Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 45. АНТОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОНЯТТЯМ АНТОНІМІЇ (АНТИТЕЗА, ОКСИМОРОН)

Мета: поглибити знання про антонімію в українській мові, подати відомості про стилістичні функції антонімів; розвивати вміння добирати до слова антоніми, визначати їх види та доцільно використовувати в мовленні; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, таблиця для заповнення «Антонімія різних частин мови», таблиця «види антонімів», «Словник антонімів».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

► Пригадайте, які слова називаються антонімами. Прочитайте текст. Замініть виділені слова антонімами. Що змінилося?

Десь далеко, за темною смугою, обізвався грім. Легко й радісно зітхнули в густому парку столітні дуби. Тихо забриніли маленькі шибки в низенькій хатці. Потемніло (С. Васильченко).

► Заповніть таблицю «Антиномія різних частин мови» (по 5 прикладів).

Частина мови

Антоніми

Іменники


Прикметники


Дієслова


Прислівники


IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Прочитайте. Випишіть антоніми. Поміркуйте, яке загальне значення об'єднує кожну пару антонімів (якість, кількість, простір, час чи дія).

1. За селом вдень і вночі було чути гуркіт тракторів і комбайнів (А. Давидов). 2. її очі з м’якеньких стали зразу тверденькі (І. Нечуй-Левицький). 3. То ліворуч, то праворуч із заметів несподівано постають привиди (Л. Михайловський). 4. Він ненавидів, бо умів любити (М. Рильський). 5. Усякі люди трапляються на містку: і щедрі, і скупі, і веселі, і сумні, і мовчазні, і говіркі (М. Стельмах).

2. Розгляньте таблицю «Види антонімів». Розкажіть про їх класифікацію.

Види антонімів

Характеристика

Приклад

Градуальні

Означають два різко протилежні видові поняття в межах родового. Між ними може бути проміжний елемент (молодий — (середніх літ, літній) — старий)

Холод — тепло, всі — ніхто, близький — далекий

Комплементарні

Позначають два взаємодоповнювальні поняття. За характером є граничними (не мають проміжного елементу). Заперечення одного з них дає значення іншого

Чоловік — жінка, брат — сестра, живий — мертвий, істинний — хибний

Векторні

Позначають дві протилежно спрямовані дії, явища, ознаки, напрями

Туди — звідти, одружуватися — розлучатися, вперед — назад, відчиняти — зачиняти

Контрадикторні

Один із членів утворюється за допомогою префікса «не» і не має точної визначеності

Дорогий — недорогий, старий — нестарий

3. Прочитайте прислів'я. Знайдіть антоніми, визначте, якою частиною мови вони є. З'ясуйте їх тип та види протиставлення.

1. Праця чоловіка годує, а лінь марнує. 2. Маленька праця краща за велике безділля. 3. Що ранком не зробиш, то вечором не доженеш. 4. Вчення — світ, а невчення — тьма. 5. Зроби сьогодні те, що хочеш відкласти на завтра. 6. Правда та кривда — як вогонь та вода (З народної творчості).

4. З'ясуйте, на що вказують антоніми (якість, кількість, простір, час, дію). Визначте види антонімів. Укажіть однокореневі та різнокореневі антоніми.

Чорний — білий, небо — земля, широкий — вузький, купувати — продавати, гарний — негарний, недооцінювати — переоцінювати, початок — кінець, повний — неповний, щастя — нещастя, сумний — веселий, вверх — вниз, півень — курка, високий — низький, будувати — руйнувати, щедрий — скупий, винний — невинний.

5. Прочитайте текст. Визначте особливості антитези та оксиморону. З'ясуйте, у чому полягає відмінність між цими фігурами.

Антитеза (від гр. antithesis — «протиставлення», «суперечність») — риторична фігура, що полягає в зумисне підкресленому зіставленні двох протилежних, але пов’язаних між собою понять, явищ, речей, ідей та образів для підсилення вражень, для більшої переконливості.

Антитеза може використовуватися у порівняннях, підсилюючи ефект несподіваності.

В основі риторичної фігури антитези — філософське розуміння світу як єдності протилежностей.

Оксюморон (від гр. oxymoron — «дотепно-безглузде») — це риторична фігура, яка є сполученням двох непоєднувальних понять, що мали б виключати одне одне. В такий спосіб виникає ефект несподіваності і від того свіжість образу. При подальшому вдумуванні в такі сполуки можна помітити, що в цьому поєднанні дві його частини є двома ознаками одного явища. Як правило, оксюморон — це атрибутивне словосполучення іменника з прикметником (сумна радість, солодкий біль, гірке щастя, куці заробітки), проте можливими є й іменникові та іменниково-дієслівні сполучення (За Л. Мацько).

6. Знайдіть у поданих реченнях оксиморони та антитези, поясніть їх стилістичні функції.

1. Єпископ: «Тягар мій легкий. Ярмо солодке» (Леся Українка). 2. Звідтіль ми пішли, звідтіль, Де тісно — самому, а двом — просторо, Навшпиньках за нами, навшпиньках Йшло на озирці щасливе горе (І. Драч). 3. І вільні, бач, і кріпаки (Панас Мирний). 4. Звалилася тиша на мене, як грім з ясного неба (І. Калинець). 5. Упаде на нас кара, страшніша від божого суду, і на рідній землі запанує навік чужина (П. Гірник). 6. Такий близький ти, краю мій, і безнадійно так далекий (В. Стус). 7. Мало лишилося в серці святої любові, Мало чеснот у свавільній своїй чужині (П. Гірник). 8. Світали ночі, вечоріли дні. Не раз хитнула доля терезами. Слова як сонце сходили в мені. Несказане лишилося несказанним (Л. Костенко).

7. Пригадайте назви художніх і публіцистичних творів, кінофільмів, що побудовані на антонімії та у яких влучно використано оксиморон.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► З творів художньої літератури випишіть 5 речень з парами антонімів. Укажіть вид та тип протиставлення.

Законспектуйте статтю І. Вихованця «На тому боці...» за книгою Вихованець І. Р. Таїна слова/І. Р. Вихованець.— К.: Рад. школа, 1990.— С. 135-141.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити