетики.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Доберіть заголовок.

Звук людської мови — поняття акустичне й фізіологічне. Звуків безліч, кожна людина вимовляє їх по-своєму, тембр їх різний, деякі з них можемо вимовляти протяжно чи коротко, тихо чи голосно, швидко чи повільно і т. ін. Це прерогатива акустичного чи анатомофізіологічного аспекту.

Звук — це явище фізичне: ми його вимовляємо, чуємо, можемо варіювати, вивчати за допомогою приладів тощо. Звук має силу, висоту, тембр, свою фізично-акустичну характеристику. Якщо одна й та ж людина буде вимовляти один і той же звук, то вимовлятиме його по-різному. Звук — явище одномоментне, одноразове, неповторне. Фонема — це певне наукове узагальнення. Фонема — явище ідеальне, це наше поняття про звук. Фонема — явище загальне, звук — конкретне. Фонема представлена в мовленні звуком (алофоном, варіантом) фонеми. Звуків безліч, фонем — полічена кількість. В українській мові, за М. Жовтобрюхом, 38 фонем. Шість голосних і 32 приголосні.

У процесі мовлення фонема реалізується у звуках (звукових виявах фонеми). Серед них розрізняємо головний вияв фонеми (інваріант) та його варіанти.

Головний вияв фонеми (інваріант) — це звук, у якому фонема реалізується в незалежній позиції, тобто в незалежній від наголоса, від сусідніх звуків. Оцей головний вияв фонеми й мають на увазі, коли говорять про особливості звучання й артикуляції фонеми та про її варіанти. Розрізняють три види варіантів: факультативні, позиційні й комбінаторні.

Факультативні варіанти — звуки, що можуть виступати замість головного вияву в незалежній, або сильній, позиції. Наприклад, вимова звука [в] то як губно-губного, то як губно-зубного.

Позиційні варіанти — це звуки, що їх вимовляють тільки в певній, означеній позиції. Наприклад, нескладотворчий [ÿ] будемо вважати позиційним варіантом фонеми |в|. У слові лети звук [еи] — позиційний варіант фонеми |е|. У слові живе звук [ие] — позиційний варіант фонеми |и|.

Комбінаторні варіанти — звуки, що вимовляються замість головного вияву даної фонеми внаслідок змін, що відбуваються в артикуляції під впливом звукового оточення (З посібника).

► Заповніть таблицю та визначте, чим відрізняється звук і фонема.

Характеристика звуків

Характеристика фонем

1. Звук — явище індивідуальне


2. Це одиниця мовлення


3. Кількість звуків необмежена


4. Конкретна одиниця, фізичне явище, яке сприймається на слух


► Дайте відповіді на питання: чим відрізняється звук від фонеми? Що таке головний вияв фонеми (інваріант)? Які бувають варіанти фонеми (наведіть приклади).

2. У поданих словах виділіть головний вияв фонеми та позиційні варіанти.

Весна, село, сестра, розширити, весло, став.

3. Запишіть слова, вставляючи пропущені звуки. Як вимовляються в них ненаголошені [е] та [и]? Поставте наголоси.

Ш..рокий, л.. сток, с..ло, р..бро, з..мля, з..рно, д..ревце, кр..ниця.

4. Визначте, як за допомогою 33 букв позначаються 38 основних фонем.

5. Прочитайте. Визначте слова, в яких кількість букв і звуків не співпадають. Розберіть ці слова за будовою.

Заміщення, розчинність, щодня, перехідність, яблуко, їжак, море.

6. Розгляньте таблицю «Артикуляційно-акустична класифікація голосних звуків української мови». На основі даних таблиці побудуйте розповідь про голосні звуки.

Принципи

Класифікації

ряд

передній

середній

задній

Піднесення спинки язика

Високе

[І]

[И]


[<У>]

Середнє

[Е]


[<О>]

Низьке[А]

Довідка. Утворені за участю губ губні називаються огубленими (лабіалізованими): [<о>], [<у>], решта голосних — неогублені (нелабіалізовані). За ступенем піднесення спинки язика розрізняють голосні високого, середнього та низького піднесення. За місцем підняття язика виділяють три ряди: передній, середній і задній.

7. Прочитайте характеристику звуку та визначте, про який звук йде мова.

1. Голосний заднього ряду, середнього піднесення язика, лабіалізований. 2. Голосний переднього ряду, високого піднесення язика, нелабіалізований. 3. Голосний переднього ряду, середнього піднесення, нелабіалізований. 4. Голосний заднього ряду, середнього піднесення, лабіалізований.

8. Прочитайте лінгвістичні терміни, поясніть їх значення. Випишіть слова з лабіалізованими звуками.

Лабіалізація, екстралінгвальний, говір, апостроф, алофон, лексика.

9. Вибірковий диктант. Запишіть слова у три стовпчики:

а) які містять голосні тільки переднього ряду;

б) які містять голосні лише заднього ряду;

в) які містять голосні переднього і заднього ряду.

Мова, інтрига, концерт, міцний, спека, посол, турчанка, підлабузник, ірис, іскристість, життя, тигр, горох, турнір, пізній, перевитий, терорист, родовий, літера, генерал, перегріти, задаток, технічний, компас.

10. Прочитайте уривки віршів. Проаналізуйте голосні звуки за місцем творення, способом підняття язика та участю губ у творенні цих звуків. Поставте наголос. Визначте позиційні варіанти фонем.

В людині поміщається вселенна,

Як в насінині проростінь зелена.

Думкам передають шалений рух

Планет і зір вогнисті веретена.

Д. Павличко

Додому, плачучи, прийшла

І спати, плачучи, лягла,

І не вечеряла! Не спала.

Яка лягла, така і встала.

Т. Шевченко

► Зверніть увагу на виділені звуки в другому прикладі. Пригадайте, як називається це явище. Яку роль воно відіграє у мовленні?

Довідка. Асонанс — повторення однакових голосних звуків у рядку або строфі, що надає віршованій мові милозвучності, підсилює її музичність (Словник літературознавчих термінів).

V. ПІДСУМКИ УРОК

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Розробити порівняльну характеристику голосних звуків української та російської мови.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити