Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. УКРАЇНСЬКА МОВА В УКРАЇНІ

УРОК 1. МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МОВИ

Мета: поглибити знання учнів про роль мови в житті людини та суспільства; формувати вміння визначати та характеризувати основні функції мови, аналізувати вислови про мову відомих наукових, громадських і літературних діячів; виховувати любов та повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: словники, картки з індивідуальним завданням, ксерокопії тексту.

О мова рідна! Їй гаряче

Віддав я серце недарма.

Без мови рідної, юначе,

й народу нашого нема.

В. Сосюра

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Прочитавши епіграф до уроку, подумайте, яку роль відіграє мова в житті народу.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Коментар учителя. Мова виникла з потреб людини у спілкуванні. Із раннього дитинства до глибокої старості людина користується мовою. Люди обмінюються думками, дізнаються щось нове, висловлюють власні почуття за допомогою мови. Жодне суспільство, на якому б рівні розвитку воно не знаходилось, не може існувати без мови. Про те, що мова є суспільним явищем свідчать її функції. Так, основною серед них є комунікативна, оскільки мова є найважливішим засобом спілкування людей. Мова безпосередньо пов’язана з мисленням. За допомогою мови ми формуємо і виражаємо думки. Отже, ще однією функцією мови є мислетворча. Мові властива й когнітивна, тобто пізнавальна, функція. Суть її полягає у тому, що мова постає засобом пізнання світу, адже людина користується не лише своїм індивідуальним досвідом, але й усім тим, чого досягли її попередники. Через мову ми пізнаємо нові явища дійсності, знайомимося з різноманітними галузями науки. Поряд з цими функціями не менш важливою є кумулятивна, оскільки культура кожного народу зафіксована саме в мові. Велика кількість прислів’їв, приказок, фольклорних пісень відбиває специфічно національні риси, ту мовну образність, що коренями входить в історію народу, його побут, звичаї, традиції. Мова виконує у суспільстві й естетичну функцію. Милозвучність, гармонія змісту, форми, дотримання норм стають для мовців джерелом естетичної насолоди, сприяють розвитку естетичного смаку. Найповніше ця функція реалізується у творах художньої літератури, де вона виражається у використанні розгалуженої системи різнотипних образних структур. Завдяки експресивній функції кожен мовець постає як індивідуальна й неповторна особистість. Отже, експресивна функція полягає в тому, що мова є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини (За С. Дорошенком).

1. Робота з довідковою літературою.

Таким чином, мова — явище суспільне. А як ви розумієте самі ці слова мова, функція та суспільство? Свої міркування порівняйте з матеріалом словників.

2. Прочитайте висловлювання про мову. Визначте, в яких висловлюваннях і яким чином підкреслюється значення мови в житті суспільства.

1. Мова — духовне багатство народу (В. Сухомлинський). 2. Нації вмирають не від інфаркту, спочатку в них відбирають мову (Ліна Костенко). 3. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова (Панас Мирний). 4. Як прислів’я чудове, йде від роду до роду, що народ — зодчий мови, мова — зодчий народу (Д. Білоус). 5. Мова є тим чинником, що встановлює «природні» межі нації, при цьому, будучи унікальною системою світобачення й самовираження окремої нації, виступає не лише засобом спілкування, а й дає змогу представникам цієї спільноти розуміти одне одного на глибинному, підсвідомому рівні (Л. Мацько). 6. Мова — це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання століть, мова — це ще й музика, мелодика, барви буття, сучасна художня, інтелектуальна і мислительна діяльність народу (О. Гончар).

► Пригадайте інші відомі вам висловлювання видатних людей про

мову.

3. Прочитайте та перекажіть текст. Визначте його тему та основну думку. Доберіть заголовок.

Розвиток і стан мови значною мірою залежать від стану суспільства. Мова відображає зміни в усіх сферах суспільства, що суттєво різнить мову від інших суспільних явищ.

Як суспільні зміни позначаються на мові? Зупинимося на найголовніших із них.

Мова відображає особливості соціальної організації суспільства. Стан мови залежить від характеру економічних формацій і форми держави. Так, скажімо, для феодалізму характерний розпад держави на дрібні феоди. У зв’язку з цим виникає багато дрібних територіальних говірок. За капіталізму колишні дрібні територіально- адміністративні одиниці об’єднуються, виникають нації. Спільний ринок вимагає єдиної мови для держави. Усе це зумовлює нівеляцію діалектів і формування національної мови.

У мові відображається соціальна диференціація суспільства. Суспільство диференціюється за класовою, становою, майновою і професійною ознаками. Це позначається на класовому використанні мови, функціонуванні професійних підмов, жаргонів, арго.

У мові відображаються демографічні зміни. Збільшення чи зменшення населення, зміни в його складі, чисельності етносів — все це певною мірою впливає на мову. Так, скажімо, наплив російськомовного населення на Україну призвів до того, що міста, де в основному поселялися переселенці, поступово русифікувалися. Приплив сільського населення в міста позначився на змінах у літературній мові: до неї ввійшла велика кількість так званих просторічних слів та зворотів.

У мові відображені відмінності в рівнях економічного розвитку. Так, наприклад, національна чи державна мова складається, як правило, на основі діалекту тієї території, яка є найрозвиненішою в культурному й економічному аспектах. Діалект Аттики ліг в основу давньогрецької мови, діалект провінції Лаціум — в основу латинської мови, діалект провінції Іль де Франс — в підґрунтя французької мови, московські говірки стали базовими для російської мови, полтаво-київські — для української, бо саме ці території в час формування названих літературних мов були економічно найпотужнішими і високорозвиненими в культурному аспекті.

Незаперечний вплив на розвиток мови має творчість письменників, діячів культури та мистецтва. Як правило, саме письменників уважають основоположниками і зачинателями літературних мов, наприклад, Т. Шевченка в Україні, О. Пушкіна в Росії, А. Данте в Італії, В. Шекспіра в Англії, М. Сервантеса в Іспанії (М. Кочерган).

► Визначте, який стиль літературної мови репрезентує цей текст.

► Поміркуйте, яка з функцій мови найбільш повно реалізується в цьому тексті? Обґрунтуйте свою думку.

► У чому полягає залежність розвитку й функціонування мови від стану розвитку суспільства?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота в групах з картками. Прочитайте тексти. Визначте, яка функція мови найбільш повно реалізується у кожному з наведених прикладів. Доведіть свою думку. Дайте відповіді на додаткові запитання.

Картка № 1

► Виразно прочитайте поезію. Визначте основну думку. Пригадайте інші поезії про українську мову. Які почуття вони передають?

О місячне сяйво і спів солов’я,

Півонії, мальви, жоржини!

Моря бриліантів,— це мова моя,

Це мова моєї Вкраїни.

В. Сосюра

Картка № 2

► Доберіть ілюстрації, де слово мова вживалося б у різних значеннях.

Мова, и, ж. 1. Здатність людини говорити, висловлювати свої думки. 2. Сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків для об’єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі вираження думок. 3. Мовлення, властиве кому-небудь; манера говорити. 4. Те, що говорять, чиї-небудь слова, вислови. 5. Публічний виступ на яку-небудь тему: промова. 6. Те, що виражає собою яку-небудь думку, що може бути засобом спілкування (Словник української мови).

Картка № 3

► Поясніть значення прислів’їв. Доповніть цей перелік власними прикладами.

1. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. 2. Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш. 3. Гостре словечко коле сердечко. 4. І від солодких слів буває гірко. 5. Не кидай слова на вітер (Народна творчість).

Картка № 4

► Виразно прочитайте текст. Поміркуйте, яку роль відіграє мова в збереженні надбань народу. Наведіть цитати з тексту на підтвердження своєї думки.

Український народ творив свою мову упродовж віків, заносячи до мовної скарбниці добірний нектар слова, невтомно запалював у слові незгасний вогонь думки і почуття, вічність праці і мрії. Колективна пам’ять народу-творця береже слово, а в ньому — і своє безсмертя. У слові рідної мови захована немовби якась таємнича сила, що в неповторному поєднанні звуків несе чарівну мелодію мови і називає щось зрозуміле всім. І не тільки називає, а й передає найтонші відтінки переживань і мислі. Мова — дивосвіт, духовна планета, на якій живе виплекана людиною незліченна кількість слів (І. Вихованець).

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

· Чому ми називаємо мову суспільним явищем?

· Назвіть основні функції мови та коротко охарактеризуйте кожну з них.

· Яку роль відіграє мова в збереженні надбань народу?

· Як розвиток мови залежить від розвитку й функціонування суспільства?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Як ви розумієте твердження Н. Ботвини Мова, якою не спілкуються, стає мертвою; народ, який втрачає свою мову, зникає? Свої міркування покласти в основу твору-роздуму.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити