Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 48. СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ В СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ВАРВАРИЗМИ

Мета: поглибити відомості школярів про слова іншомовного походження, інтернаціоналізми, кальки та варваризми у складі української мови; удосконалювати вміння знаходити в тексті слова іншомовного походження, пояснювати їх значення на основі словника іншомовних слів, доречно використовувати їх у мовленні, добирати власне українські синоніми; за допомогою дидактичного матеріалу сприяти осмисленню учнями величі лексичного багатства української мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, таблиця для заповнення, картки для роботи в групах, словник іншомовних слів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

1. Прочитайте визначення термінів варваризм, інтернаціоналізм, калька.

Варваризми (від гр. barbarismos — звуконаслідувальне слово, що позначало в греків «незрозумілу мову, бурмотіння») — іншомовні слова чи звороти, що не стали загальновживаними, тому здебільшого трапляються в писемному мовленні в чужорідній графічній передачі, наприклад: homo sapiens (лат.) — «людина як розумна істота», idée fix (фр.) — «нав’язлива думка», happy end(англ.) — «щасливий кінець».

Інтернаціоналізмами вважаються слова, які в однаковому чи близькому звучанні і при наявності того самого значення закріплені в словниковому складі багатьох мов світу. У ролі інтернаціоналізмів виступають наукові терміни (аналіз, синтез), назви наук (математика, фізика, хімія), політична термінологія (мітинг).

Крім прямого перенесення слів з мови в мову, існує спосіб запозичень, який іменується калькуванням. Калькування — це процес, при якому з чужої мови копіюється зразок творення слова або переймається його семантика, звукове ж його оформлення не переноситься.

Словотвірні кальки — це нові слова, які виникають на базі власного матеріалу за словотвірним зразком іншомовного слова завдяки буквальному перекладу морфологічних частин слова. Це може бути переклад обох частин складного слова, пор.: українське громовідвід (з рос. громоотвод), російське правописание (з грец. orthographia, в якому orthos — «правильний», grapho — «пишу»), українське і російське безсмертник, бессмертник з французької immortel (За С. Дорошенком).

IV. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Заповніть таблицю нижче поданими словами. Доберіть українські відповідники, де це можливо.

Інтернаціоналізми

Варваризми

Кальки
Географія, табула раса, лексикографія, okay, інтерв’ю, п’ятирічка, tete-a-tete, літописець, хокей, відсоток, се ля ві, індустріалізація, грузовик, візаві, Благовіщеня, бебі-сіттер, біологія, соло, брутто, шерше ля фам.

2. Поясніть значення й установіть джерело інтернаціоналізму. Доберіть український відповідник. Складіть речення.

Лінгвістика, індустрія, фольклор, амплуа, анонс, бізнес, брифінг, асиміляція, абревіатура, рекреант, дефект.

3. До поданих словосполучень доберіть іншомовні відповідники. З'ясуйте, які з наведених слів є кальками і з яких мов.

Урочиста церемонія введення на посаду глави держави; шукач сумнівних ризикованих пригод; система загальноприйнятих правил, що визначають норми літературної вимови; невелика пласка валіза; основа, опора, підґрунтя чого-небудь; ритмічна гімнастика; взаємне пристосування звуків один до одного в потоці мовлення; милозвучність мови; модна пісня, мелодія; креслярський інструмент, яким креслять кола; галузь мовознавства, яка досліджує власні імена; перелік страв у ресторані.

4. Прочитайте текст. Випишіть лексичні запозичення. Вкажіть джерело запозичення.

Художній текст складний і багатоплановий. Завдання його інтерпретації — виявити максимум закладених у ньому думок і почуттів художника. Задум автора втілений у творі і тільки з нього може бути реконструйований. Саме це завдання є основним для інтерпретації тексту, яка може бути витлумачена як освоєння ідейно-естетичної, смислової та емоційної інформації художнього твору, що здійснюється шляхом відтворення авторського бачення і пізнання дійсності (А. Загнітко).

Коментар учителя. У мові художніх творів найчастіше варваризми та кальки використовуються у функції комічного зниження декларованої теми або ж для відтворення відповідного колориту.

Емоційний ефект від використання в тексті твору варваризмів пов’язаний насамперед з неповною зрозумілістю для пересічного читача їхнього значення, яка затримує на собі увагу і стимулює творчий потенціал людської фантазії.

Інколи як особливий різновид варваризмів виокремлюють так звану макаронічну мову, під якою найчастіше розуміють мову, надзвичайно густо пересипану варваристичними домішками, надмір яких перетворює її у своєрідний жаргон (З підручника).

5. Знайдіть у наведених реченнях слова іншомовного походження, визначте джерело запозичення. Укажіть кальки та варваризми, з'ясуйте їх функцію.

1. У сільській убогій церкві грають Requiem органи, хор голосить Miserere, люд зітхає De profundis (Леся Українка). 2. Скресались коні. Бій кипить довкола. Горить землі простріляний квадрат. Впав індіанець. Раптом... «Хау кола!» А це по-індіанськи: «Здрастуй, брат!» (Л. Костенко). 3. Ах, це ви? Бонджур! А я так зачиталась! Мерси, што прийшли.» (М. Старицький). 4. «Прошу пардону, мадам. Але в мене сьогодні аудієнція з консулом. А ля фуршет і шведський столик! Аріведерчі, ма шер!» (О. Чорногуз). 5. Еней, к добру з натури склонний, Сказав послам латинським так: «Латинус реке єсть невгомонний, А Турнус пессімус дурак. Ікваре воювать вам мекум? Латинуса буть путо це кум, А вас, сеньйорес, без ума (І. Котляревський).

6. Робота в групах

Картка № 1

► Випишіть із словника іншомовних слів п’ять лексем італійського походження, пов’язаних з різними видами мистецтва.

Картка № 2

► Випишіть із словника іншомовних слів п’ять англіцизмів, пов’язаних з комп’ютерними технологіями. Поясніть лексичне значення виписаних слів. З одним із слів складіть речення.

Картка № 3

► Випишіть із словника іншомовних слів п’ять лінгвістичних термінів латинського походження. Поясніть лексичне значення виписаних слів. З одним зі слів складіть речення.

Картка № 4

► Випишіть зі словника іншомовних слів п’ять лексем грецького походження, пов’язаних з церковно-релігійним життям. Поясніть лексичне значення виписаних слів. З одним із слів складіть речення.

Картка № 5

► Випишіть із словника іншомовних слів п’ять лексем німецького походження, пов’язаних із медициною. Поясніть лексичне значення виписаних слів. З одним зі слів складіть речення.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► З газетного тексту у 500 слів випишіть і розподіліть за окремими групами різні за походженням слова. Поясніть значення іншомовних слів. Знайдіть варваризми та кальки. Розкажіть про соціальні причини, якими зумовлена наявність в українській мові різних за походженням слів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити