Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

УРОК 32. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Мета: удосконалити знання учнів про написання слів іншомовного походження; розвивати вміння правильно писати слова іншомовного походження та вживати їх в усному мовленні, доцільно використовувати словник іншомовних слів; виховувати інтерес до вивчення української мови.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: копії текстів, словник іншомовних слів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прочитайте текст. Визначте стиль тексту. Доберіть назву. З'ясуйте, які проблеми виникали при входженні іншомовного слова до мови. Які цікаві випадки про засвоєння іншомовних слів вам відомі?

Коли приходить слово до іншої мови, бувають різні курйози. Іноді хтось або не зрозуміє висловленої думки, або зробить помилку в написанні іншомовного слова, або ще щось вдіє. Це, бува, закріплюється в мові, передається нащадкам, стає нормою. Спогадаємо витівки долі зі словами зеніт, зонтик, кенгуру.

Деякі помилки допускали переписувачі і друкарі, не підозрюючи, що ці помилки буде узаконено. Вони ставали творцями своєрідного нового слова. Як сталося, наприклад, зі словом зеніт. В арабів було semt (у перекладі — дорога, напрям). Коли його вживали в Європі, то так спочатку й писали. Але настав прикрий момент. У середні віки при переписуванні помилково букву m було передано як дві букви: ni. Чи то букву m було нечітко написано, чи то над останньою паличкою цієї літери вкралася якась маленька крапочка... Хто його знає. Але факт залишається фактом: букву m переписувач сприйняв як n та і, а отже, через його помилку слово semt ввійшло до європейських мов як senit. Запозичено слово до нашої мови з наукової латини 17 століття, де воно писалося zenith.

З російської мови до української перейшло слово зонтик. У петровську епоху російська мова запозичила голландське zonnedeck (буквальний переклад — захист від сонця) як термін мореплавства. Частка ик почала сприйматися як зменшувальний суфікс. Якщо зонтик став позначати зменшеність, то треба було утворити слово, позбавлене значення зменшеності. Так виник зонт.

А зі словом кенгуру — унікальний випадок. Англійці вперше прибули до Австралії. І що за диво? Якісь тварини з маленькою головою, короткими передніми і довгими задніми кінцівками пересувалися стрибками. Украй здивувала англійців сумка на животі у тварини, з якої виглядали малята. Знемагаючи від здивування, європейці запитали австралійців, як називаються дивовижні тварини. І почули у відповідь — кенгуру, тобто по-австралійськи «не розуміємо, не знаємо». Сталася нерозбериха. Місцеві жителі не зрозуміли співрозмовників, а англійці сприйняли відповідь австралійців як назву тварини. І повезли цю випадкову назву до Європи.

Слово альбом запозичено з французької мови у 19 столітті. У французькій мові album означає «альбом для фотографій», раніше виражало значення «лист, табличка». А французька назва походить від латинського слова album «біле», що було формою середнього роду прикметника albus «білий». Прикметник середнього роду album перейшов ще в латинській мові в іменник і позначав білу табличку. На такій білій табличці стародавні римляни писали різні повідомлення, розпорядження і вивішували в багатолюдних місцях. Змінювалися часи — змінювався зміст слова альбом. У середні віки, наприклад, альбом — це вже зошит, який, щоправда, не поривав родинних зв’язків із альбомом-попередником. Спорідненість скоріше була зовнішня, а не внутрішня. Вона виявлялася у збереженні білого кольору. До альбома середньовічний рицар або інша особа записували історію свого роду, різні висловлювання і подібне. Упродовж свого існування альбом «байдужів» до білого кольору. Тепер він не обов’язково має бути білим, хоч, як і колись, називається альбомом. Розширились і його обов’язки (За І. Вихованцем).

Коментар учителя. Слова української мови за походженням поділяються на власне українські та іншомовні (запозичені). До власне української лексики належать слова, народжені самою мовою на будь-якому етапі її розвитку. Іншомовними називають слова, що ввійшли до української мови з інших мов. Іншомовна лексика засвоюється українською мовою, пристосовується до її фонетичних, граматичних, орфографічних законів. Запозичення іншомовної лексики відбувається у процесі розвитку політичних, економічних, культурних зв’язків між народами і є неминучим явищем для будь-якої мови (З посібника).

У загальних назвах іншомовного походження приголосні звичайно не подвоюються: бароко, ідилічний, шасі, сума. Тільки в окремих загальних назвах зберігається подвоєння: бонна, брутто, ванна, мадонна, манна, нетто, пенні, тонна, вілла тощо.

При збігу однакових приголосних префікса й кореня подвоєний приголосний маємо лише тоді, коли в мові вживається паралельне непрефіксальне слово: ірреальний (бо є реальний), сюрреалізм(бо є реалізм), імміграція (бо є міграція).

Подвоєні приголосні зберігаються в географічних, особових та інших власних назвах: Андорра, Ніцца, Руссо, Мюллер.

І пишеться:

1) На початку слова: ідея, Іліада, Ізабелла.

2) Після приголосних перед голосним, є та й: артеріальний, геніальний, діалектика, гієна, радіус, Оссіан.

Ї пишеться після голосного: мозаїка, наївний, руїна, Енеїда, Каїр.

И пишеться:

1) У загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним: дизель, динамо, диплом, директор, методика, тип, ширма, риф, силует.

2) У географічних назвах з кінцевими -ида, -ика: Антарктида, Америка, Арктика, Балтика.

У словах, запозичених із французької мови, після шиплячих ж, ш пишеться українське у, а не ю: брошура, журі, парашут (За «Українським правописом»).

2. Прочитайте групи слів. Визначте правила написання слів іншомовного походження. За словником з'ясуйте значення незнайомих слів.

1. Дипломат, тираж, азимут, система, цинк. 2. Діагноз, тіара, історія, гідронім, хімія. 3. Мозаїка, сюїта, стоїцизм. 4. Екскурсія, експозиція, етап. 5. Територія, шосе, басейн, клас. 6. Тонна, ванна, нетто, панна. 7. Ніцца, Руссо, Жанна. 8. Імміграція, ірраціональний. 9. Альянс, сеньйор, павільйон. 10. Комп’ютер, бар’єр, Монтеск’є. 11. Нюанс, гравюра, Мюнхен. 12. Ін’єкція, об’єкт, ад’ютант, кон’юнктура.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, необхідну букву.

Ун..верс..тет, ж..рі, табел.., ідил..ія, інтел..ент, с..лует, Міс..урі, р..тор..ка, міл..ярд, Корд..л..єри, Р..о-де-Жанейро, колон..а,..мпров..зац..я, Т..бет, Гольфстр..м, ф..н..ш.

2. Перекладіть подані слова української мовою. Поясніть правопис. Назвіть слова, написання яких відрізняється в українській і російській мовах.

Бонна, либретто, Миссисипи, ассорти, экспрессия, брошюра, миссионер, браконьер, Ватикан, Сицилия, гигиена, суффиксация, Сиракузы, дифференциация, иммиграции, дистрибьютор, нуклеиновый, финн, эквивалент.

3. Доберіть з довідки до власне українських слів іншомовні синоніми.

Терпимість, запас, переселення, рівновага, затверджений, передмова, згода, вільний, занепад, докорінний.

Довідка. Толерантність, консенсус, міграція, преамбула, баланс, радикальний, регрес, вакантний, паритет, ратифікований, резерв.

4. Поясніть правопис слів іншомовного походження. З'ясуйте значення незнайомих слів за «словником іншомовних слів. Складіть речення з виділеними словами.

Дисиміляція, Мольєр, іподром, Мекка, апперцепція, ізоляція, аритмія, букініст, асиміляція, Міссурі, Калькутта, ательє, ванна, дебют, дифузія, діалог, бюлетень, грип, імітація, Шиллер, прем’єра, кур’єр, віза, рейтинг.

5. Знайдіть у реченнях слова іншомовного походження, з'ясуйте їх значення, поясніть правопис. Визначте доцільність уживання запозичених слів. Відредагуйте речення.

1. З 21 жовтня 1988 р. автобус по маршруту Калинівка — Антополь буде ходити факультативно — п’ятниця, субота, неділя. 2. Для ізольованого житла маю пріоритет: стаж, виробничу травму. 3. Персонал свою роботу виконує недбало: в коридорах негігієнічна чистота, нема інвентаря для прання. 4. Діагноз — удар лівого коліна правої ноги (З посібника).

6. Прочитайте усмішку Феодосія Лузана. Знайдіть слова іншомовного походження, поясніть, з якою метою їх використовує автор. З'ясуйте значення цих слів.

Добрий день, Поліно Платонівно!

Не знайшовши консенсусу, ти незначну конфронтацію так близько прийняла до серця, що навіть не погодилася на деякий консорціум і вирішила припинити наші стосунки.

Я ще раз офіційно заявляю, що ніякої альтернативної тобі особи у мене немає. В тому, що часто приходив пізно, винуваті брифінги, бо я маю високий рейтинг і мені доручали їх проводити.

Сподіваюсь, ти все добре обміркуєш, прийдеш до конверсії і, незважаючи на плюралізм наших думок, повернешся, і в нас з’явиться повна консолідація.

Все буде о’кей. Чекаю.

Кирило

Високоповажний пане Кирюхо!

Не звинувачуй мене в популізмі. У нас з тобою ніколи не було адекватного погляду на речі, як і єдиної концепції. Тому й виникали різні колізії. Ти хвастаєшся своїм рейтингом, а я також не в тім’я бита і маю непоганий імідж. Будучи байдужим, ти ніколи не робив мені презентів, а я по відношенню до тебе не вдавалася до рекету.

Тобі як менеджеру твій офіс дорожчий від домашнього затишку... Ти згорда дивишся на електорат, хоч саме від нього й залежиш. Свій менеджмент ти ставиш вище за все, і я підозрюю, чи не замішаний ти в корупції? Вважаю, що маркетинг, яким ти нібито займаєшся, то фікція.

У наших відносинах наступила повна стагнація, і тому я вирішила поставити крапку.

Р. S. Поки не завершаться ринкові реформи, і не виберемося з економічної та фінансової кризи, житиму в селі, у своїх батьків. Такий у мене менталітет.

Поліна

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Відредагуйте листи з усмішками Феодосія Лузана, замінивши запозичені слова власне українськими. Зверніть увагу на стилістику. Поясніть правопис іншомовних слів. Зробити орфографічний аналіз виділених слів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити