Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 38. СЕМАСІОЛОГІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЗНАЧЕННЯ СЛІВ І ВИРАЗІВ. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ТИПИ ЛЕКСИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ. СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ В ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мета: подати відомості про семасіологію як науку про значення слів і виразів, поглибити знання учнів про лексичне значення та типи лексичних значень; розвивати уміння розрізняти лексичне та граматичне значення слів, формувати навички визначати парадигматичні та синтагматичні відношення в лексичній системі української мови; виховувати любов до рідної мови, відчуття її краси як основи естетичного виховання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, тлумачний словник української мови, таблиця для заповнення, етимологічний словник української мови.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Дайте визначення терміну «значення слова». Порівняйте свої відповіді з думками різних учених.

1. Під лексичним значенням слова розуміється зміст слова, що відображає в свідомості закріплене в ньому уявлення про предмет, дію, властивість (С. Дорошенко). 2. Лексичним значенням називаються співвіднесеність слова з предметами, явищами, процесами, відношеннями, закономірностями реальної дійсності та поняттями про них (3 посібника). 3. І лексичне, і граматичне значення є формами закріпленого суспільною практикою відображення об’єктивної дійсності (Л. Лисиченко).

Коментар учителя. Для того, щоб мова могла виконувати свої основні функції — комунікативну (функцію спілкування) і експресивну (функцію формування і вираження думок) — мало номінативних одиниць.

Для побудови речення, що, як відомо, являє собою слово або групу слів, які виражають відносно закінчену думку, мало того, що слова називають явища. Необхідно ще, щоб у них були елементи, що відбивають відношення, у яких перебувають явища дійсності. У зв’язку з такою складністю функцій, які виконує слово, у ньому наявні два види значень — лексичне і граматичне. В основі лексичного значення лежить історично закріплена у свідомості людей співвідносність слова з певним явищем дійсності. Ця співвідносність виробилась у суспільстві і передається ним усім членам мовного колективу.

Граматичним називається таке додаткове абстрагуюче значення, яке виражає різні відношення слова, що супроводять його основний (лексичний) зміст. Граматичне значення забезпечує здатність слова вступати в різні відношення з іншими словами за законами граматики даної мови (Л. Лисиченко).

2. Прочитайте речення. Які значення мають виділені слова? Чи всі слова в тексті мають значення?

1. Моя Україно! Як я тебе любив! Твої луги, твої степи розлогі, Дніпра ревучого славетнії пороги і хвилі золоті твоїх шовкових нив! (М. Старицький). 2. Як материнський образ дорогий — мені земля і сонця схід над лісом (М. Лиходід). 3. Вісточку з рідного краю вітер приніс на крилі: поле... жита дозрівають — берег моєї землі» (Л. Тендюк). 4. Земля мені пахне терпко і солодко, аж до болю, як завжди вона лиш пахне — Вітчизни земля свята (В. Колодій). 5. Гаснуть вранішні зорі, і пливуть, як на морі, хвилі вітру в достиглому житі (Л. Первомайський).

3. Випишіть із тлумачного словника значення слів азбука, вівсяний, глобальний, інтервал, клоун, малювати, розбагатіти. Заповніть таблицю.

Слово

Лексичне значення

Граматичне значення
4. Прочитайте прислів'я та поясніть їх. Поміркуйте над словом заєць.

1. Видно зайця по вухах. 2. Не женися за двома зайцями, бо й одного не піймаєш. 3. Лаяв заєць вовка, тільки вовк того не чув. 4. Не давай зайцеві моркву берегти, а лисиці курей стерегти. 5. Погнався за зайцем та коневі голову зламав (Народна творчість).

Коментар учителя. Слово виникає з одним лексичним значенням, але поступово в ньому під впливом різних мовних ситуацій виникають зміни, що ведуть до появи нових значень — похідних. Наука, що вивчає походження слів і їх первісні значення, називається етимологією.

Слова, що мають первинне і вторинне (похідне) значення, називаються багатозначними. Первинне значення називається прямим, вторинні — переносними (З посібника).

4. За етимологічним словником дослідіть походження слів. Назвіть лексичне значення аналізованих слів.

Земля, неділя, дзьоб, відлига.

5. Прочитайте. Визначте в тексті слова, вжиті у прямому та переносному значенні. Поясніть семантику слів із переносним значенням.

Був день як день, як сотні перед ним. Приймач мугикав пісенькі старі. Коли ми їхали у місто Яготин, на нас упав із неба астероїд. Вжахнувся шлях, одскочили стовпи, здійнявся пил, гальмо заскреготало. Творили обрій небо і степи, І сонце, сонце, сонце реготало (Л. Костенко).

6. Складіть три речення зі словом джерело в таких значеннях:

1. Потік підземної води, що утворюється внаслідок виходу підземних вод на поверхню землі. 2. Те, що дає початок чому-небудь, звідки постає, черпається щось; основа чого-небудь; вихідне начало. 3. Писемна пам’ятка, документ, на основі якого будується наукове дослідження (Словник української мови).

7. Із наведеними словами складіть словосполучення так, щоб ці слова реалізували різне значення.

Кінець, кров, курс, лінія.

Коментар учителя. Слова в лексичній системі перебувають у двох типах відношень — парадигматичних і синтагматичних. Парадигматичні — це відношення між одиницями в мовній системі поза їх сполучення з іншими однотипними одиницями, в цьому разі — словами.

Значення слова в багатозначному слові, в синонімічному ряді перебувають у парадигматичних відношеннях. Синтагматичні відношення зумовлюють сполучуваність слів при побудові тексту. Парадигматичні відношення передбачають можливість вибору (певного значення багатозначного слова, одного з синонімів, одного з можливих стилістичних варіантів тощо). Синтагматика реалізується при послідовному включенні однієї з одиниць парадигматики в текст (За Л. Лисиченко).

8. Робота у групах. У наведених рядках знайдіть «зайве» слово. Поясніть, чим зумовлений ваш вибір.

1. Гай, ліс, діброва, майдан, лісок. 2. Лев, кінь, тигр, пантера, барс. 3. Білий, чорний, зелений, сірий, солодкий. 4. Ласкавий, добрий, ніжний, міцний. 5. Навчатися, змагатися, спати. 6. Книга, зошит, олівець, вулиця.

► Складіть самостійно кілька таких прикладів.

9. Простежте синтагматичні властивості наведених слів. Уведіть їх до будь-якого парадигматичного угрупування (синонімічного ряду, антонімічної пари тощо).

Дорога, праця, бір, ходити, шелестіти, цвіт, світ, ластівка, осінній.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► За етимологічним словником дослідіть походження 10 слів, які активно використовуються в українській мові.

► Поясніть їх лексичне значення, простежте синтагматичні властивості та уведіть аналізовані слова до парадигматичного угрупування.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити