Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

УРОК 33. ОРФОГРАФІЧНІ НОРМИ. НОВОВВЕДЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОПИСІ. РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ З ОРФОГРАФІЧНИМИ ПОМИЛКАМИ. ВИКОРИСТАННЯ ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА ІНШОМОВНИХ СЛІВ

Мета: узагальнити знання учнів про орфографічні норми української мови; ознайомити десятикласників з нововведеннями в українському правописі; формувати уміння редагувати текст з орфографічними помилками, використовуючи орфографічний словник та словник іншомовних слів; виховувати спостережливість, уважність, любов до рідної мови.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: копії текстів, орфографічний словник, словник іншомовних слів, текст для редагування, таблиця для заповнення «Основні орфограми української мови».

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля.

М. Рильський

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда з учнями

· Що таке графіка?

· Що вивчає орфографія?

· Які принципи орфографії ви знаєте? Охарактеризуйте кожен з них.

2. Заповніть таблицю «Основні орфограми української мови»

Орфограма

Приклади

1

Написання слів разом, окремо, через дефіс

Лінгвостилістичний, всесвітньо відомий, жовто-блакитний

2IV. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ВПРАВ

1. Прочитайте текст. Визначте, які нововведення існують в українському правописі. Перекажіть.

У написанні питомих українських та засвоєних слів запропоновано такі уточнення або модифікації:

У правилі про букву ґ чітко сказано, що її пишемо в українських питомих і засвоєних загальних та власних назвах — прізвищах і топонімах — згідно з вимовою, отже, не тільки в словах дзиґа, ґава, ґуля, ремиґати і т. д., похідних від них прізвищах: Ґудзь, Ґалаґан, Ґонта тощо, ай в інших антропонімах: Ґалан, Ґеник, Ґжицький, Ґиґа.

Зроблено пропозицію узаконити звертання тільки у формі кличного відмінка: Іване! Іване Івановичу! Пане Іване, пане професоре, пане генерале, пане Президенте, пане професоре Пилипчуку!

Дозволено відмінювання запозичених слів на -о, коли перед закінченням не стоїть інший голосний: радіо, Маріо, але пальта, ситра, кіна тощо.

Запропоновано внести деякі зміни в правопис іншомовних слів.

До «ляльолюкання» не може бути вороття, отже, далі треба писати м’яку або тверду л залежно від того, як узвичаєне слово в нашій мові: бал, молекула, клас, план, колонія, флот, блуза, апелятив, вакуоля і т. д.

Щодо передавання чужомовних g та h, то варто повернутися до академічних правил 1919-1921 pp. та проекту 1926 р. «Українського правопису»: у загальних назвах пишемо тільки г, незалежно від того h (гербарій, гіпотеза та ін.) чи g (газ, газета, гараж, гол, голкіпер, грог) вимовляють у мові-джерелі. В окремих словах, переважно запозичених через російську мову з англійської, відповідно до h передбачено писати х: хавбек, хокей, ноу-хау.

Але власні назви мусимо писати з максимальним наближенням до звучання їх у чужих мовах, щоб уникнути можливих непорозумінь (пор. вимову прізвища віце-президента Gor як Гор, тоді як англ. whore вимовляється ho: r «повія»), тобто відповідно до g та h мови-джерела писати ґ або г.

Зазначено, що слова з церковно-релігійної сфери (давні запозичення з грецької мови) з правилом «дев’ятки» не пов’язуються, і в них між усіма приголосними пишемо и: євангелист, єпископ, митрополит, архимандрит, єпитрахиль, кивот, прокимен, алилуя та ін.

Рекомендовано правило «дев’ятки» застосовувати і в іншомовних власних назвах: Аристотель, Едип, Цецилія, Кордильєри, Занзибар, Сиракузи, Тимор і т. д. Універсалізація цього правила спростить орфографію, усуне суперечності типу Дізель і дизель (За В. Німчуком).

2. Подані в транскрипції слова запишіть відповідно до орфографічних норм. Поясніть вживання м'якого знака.

[л’:ецц’а], [шчас’т’а], [т’м’аний], [сел’ан’с’кий], [здайец’:а], [брен’к’іт].

3. Прочитайте речення, з'ясуйте, у яких словах є орфограми і які.

1. На небі зірочки блищали (Л. Глібов). 2. Кажуть, є світила захололі — велетенські чорні павуки, у тенетах їхньої неволі б’ються, як метелики, зірки (В. Марасюк). 3. Різнобічний талант, допитливість, одержимість, титанічна праця — усе в ньому волею Божою поєднано гармонійно (А. Шелест). 4. Минуле уявлялось широким полем, що густо поросло будяччям його помилок, бур’янами безвольних вчинків, низеньким пирієм недодуманих до кінця думок, які б могли підняти його вгору, якби він не відмахнувся від них і не зрадив їх (Є. Гуцало).

4. Доберіть до іншомовних слів власне українські відповідники. Поясніть правопис, з'ясуйте значення запозичених слів. Скористайтеся словником іншомовних слів.

Дикція, демонструвати, кореспонденція, репрезентувати, компенсувати, потенціал, акумулювати, дефект, коаліція, експертиза, ранг, ревізія, санкція, субсидія, де-юре, конфронтація.

5. Лінгвістичне дослідження. Користуючись «Українським правописом» та орфографічним словником, поясніть, чим пояснюється різне написання віразів сам на сам, раз у раз, день у день та віч-на- віч.

6. Утворіть кличну форму відмінка поданих іменників.

Син, Василина, Оля, Петрик, Майк, Степан Васильович, Марія Олексіївна, Кирило Петрович, Олег Юрійович, друг Іван, пан Максим, Ірина Андріївна, пан голова, товариш майор.

7. Прочитайте та виправте помилки. Поясніть правопис. За потреби скористайтеся орфографічним словником української мови.

Слово піктография походить від латинского «піктус» — малюю і грецкого «графо» — пишу. Піктографию, або малюнкове писмо, вважають первиною формою писемності. Наскельні малюнки, писаниці і петрогліфи, були прямими попередниками майбутної писемьності, незважаючи на те, що від зображенного на стінах Альтаміри або капової печери бика і до того часу, коли схиматичний малюнок бичачої голови став першою спробою графічно відтворити, перидати звук «А», проминули тисячолітя. Літера народилася не одразу.

Піктограма — складний малюнок чи серія малюнків, що не ілюструють розповід про певну подію, а самі виконують роль оповіді, перидають у малюнках зміст цієї події. Піктографія — це ще не писемьність у повному розуміні цього слова, оскільки вона не була системою сталих умовних знаків і не перидавала звуків мови, що нею розмовляв автор піктограми. Проте вона все-таки є першою формою спілкуваня з допомогою накреслювальних знаків. Тому піктографію можна вважати найбезпосереднішим перидвісником писемності.

Піктографія започатковується десь наприкінці камяної доби, коли в процесі розвитку людського суспілства виникає потреба перидати певну інформацію на відстані або закріпити її у часі.

Щоб прочетати піктограму, не треба знати мови тієї людини, яка написала, точніше, намалювала ту чи іншу піктограму. Потреба у фіксації усної мови зявляється значно пізніше, в процесі подалшого розвитку суспільства, коли житя вимагало досконаліших та складніших засобів спілкуваня не тільки між окремими людьми, а й між плименами, навіть різними народами.

А проте піктографія виявилася найпоширенішою, справді невмирущою формою спілкування між людьми.

Піктограми живуть і в наші дні, і не тільки як залишки минулого, а як зручний спосіб взаєморозуміня.

«Нащадками» піктографічного письма можна вважати деякі сучасні дорожні знаки, риклами, вивіски.

У тібеті відомий такий звичай: оголошуючи війну, надсилають ворогові диривинку, на якій зроблено стілки зарубок, скільки воінів візмуть участь у збройному нападі (За П. Утевською).

V. ПІЛСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Прочитайте текст. Поясніть орфограми. Зробіть орфографічний аналіз виділених слів. Напишіть діалог про пантеон давньоукраїнських богів.

Про щасливу сім’ю кажуть: «Живуть ладно». «Ладо моє!» — так кликала-плакала князя Ігоря Ярославна. «Ладканками» називають весільні пісні лемків. «Ладки» — дитяча гра сплескування долонями. Оце і все, що залишилось нам на згадку про давню слов’янську Ладу — богиню вірного подружжя, любові та щастя. Ще в ХУІІ столітті хлопець і дівчина, що збирались одружитися, приносили жертви богині, співали про неї пісні, сподіваючись на щасливе подружнє життя (За Г. Бондаренко).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити