Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

УРОК 29. ПРАВИЛА НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ

Мета: розширити відомості десятикласників про написання складних слів; формувати уміння розпізнавати складні та складноскорочені слова в тексті, а також правильно писати їх; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: ксерокопії текстів, таблиця «Правопис складних слів», картки для самостійної роботи.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

· Пригадайте, які слова називаються складними?

· Які слова називаються складноскороченими?

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Розгляньте таблицю. Визначте, коли складні слова пишуть разом, окремо або через дефіс.

Разом

Через дефіс

Усі складноскорочені слова й похідні від них: міськрада, профспілка, радгосп, соцстрахівський. Сюди належать усі складноскорочені з першими частинами авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екста-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото- і под.

Складні слова, утворені від сурядних словосполучень, у яких слова рівноправні і між ними можна поставити сполучник і: фізичний і математичний — фізико-математичний, жовтий і голубий — жовто-голубий, гіркий і солоний — гірко-солоний, темний і синій — темносиній;

Але: жовтогарячий, червоногарячий, глухонімий, хитромудрий, зловорожий

Прислівники, утворені сполученням прийменника з іншою частиною мови: вгору, донині, надвоє, спідлоба

Повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення, зокрема: в дієсловах для підсилення інтенсивності дії: писав-писав, робив-робив; у прикметниках і прислівниках для вираження великої міри, ознаки: білий-білий, легенький-легенький, тихо-тихо

Складні слова, утворені від підрядних словосполучень: життя дати — життєдайний, сільське господарство — сільськогосподарський

Поєднання синонімічних слів: гидко-бридко, зроду-віку, тишком-нишком; антонімічних слів: більш-менш, видимо-невидимо; близьких значенням слів, що передають єдине поняття: батько-мати (батьки), хліб-сіль (їжа); слів із тим самим коренем, але різними афіксами: великий-превеликий, давним-давно, з давніх-давен, мало-помалу, сила-силенна, тихий-тихесенький

Складні географічні назви, перша частина яких вказує на сторону світу: Північнокримський канал, північноморський

Поєднання слів, що позначають приблизність: день-другий, година- дві, не сьогодні-завтра, три-чотири

Частини пів-, напів- із загальними назвами: півнеба, пів’яблука, піввідра

Складні вигуки та звуконаслідування: гей-гей, бом-бом

Складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник, коли він не позначається цифрою: двобічний, сімдесятиріччя, трикутник, чотиримісячний

Частини пів-, напів- із власними назвами: пів-Києва, напів-Європа

Складні займенники і прислівники з компонентом будь-, -небудь, казна-, хтозна-, -то: будь-хто, хтозна-що, казна-який

Прислівники, утворені від прикметника за допомогою префікса по- і суфіксів -ому, -ему, -и: по-своєму, по-вовчи

► Робота у групах. Складіть за таблицею тести, а потім дайте на них відповіді.

2. Записати прислівники у три стовпчики: а) які пишуться окремо; б) які пишуться через дефіс; в) які пишуть разом.

Над\мір, на\певне, в\продовж, на\біс, на\вскоси, в\голос, що\ дня, казна\де, на\захват, у\стократ, на\вкулачки, у\чотирьох, насам\перед, над\мір, з\гарячу, у\низ, у\ночі, стрім\голов.

Ключ. Підкресліть у кожному слові останню букву — прочитаєте першу частину прислів’я «...які люблять твоїх ворогів».

3. Словниковий диктант. Запишіть у дві колонки слова: а) які пишуться через дефіс; б) які пишуться разом.

Вугле\видобуток, озерно\болотний, здивовано\розгублений, всесвітньо\відомий, червоно\гарячий, вакуум\камера, в’єтнамсько\український, сніго\затримання, перекоти\поле, тьмяно\жовтий, штабс\капітан, всесвітньо\історичний, овоче\сховище, м’ясо\молочний, вічно\зелений, світло\рожевий, темно\зелений, одно\денний, блок\схема, видимо\невидимо, корабле\будівник, ячмінно\житній, сніжно\білий, смагляво\лиций, синьо\зелений, легко\крилий, зменшено\пестливий.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитайте вислів давньоримського історика Тацита.

4. Прочитайте. Знайдіть у тексті складні слова, поясніть їх правопис.

1. Праворуч стоять мовчки темно-сині Карпати в клубках срібних, сліпучо-білих хмар (О. Гончар). 2. Живи, дух життєдайний, дух творчості людської (М. Бажан). 3. Пів-Європи пройдено, скільки пережито (О. Підсуха). 4. Дивізія чекала на командарма (П. Панч). 5. Скелі над берегом здавались ще більш нерухомими проти вічно живого, вічно рухомого моря (Леся Українка). 6. Капають від часу до часу напівдостиглі жолуді з дубів (І. Франко). 7. Далеко-далеко десь мріє Дніпро (О. Довженко).

5. Самостійна робота з картками. Перепишіть, розкриваючи дужки.

Картка № 1

1. Тихо (тихо) по землі ходить мир — щоденний, звичний (І. Жиленко). 2. Заходило сонце, мінялося барвами небо — то жовто (гарячими), то густо (червоними), то просинюватими (Г. Тютюнник). 3. Над водою пропливало легеньке біло (сніжне) павутиння (Ю. Збанацький). 4. Напів (темрява) й тиша панували у морі (М. Трублаїні). 5. Було ще рано, пів (до восьмої) (М. Коцюбинський). 6. Не забуваються слова: лік (неп), і ком (незам), і змичка (Л. Дмитерко).

Картка № 2

1. Червоно (боким) яблуком округлим скотився день, доспілий і тяжкий (М. Рильський). 2. На заході пів (неба) охопили нерухомі заграви, дощ лив як з відра (О. Гончар). 3. Від Лохвиці до самоїМолдови пів (України) — то козацькі вдови (Л. Костенко). 4. В середній Україні простягнувся лісостеп (І. Цюпа). 5. Що шумить (дзвенить) верхами? (П. Тичина). 6. Мерехтливо (червоне) сонячне коло спускається до обрію (В. Козаченко).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Проведіть лінгвістичне дослідження. Чому жовтогарячий пишеться разом, а сніжно-білий — через дефіс; всесвітньовідомий пишеться разом, а всесвітньо-історичний — через дефіс; вічнозелений пишеться разом, а вічно юний — окремо?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити