Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

УРОК 30. ПРАВИЛА СКЛАДОПОДІЛУ ТА ПЕРЕНОСУ СЛІВ

Мета: сформувати в учнів поняття про складоподіл української мови, ознайомити з різними теоріями складу та правилами переносу слів; розвивати уміння ділити слова на склади, визначати типи складів та правильно переносити слова; за допомогою дидактичного матеріалу виховувати спостережливість, уважність.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: ксерокопії текстів, пам'ятка «Основні правила складоподілу», пам'ятка «Орфографічні правила переносу слів», таблиця для заповнення «Складоподіл та перенос слова», схема «Склади в українській мові» (див. урок № 18).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

· Пригадайте, що таке склад.

· Які є склади? Скористайтеся схемою «Склади в українській мові».

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прочитайте визначення складу. Охарактеризуйте різні теорії складу.

1. Склад — найменша вимовна одиниця. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. 2. Акад. Л. Щерба висунув теорію м’язового напруження, за якою склад — це частина слова, утворена поєднанням звуків із зростаючим і спадним м’язовим напруженням при їх артикуляції. Найбільше напруження припадає на вершину складу і найменше буває на межі складів. 3. За теорією гучності (сонорності), яку на Заході розвинув О. Єсперсен, склад — частина слова, у якій поєднується гучний (сонорний) звук з менш гучним. Найгучніші — голосні, тому вони складотворчі. Голосні є вершиною складу. Межа між складами проходить у місці найбільшого спаду (З посібника).

2. Розгляньте пам'ятки та порівняйте правила складоподілу з правилами переносу.

ПАМ'ЯТКА

«Основні правила складоподілу»

1. Якщо між голосними стоїть один приголосний, то він завжди належить до наступного складу: о-ко, лі-то, ра-йон, ко-си-ти.

2. Якщо між голосними є два і більше приголосних, то звуки й, в, р і л, які йдуть після голосного, належать до попереднього складу, а звуки, що стоять після них,— до наступного: май-но, бай-ка, дав-но, мор-ква.

3. Якщо за другим приголосним є звук й, р чи л, то разом з попереднім він відходить до наступного складу: зе-мля, му-дрий, лю-блю.

4. Якщо між голосними стоять кілька приголосних, то після наголосу один з них відходить до попереднього складу, а решта — до наступного: сон-це, коб-за, гос-трий.

5. Якщо кілька приголосних стоять після ненаголошеного складу, то всі вони, крім й, р, в та л, відходять до наступного складу: се-стра, ко-бзар, а-бстрак-тний.

ПАМ'ЯТКА

«Орфографічні правила переносу слів»

1. Не можна розривати сполучення літер дж і дз, які позначають один звук: хо-джу, ґу-дзик. Якщо дж, дз не становлять одного звука, то їх слід розривати: над-звичай-ний.

2. Апостроф і м’який знак при переносі не відокремлюються від попередньої літери: бур’-ян, кіль-це.

3. Одна літера не залишається в попередньому рядку й не переноситься в наступний: ака-де-мія (а не а-кадемія).

4. При переносі складних слів не можна залишать в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу: багато-ступінчастий (а не багатос-тупінчастий).

5. Кожну з двох і більше букв, що позначають приголосні між голосними, крім останньої, можна як залишити, так і перенести в наступний рядок, якщо такий перенос не порушує наведені вище правила: видавни-цтво — видавниц-тво, видавницт-во; сест-ра, сес-тра, сест-ра.

6. З двох однакових букв перша залишається в попередньому рядку, а друга переноситься в наступний: сон-ний, жит-тя, від-далити.

7. У решті випадків можна довільно переносити слова за складами: Дні-про і Дніп-ро.

2. Прочитайте поезії. Поділіть слова на склади, поставте наголос, схарактеризуйте склади.

1. Гарячий день розлив пекуче злото,

І сам втопивсь у соняшнім меду,

Й скрізь спокій цей єдина ллється нота —

Блаженних бджіл в вишневому саду.

Є. Маланюк

2. В проваллі темнім, десь на дні

Сосна чорніє на граніті...

Ніхто з живих не зна її,

Не зна й вона нікого в світі.

О. Олесь

3. Була гроза, і грім гримів,

Він так любив гриміти,

Що аж тремтів, що аж горів

На трави і на квіти.

М. Вінграновський

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Доберіть і запишіть кілька слів, які б складалися:

А з двох відкритих складів.

Б з двох закритих складів.

В з відкритого і закритого складу.

Г із закритого і відкритого складу.

Д з двох відкритих і одного закритого складу.

2. У якому з рядків усі слова мають однаковий тип складів за кількістю звуків (однозвукові, двозвукові, тризвукові)?

А Делегат, розповідь, переніс, боротьба.

Б Біологія, наголос, неспокою, кулінарія.

В Великі, палії, заява, сьомою.

Г Сестра, військо, сьогодні, поява.

3. Перепишіть слова, поділяючи їх на склади. Установіть типи складів.

Одиниця, кохання, сонце, щастя, батьки, хмаринка, срібло, український, джерельний, яскраво, думка, яблуко, викладач, кішка, кобзар, сестра, чесний, гуманний, займенник, свої, знання.

4. Заповніть таблицю. Покажіть на поданих прикладах, як складоподіл може збігатися чи не збігатися з правилами переносу слів.

Складоподіл

Перенос слова

О-лі-вець

Олі-вець

Суперечність, дріжджі, сестра, звістка, Марія, кільце, основний, обступити, вигляд, житло, чистий, перейти, радуєшся, швидко, навчити, викрасти, повторити, свої, приймати, вільний, їздити, дрозди, чесний, щастя, боротьба, робітник, цієї, гуманний, хочеться, кобзар, підживляти.

5. Побудуйте та запишіть якомога більше слів зі складів во, сло, лос, го, на, мо, ка, ти, зву, по, діл, та, ко.

6. Виправте помилки, допущені під час переносу слів.

Аг-ент, Лук-’ян, низ-ько, на-дзвичайний, гайк-а, восьмиг-ран- ний, О-лександра, під-живляти, колодя-зь.

7. Перепишіть речення, поділяючи слова на склади. Підкресліть ті склади, у яких кількість букв і звуків не збігається.

1. Все, що найглибше ховається в серці, вночі процвітає, і запашною квіткою розгортається на ланах ночі людська душа (В. Підмогильний). 2. Нота міниться, пролітають дрібні сплески звуку, ніби у скрипці проривається сміх (Ю. Яновський). 3. Того жовтневого ранку над селом коливався холодний, низький туман (В. Козаченко). 4. Усередині молюска була гігантська перлина, що нагадувала голову мусульманина в чалмі (В. Мазенцев). 5. Робота молодого вченого представлена на конкурс наукових студентських праць (В. Іваненко).

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Поділіть наведені слова на склади.

Проїзд, кар’єрист, пристрасть, університетський, Іван, сім’я, тиждень, гірський, мудрий, весна, розважати, Ганна, рідний, умру, вип’ю, дубки, вісті, місто, військо, морква, вовки, гострий, відіпхнути, голка.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити