Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 44. ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ. СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ВИКОРИСТАННЯ СИНОНІМІВ ДЛЯ УНИКНЕННЯ ТАВТОЛОГІЇ, ПЛЕОНАЗМУ ТА МОВНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Мета: поглибити знання про синонімію, подати відомості про види синонімів; формувати уміння доцільно використовувати синоніми у мовленні, складати синонімічний ряд; розвивати навички розпізнавати в тексті вияви мовної надмірності та мовної недостатності та редагувати тексти з цими мовними вадами; виховувати повагу до лексичного багатства рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, «Словник синонімів української мови», таблиця для заповнення «Функції евфемізмів», схема «Синоніми української мови».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

· Пригадайте, які слова називають синонімами.

· Розкажіть, для чого в мові використовують синоніми.

· Прочитайте текст. Укажіть синоніми. Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні. Визначте тропи.

Зима відступала, затримуючись, мов армія, на проміжних рубежах, наче дістала наказа нізащо не підкорятися весні. Пересілися страшні морози, од яких земля репалася й стогнала, уляглися сніги, небо поголубіло, сонце все раніше й раніше випливало з-за крайнеба вранці. І хоч зривалася часом хуга, як контратака зими, мела, хурделила, завивала, казилася,— та сходило сонце, захлинався ворожий наступ, переставав рипіти під ногою сніг і аж брався сльозою: летіло вже на дужих вітрах весняне військо (Ю. Яновський).

► До виділених слів доберіть синоніми.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Розгляньте схему «Синоніми української мови». Розкажіть про класифікацію синонімів.

2. Використовуючи «Словник синонімів української мови», доберіть синоніми до виділених слів у словосполученнях. Визначте типи синонімів.

Знаменитий письменник, широкий шлях, важкий іспит, запеклий бій, гніватися на товариша, поривчастий вітер, працювати гарно, замело дороги, яскраве сонце, квітучий лан, непроглядна ніч, дзвінко сміятися.

3. Визначте типи синонімів, складіть із ними речення. З'ясуйте їхні відмінності у відтінках значення та стилістичні особливості.

Жити — мешкати; байдужість — індиферентність; зустріч — стріча — побачення; ознаки — симптоми; інцидент — пригода — випадок; вражати — дивувати — приголомшувати; гарантія — запевнення — запорука.

4. Прочитайте текст. З поданих у дужках синонімів доберіть найбільш доцільний. Поясність свій вибір.

От уже (краєчок, край, кінець) сонячного диска (сховався, затаївся) за (обрієм, видноколом, виднокругом, небокраєм), і всі хвилі (горбів, бугрів, пагорбів) ніби (пірнули, занурилися) в темно-фіолетове марево. Тільки (вершини, верхівки, верхів’я) їх ще червоніють. Сонце вже (сховалось, затаїлось), а (вершини, верхівки, верхів’я) ще грають позолотою. Коли ці золоті вогники (згаснуть, погаснуть), річка (темряви, пітьми, теміні) вихлюпне з балок і ярів, розіллється по всьому простору... Ці хвилини — (найчудовіші, найкращі, найпрекрасніші) у вічному кругообігу часу (В. Сухомлинський).

5. Доберіть до поданих слів синоніми. Визначте тип синонімів. З кожним із синонімів побудуйте речення.

Багатобарвний, метелиця, перст, процент, патякало, лоб, бусол, когут, плакати.

Коментар учителя. Сукупність синонімів різного виду на позначення близькоспоріднених явищ утворює синонімічний ряд. У кожному синонімічному ряді виділяється основне слово, яке іменується стрижневим, або домінантою. У ньому найповніше виражається значення, властиве всьому ряду синонімів і кожному з них окремо. З ряду синонімів української мови: завжди, постійно, повсякчас — слово завжди виділяється як домінанта. (За С. Дорошенком).

6. Згрупуйте подані слова в синонімічні ряди. Підкресліть стрижневе слово.

Гарячий, пишатись, холодна, скоро, палаючий, мерехтіти, хуртовина, незабаром, люта, пекучий, швидко, гордитись, заметіль, розпечений, хуга, розжарений, мигтіти, віхола, величатись, завія, блимати.

7. Прочитайте. З поданих синонімічних рядів виберіть потрібні слова і вставте їх у речення. Свій вибір обґрунтуйте.

1. Обабіч шляху (виднілися, бовваніли, мріли, маячили, майоріли) у степу хутори, (виднілися, бовваніли, мріли, маячили, майоріли) на далеких обріх, як зелені островки по синьому морю (Г. Тютюнник). 2. Темний гай вже забув зимування сумне і красує в зеленім (уборі, одязі, убранні, наряді) (Леся Українка). 3. Рвучкий вітер (крутить, кидає, жбурляє, метає) в шибки вихри дощових бризок (Ю. Збанацький). 4. Над Підгір’ям (світле, ясне, променисте) сонце велично зійшло (І. Франко).

8. Знайдіть у реченнях тавтологію та плеоназми. Відредагуйте.

1. Я хочу спитати у вас лише одне питання. 2. Текст листа має бути лаконічним і стислим. 3. Музичне тріо з трьох виконавців у складі Наталі Марченко, Галини Александрової та Оксани Лихолат чудово виконало сонату Бетховена. 4. Питання про цей препарат досліджувалось у кількох дослідженнях. 5. Необхідно взаємно допомагати один одному. 6. Ви повинні написати свою автобіографію. 7. На нараді було розглянуто комплекс питань, зв’язаних з аграрним комплексом (З посібника).

9. Прочитайте текст. Розкажіть, у чому полягає відмінність між термінами мовна надмірність, тавтологія та плеоназм. За допомогою яких засобів можна уникнути цих мовних вад?

Точність вираження думки є однією з важливих ознак культури мови. Найтиповіше порушення цієї вимоги — уживання слів без урахування їхнього значення. Невміння автора точно висловити свою думку виявляється також у таких вадах мовлення, як мовна надмірність, або багатослів’я.

Виявом багатослів’я є повторення тієї самої думки, «тупцювання на місці», наприклад: До вищих навчальних закладів нині може вступити 340 тисяч цьогорічних випускників, які закінчили школу 2001 р. (виділені слова дублюють висловлену думку, а тому є зайвими).

Іншими формами мовної надмірності є плеоназм і тавтологія.

Плеоназмом називають частковий збіг значень слів, що утворюють словосполучення: пам’ятний сувенір (сувенір — «подарунок на пам’ять»), передовий авангард (авангард — «ті, хто попереду»), народний фольклор (фольклор — «народна творчість»), у березні місяці.

До плеоназму відносимо також невмотивоване поєднання у вузькому контексті синонімів, які дублюють значення один одного: схвалити рішення одностайно і однодушно, виявляти до когось неповагу і непошану тощо.

Тавтологія — смислові повтори, які виникають, коли в реченні вживаються поряд спільнокореневі слова, наприклад: Користь від використання цих приладів є незаперечною; Тривалість пари у нашому вузі триває 1 годину 20 хвилин. У наведених прикладах досить легко уникнути тавтології, виключивши одне зі спільнокореневих слів або замінивши його синонімом.

Поширеною мовною вадою є повторення слова (у тій самій чи різних формах): Я навчаюся в середній школі № 11. Мені подобається у нашій школі. У нашій школі гарні кабінети, прекрасний спортзал і вчителі, одним словом, усе. У школі працює багато гарних гуртків, які ведуть вчителі нашої школи (З посібника).

10. Вільний диктант. Прослухайте текст двічі. Відредагуйте його, усунувши повтори слова сильний.

Захар Беркут був іще сильний і кремезний, хоч і старий. В те літо випали сильні дощі. Старий Захар навів сильні докази, як треба укріпитися від монголів. І справді, тухольці утворили сильний табір. Захисники дійсно були сильні духом люди: монголи вже не вийшли з долини. Сильні руки Максима не раз його рятували (За І. Франком).

11. Прочитайте текст. Заповніть таблицю «Функції евфемізмів».

Одним із шляхів виникнення синонімів називають слова-евфемізми, які виступають замість так званих «заборонених» (табу) слів. З глибокої давнини люди заміняли слова-табу іншими. Це було пов’язане з первісними віруваннями, забобонами. Так, первісна назва звіра ведмедя не дійшла до нашого часу, а була замінена описово, утворенням назви від слів мед і відативедмідь. Табу є також слова з неприємним значенням. їх теж називають евфемізми. Замість умер говорять відійшов, упокоївся тощо. Евфемізмами заміняють назви окремих хвороб, міфологічних істот з поганими ознаками (нечистий, лихий та ін.) (Л. Лисиченко).

Функція евфемізмів

Приклад

1V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Перекладіть українською мовою. Визначте лексичне значення слів у російській та українській мовах.

1. Продолжалось, длилось, тянулось. 2. Говорить, беседовать, разговаривать, толковать, болтать. 3. Кричать, шуметь, орать, вопить. 4. Дивный, чудный, чудесный, волшебный, сказочный, феерический, фантастический.

► Напишіть твір-мініатюру «Мамина пісня», використовуючи синонімічні ряди слів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити