Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

УРОК 27. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ АПОСТРОФА

Мета: поглибити знання про орфограми української мови, їх типи, ознайомити з особливостями вживання апострофу та знаку м'якшення; формувати вміння знаходити орфограму в тексті, розпізнавати її тип, правильно вживати апостроф, правильно писати та вимовляти слова з орфограмами; виховувати уважність та почуття поваги до українського художнього слова.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: ксерокопії текстів, правопис української мови, таблиця «вживання знаку м'якшення».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Прочитайте тексти. Визначте, що таке орфограма. Які види орфограм існують в українській мові? Наведіть приклади.

Орфографія (від гр. orthographio: orthos — «правильний» і grapho — «пишу») — історично сформована, уніфікована система правил, що визначають написання слів згідно з усталеними нормами. Основним поняттям правопису є орфограма — це правильне (таке, що відповідає правилам або традиціям) написання, яке потрібно вибрати з ряду можливим. Так, наприклад, у префіксі дієслова розпитати з двох можливих варіантів с і з, спираючись на правило правопису, вибираємо з (Н. Тоцька).

Орфограма — це місце у слові чи між словами, яке може бути передане не одним, а кількома способами, але для якого прийнято лише один спосіб написання. Наприклад, слово вгорі може писатися разом і окремо, але обирається написання згідно з правилом (в горі ведуть тунель; вгорі гримить); те саме у словах по-нашому чи по нашому, земля чи Земля, хтось чи хто-небудь. Орфограма як графічний знак буває буквена (буква) і небуквена (рисочка, дефіс та ін.). За графічним вираженням розрізняють шість видів орфограм:

1) буква (пишеш — кричиш);

2) дефіс (будь-що, по-нашому);

3) рисочка (знак переносу): во-дя-ний, на-ші;

4) пропуск (роздільне написання): над нами, у селі, з ним;

5) контакт (написання разом): трикутний, далекосхідний;

6) апостроф (п’ять) (З підручника).

2. Прочитайте слова, визначте, чи за одним правилом уживається апостроф у словах кожної групи. За яким саме?

а) Зобов’язання, в’язень, м’який, сім’я, дріб’язковий, п’ятниця; б)кар’єра, кур’єр, ар’єгард; в) з’ясований, об’єднання, від’ємний, між’ядерний; г) Лук’ян, Лук’янович, Лук’яненко, Лук’янівка;

д) двох’ярусний, дит’ясла, напів’ява.

3. Запишіть подані слова у шість окремих рядків — за видами орфограм.

Життя, великий, сміється, гілля, полум’яний, схвильований, земля, летіти, Сонце, льох, слов’яни, Роман, здоров’я, село, кудись, будь-хто, південно-східний, півострів.

Коментар учителя. Апостроф вважають наймолодшим правописним знаком нашого письма. Назва запозичена з грецької мови, де означала: кривий, зігнутий, повернутий назад. Існує думка, що за доби Київської Русі, коли пергамент був досить дорогим, доводилося економити місце. Монахи, які переписували книги, придумали таке: замість загальновідомих голосних літер ставили апостроф. Пізніше (на початку ХХ століття) апострофом замінили букву «єр» (ъ). Розгляньмо, які ж правила регламентують використання апострофа нині. Передусім варто запам’ятати, що в українській мові апостроф ставиться лише перед літерами я, ю, є, ї.

Апостроф пишеться

Апостроф не пишеться

ТІЛЬКИ перед Я, Ю, Є, ї

Після губних звуків [б], [п], [в], [м], [ф]: м’ята, пам’ять, солов’їний, п’ю

Після губних звуків [б], [п], [в], [м], [ф], якщо перед ними є інший приголосний: духмяний, свято, мавпячий, морквяний.

АЛЕ:

1) якщо приголосний, що стоїть перед губним, належить до префікса, то апостроф ставиться: зв’язок, обм’яклий;

2) якщо перед губним стоїть р, то апостроф так само ставиться: черв’як, арф’яр, торф’яний

Після твердого [р]: бур’ян, подвір’я міжгір’я

У сполуках ря, рю, рє, рі, коли р м’який і сполучається з [а], [у], [е], [і]: ряска, рядно, буряк, рюмсати, крюк

Після префіксів, що закінчуються на приголосний: з’ясувати, роз’єднати, від’їзд

Після першої частини складних слів, що закінчується на приголосний: дит’ясла, між’яр’я, пів’юрти, пів’яблука, пан’європейський

Після к в імені Лук’ян та всіх похідних від нього: Лук’янівка, лук’янівський, Лук’янчук

4. Поставте, де потрібно, апостроф.

Карєрист, зявитися, безправя, обєднаний, обємний, духмяний, матірю, зімяти, помякшувати, Демяненко, святкувати, карєрський, увязнений, пєдестал, багатослівя, курйозний, безядерний, різьбяр, цвях, сімянин, міжбрівя, мяз, обвязувальний, сузіря, дрібязковість, память, зясований, різдвяний, харківянин, морквяний.

5. Доберіть українські відповідники.

Сделать что-либо для видимости; под открытым небом; согласно соответствующему заявлению; снять с должности; музыкальный слух; бумажная волокита; государственная пошлина; тактичный руководитель; верное решение; быть на хорошем счету у заведующего отделом; точка зрения не совпадает; как правило; войти в аудиторию в качестве студента; тактичный человек; музыкальная школа; попасть впросак; пресечь на корню; в двух словах; проспект носит имя; бросаться в глаза; несмотря на обстоятельства; пара нюансов; область науки; пользоваться успехом у зрителей; занимаемая должность; уволить с должности; вовлекать в работу; принять решение; присвоить звание; ученая степень.

6. Поставте, де потрібно, апостроф; з'ясуйте, чому в деяких словах він не пишеться.

Обов..язки, зв..язок, св..ято, роз..яснення, легковір..я, сер...йозний, об..єднаний, Мурав..йов, кур..єр, пор..ядок, ув..язнити, прип.. ятський, верф..ю, Лук..янчук, Дем..янчук, торф..яний, об..єм, між.. яр..я, пів..ящика, возз..єднаний, пам..ятник, пам..ятка, цв..яшок, любов..ю, кав..ярня, пір..я, різьб..ярство, слов..янин, рутв..яний, Св..ятослав, пів..Європи, пів..яблука, валер..янка.

7. Із поданих пар слів виберіть правильне написання. Прокоментуйте свій вибір.

Рятувати — р’ятувати, духмяний — духм’яний, відїхати — від’їхати, торфяники — торф’яники, святковий — св’ятковий, різьбяр — різьб’яр, розяснити — роз’яснити, пів-ящика — пів’ящика, подвіря — подвір’я, рядно — р’ядно, Маряна — Мар’яна, підвязати — підв’язати, трьохярусний — трьох’ярусний, Лукянченко — Лук’янченко.

8. Перекладіть українською мовою. Прокоментуйте правопис апострофа.

1. Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, он выполнил свое договорное обязательство. 2. Как правило, наши сотрудники выполняют все свои обязанности по контракту. 3. Сразу бросается в глаза, что этот человек находится в категории малоимущих, он даже получает пособие по безработице. 4. Его мысли по поводу обязанностей, возложенных на коллектив, полностью совпадают с моей точкой зрения. 5. Ему поручили составить смету на данный объект. 6. Картина Едварда Мунка «Крик» является визитной карточкой экспрессионизма; данное полотно появилось в 1893 году. 7. Статуя Свободы является одной из самых знаменитых скульптур в США и в мире, ее часто называют «символом свободы и демократии», а полное название памятки — «Свобода, озаряющая мир».

9. Відредагуйте словосполучення.

Музичні пальці; пара завдань; справа в тому; підписка на газети; як виключення з правил; ведучий спеціаліст; відмінити постанову; являється рятувальником; виконаємо роботу згідно графіку; область соціології; результати співпадають; зайняти третє місце; пара учбових посібників; поступити в самий кращий вуз; користуватися успіхом на роботі; діюче законодавство; задавати питання; бути на гарному рахунку; музикальна школа; тактична дівчина; не дивлячись на обставини.

10. Від поданих слів і словосполучень утворіть прикметники. Поясніть правопис.

Морква, свято, тьма, кров, мавпа, риба, повітря, соловей, різьба, чотири яруси, солома, без язика.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Перекладіть українською мовою. Запишіть. Поясніть правопис.

Предъявить, пятидесятилетие, имя, верфью, объединение, посвященный, вьет, племя, интервью, здоровье, Заполярье, разъезжать, пьют, кровью, Нарьян-Мар, Пятигорск, пядь, пьеса, Вьетнам, обязанность, безыдейный, трехъярусный, матерью, двухаршинный, дезинформация, честью, мягкий, пятерка, карьера, виньетка, Вьентьян, двухатомный, двухъярусный, двуязычный, междуярья, безядерный, детясли, пол-лимона, пол-Европы, пол-ящика, пол-литра, полсрока.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити