Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЇЇ ЗВУКОВУ СИСТЕМУ

УРОК 18. ПРИСТАВНІ ПРИГОЛОСНІ. МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ

Мета: розширити відомості учнів про фонетичні та художні засоби милозвучності української мови; формування вміння знаходити в тексті приклади звукової анафори, епіфори, асонансу та алітерації, а також визначати їх стилістичні функції, виховувати почуття прекрасного, вміння помічати й цінувати красу в мовних явищах.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: ксерокопії текстів, тлумачні словники, український правопис у таблицях.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

1. Прочитайте текст. Дайте визначення поняттю приставні приголосні. Які, на вашу думку, причини виникнення цього явища в українській мові? Де це явище набуває найбільшого поширення?

Приставні приголосні (гр. protesis — додавання, приєднання) — неетимологічний приголосний, який приєднується до початкового голосного у слові. Протеза виникла як засіб усунення міжслівного збігу голосних. Серед протетичних (в, й, г) в окремих словах (видра, ягня) успадковані з праслов’янського періоду. Уже на українському ґрунті: вуста, вікно, горіх, гарба, Ганна. У діалектах — явище звичайне: возеро, воко, воріх, гозеро, гоко, Гумань (З посібника).

► Пригадайте з минулих уроків, що таке метатеза?

2. Знайдіть у словах вияви метатези та протетичні приголосні.

Медвідь, гочи, вгород, боднар, горачі, монисто, восика, авдотка, гуличка.

3. Прочитайте текст. Визначте його основну думку, доберіть назву. Про які засоби милозвучності ви довідалися?

Милозвучність, евфонія — здатність фонетичної системи мови до мелодійного звучання, а також до створення звукових образів у висловлюванні. Звучання слова — один з допоміжних засобів підсилення виразності та емоційного забарвлення мови художнього твору. Милозвучність мовлення досягається за допомогою фонетичної будови слів, словосполучень, речень і контексту в цілому, чергуванням звуків та їх сполук, звукових повторів. Важливу роль при цьому відіграє розташування звуків, особливо наголошених і ненаголошених голосних. До евфонічних засобів сучасної літературної мови належать фонетичні та інші варіанти мовних одиниць і окремих їх форм: в — у — уві — ві, від — од, з — зі — із, би — б, же — ж, ще — іще, -ся — -сь, і — й, хоч — хоча (подібні випадки називаються орфоепічними чергуваннями).

На полегшення артикуляції та досягнення милозвучності орієнтовані й такі фонетичні явища української мови, як спрощення в групах приголосних. Милозвучність української мови спирається на повнозвучну вимову голосних у слові й насиченість мови дзвінкими приголосними. За милозвучністю українську мову порівнюють з італійською.

Терміном «евфонія» позначається і вчення про милозвучність — розділ поетики, що досліджує виражальні можливості мовних звуків у художньому творі. До евфонії в даному разі відносять різні стилістичні прийоми, зокрема всі прийоми звукових повторів (асонанс, алітерація, анафора, епіфора тощо), ритм і мелодику. Як фонетичне явище евфонія стосується і поезії, і прози, хоча в поезії її стилістична роль відчутніша (З енциклопедії «Українська мова»).

► Дайте пояснення виділеним термінам. За потреби скористуйтеся словником.

► Пригадайте правила чергування у та в, і та й, з/із/зі. За потреби скористайтеся таблицями з українського правопису.

4. Вибірковий диктант. У дві колонки запишіть слова: а) де можливе чергування [у] з [в]; б) де такого чергування немає.

Україна, урок, урожай, влітку, учень, Владислав, увага, увечері, враження, уява, уряд, указ, умова, взимку, удача, влада, вступ, упав, все.

5. Творча робота. Допишіть речення, правильно вживаючи у/в, і/й, з/зі/із. Свій вибір обґрунтуйте.

1. Надходила осінь і/й... 2. Тепла ще довго не буде і/й... 3. З/Із/Зі ... ранку... 4. У/В ... було багато турбот... 5. З/Із/Зі/... сонця... 6. Дерево тривожно зашуміло у/в...

6. Прочитайте. Обґрунтуйте чергування і/й, з/зі/із, у/в.

1. І море, і озеро, і сильний високий його берег, і широкий степ — усе було гарячим маревом (І. Нечуй-Левицький). 2. Постать, що з обличчя нагадує Мавку, з’являється з-за берези (Леся Українка). 3. Зі злої справи лихе сіно (Народна творчість). 4. І білий місяць на ту пору Із хмари де-де виглядав (Т. Шевченко). 5. Приїду, було, до них у гостину — сидять укупці (Марко Вовчок).

7. Прочитайте. Визначте, які засоби милозвучності і з якою метою використані в текстах. Якого настрою надають текстам алітерація, асонанс?

Текст № 1

Оддудніла, одгупала, одклекотіла війна,

За двобоєм і смертю залізною зникла луною.

Березневий струмок пересічує сонце до дна,

І загублений жайворон знову тріпоче за мною.

А. Малишко

Текст № 2

І цвіт королевий

Схилив свою головоньку

Червоно-рожеву

До білого пониклого

Личенька Лілеї.

І заплакала Лілея

Росою-сльозою.

Т. Шевченко

Текст № 3

Знов Захід буряний. Недобрий.

Знов пророкує кров’ю літер,

Що ми загинем, яко обри,

Що буде степ, руїна й вітер.

Є. Маланюк

Текст № 4

Сад осінній, смуток спить,—

Сонно сиплються сніжинки,

Струмінь стомлено шумить.

Стихли струни, стихли співи,

Срібні співи серенад.

В. Кобилянський

Текст № 5

Цвіте акація, акація —

на хмарі біла аплікація.

Л. Костенко

Текст № 6

От ми з дідом заносимо сітку й напинаємо її на пшеничні колоски біля межі. Дід тоді витягають манок і починають:

— Сюр-сюр! Сюр-сюр! Сюр-сюр!

Аж ось ліворуч, мов молотком:

— Пать-падьом!

— Сюр-сюр!

— Пад-падьом!

Ось уже близенько перепел! Він уже під сіткою! Я бачу, як крутить він голівкою сюди й туди, шукаючи чарівну спокусницю, б’є головою в сітку й заплутується (За Остапом Вишнею).

► Проведіть лінгвістичне дослідження. У третьому тексті проаналізуйте особливості вживання приголосного звуку [р]. Які враження він створює?

► Складіть власний текст, у якому б усі слова починалися з одного звуку.

► Запишіть 1-2 строфи власного вірша, використавши як засіб емоційного впливу на читача алітерацію, асонанс, анафору чи епіфору. Теми віршів: «Мова», «Море», «Літо», «Зорі».

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати реферат на тему: «Експресивні можливості звуків української мови».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити