Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

УРОК 28. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ М'ЯКОГО ЗНАКА

Мета: поглибити знання про орфограми української мови, їх типи, ознайомити з особливостями вживання знаку м'якшення; формувати уміння знаходити орфограму в тексті, розпізнавати її тип, правильно вживати знак м'якшення, апостроф, правильно писати та вимовляти слова з орфограмами; виховувати уважність та почуття поваги до українського художнього слова.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: ксерокопії текстів, правопис української мови, таблиця «вживання знаку м'якшення».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Розгляньте таблицю «Вживання знаку м'якшення». Сформулюйте правила.

Правила вживання м'якого знака

М’який знак пишеться

М’який знак не пишеться

Після д, т, з, с, ц, л, н у кінці слова чи складу: молодь, паморозь, тінь, біль, боротьба, спільний, більше

Після букв, що позначають:

1) губні приголосні (б, п, в, м, ф): дріб, голуб, насипте, кров;

2) після шиплячих (ж, ч, ш, щ): ніч, жовч, дивишся;

3) після р: Харків, лікар, гіркий:

4) у кінці окремих іменників та вигуків після ц: палац, шприц, клац, бац

У суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк-; -еньк-, -есеньк-, -оньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: міський, близький, козацький, людськість, тонесенький, малюсінький, білісінький, гарненький

У буквосполученнях -ск-, -зк-, -цк-, які не є суфіксами: боязкий, дерзкий, плаский, жаский, лацкан

У сполученнях -ньк-, -льк- та похідних від них -ньц-, -ньч-, -льц-, -льч-: донька — доньці — доньчин, лялька — ляльці — ляльчин

У сполученнях -нк-, -лк- та похідних від них -нц-, -нч-, -лц-, -лч-: матінка — матінці, сторінка — сторінці, Наталка — Наталці — Наталчин, гілка — гілці — галченя

У середині складу після м’яких приголосних перед о: сьомий, дзьоб, тьохкати

Після н перед ж, ч, ш, щ та суфіксами -ств(о), -ськ(ий): менший, тонший, інший, інженер, освітянський, селянство

Після м’якого л перед наступним приголосним: сільський, їдальня, рибальство, пальці

Після н, д, т перед суфіксами -ченк(о), -чук, -чишин: Федченко, безхатченко, Радчук, Іванчишин; проте після л м’який знак пишемо: Михальчук, Ковальченко

У дієсловах наказового та дійсного способу: сядь, кинь, станьте, носяться, читаються, піднімаються

Після л в іменникових суфіксах -алн(о), -илн(о): держално, пужално, але в зменшених формах ьпишемо: держальце, пужальце

У словах різьбяр, тьмяний і похідних від них: тьмяніти, різьбярство

Після м’яких приголосних (крім л), якщо за ними йдуть інші приголосні: вінця, свято, гордість; а також між подовженими приголосними: миттю, ллється, життя

1. Прокоментуйте правопис м'якого знака.

Вітерець, жаль, тюрма, промінчик, кров, ненька, кавказький, різкий, галченя, Гальчин, косить, кварц, кінцівка, донька, бриньчати, менший, кінчик, інший, бажань, сільський, гарнесенький, ніженька, боязкість, військо, близький, рибальство, монголка.

2. Наведені іменники стоять у давальному відмінку однини (кому? чому?). Усі кінцеві приголосні перед -ці вимовляють м'яко. Згрупуйте слова в дві колонки: 1) у яких потрібно ставити м'який знак; 2) у яких м'який знак не слід ставити. Підкресліть у кожному слові другу літеру. Із цих літер складіть початок вислову В. О. Сухомлинського: «... — то найвища людська освіченість».

Квіт..ці, жін..ці, авос..ці, бджіл..ці, очерятян..ці, жмен..ці, гус.. ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці (візок на двох колесах), внучен..ці, снігурон..ці, колис..ці, оболон..ці, нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці.

3. Замість крапок поставте м'який знак, де це потрібно. Поясніть правопис.

Гуцул..щина, камін..чик, Гор..кий, Мирон..чук, різ..бяр, громад..с..кіс..ть, шіст..десят, промін..чик, мален..кий, волинський, жнец.., гал..ці, у мис..ці, Уман..щина, нян..чити, с..огодні, Пан.. ченко, Тетян..чик, л..отчик, Натал..ці, лял..ці, тон..ший, біл..ший, мен..ший, у спіл..ці, куз..ня, лічил..ник, вікон..ця, селян..с..кий, громадян..с..кий, повіс..т..ю.

4. Перекладіть речення українською мовою.

1. Лесь Курбас является одним из наиболее известным украинских режиссеров. Он был очень тактичным человеком. 2. Согласно действующему законодательству вы имеете право на бесплатный проезд в общественном транспорте. 3. Данная личность все делает для видимости. 5. На протяжении нескольких недель они работали в известном музее под открытым небом. 6. Французский король Людовик ХIV никогда не ходил в баню, он мылся всего дважды в жизни, да и то — лишь по совету врачей. 7. Английский король Георг І не мог говорить на английском, так как не знал ни одного слова на этом языке.

5. Поясніть значення слів.

Альма-матер, карт-бланш, сентенція, демагогія, філістер, реноме, алюзія, інсургент, інженю, маркітантка, капелан, есхатологія, аксіологічний.

6. Доберіть українські відповідники.

Действующее законодательство; втирать очки; согласно графику; музыкальный слух; административное взыскание; принять решительные меры; военный билет; принять к сведению; занять первое место; отношения между людьми; тактичный заведующий кафедрой; заказное письмо; музей под открытым небом; сделать это для видимости; на протяжении пары занятий; бумажная волокита; кисейная барышня; в два счета; кормить завтраками; принять резолюцию; он всегда прав; решить задачу; повестка дня; занять должность заместителя руководителя; нанести убытки.

7. Запишіть переклад українською мовою.

Степь, карандаш, секретарь, роскошь, горько, Харьков, запорожский, календарь, ночь, дробь, Сибирь, узбекский, степь, вратарь, Новосибирск, вязкий, турецкий, криворожский, Братск, пишешь, узко, разбираешься, девятьсот, семьянин, семнадцать, восемьсот, повестью, медью, листья, зорька, спишь, ешьте, режьте, пятьдесят.

8. Поставте, де потрібно, замість крапок м'який знак або апостроф. Прокоментуйте правопис.

Без..язикий, бар..єр, без..іменний, верб..я, в..юнок, в..язал.. ниця, т..м..яний, черв..як, суціл..ний, с..огодні, Уман..щина, бояз.. кий, тон..ший, україн..с..кий, хар..ківс..кий, пишеш.., спіл..чанс..кий, різ..б..яр, кин..те, спіл..ний, спіл..чанс..кий, Натал..ці, Казан.. чук, гребін..чик, камін..чик, воротар.., горіл..чаний, ковін..ка, чебрец.., прем..єра, м..ята, Вас..чин, медв..яний, п..єса, р..яд, верф..ю, свіжіст.., рибал..чин, французький, сузір..я, роз..юшити, дев..ять.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виписати з творів художньої літератури 10 речень з різними типами орфограм. Охарактеризувати та пояснити ці орфограми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити