Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 55. НАУКОВИЙ СТИЛЬ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ. ОСОБЛИВОСТІ КОНСПЕКТУВАННЯ. СКЛАДАННЯ ТЕЗ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ СТАТТІ

Мета: поглибити знання про основні ознаки наукового стилю; формувати поняття про тези як один із видів самостійного опрацювання літератури; ознайомити з вимогами до складання тез; розвивати уміння в учнів виділяти основні положення, логічне мислення, культуру усного і писемного мовлення; за допомогою дидактичного матеріалу виховувати повагу до історії рідного народу.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, порівняльна таблиця для заповнення, пам'ятка «Як складати тези науково-популярної статті».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда з учнями

· Які ви знаєте види запису прочитаного?

· Що таке тези, які особливості їхньої побудови?

· Які види тезування ви знаєте?

· У чому подібність і відмінність між планом і тезами?

2. Прочитайте. Перевірте себе. До якого стилю належить текст? Доведіть свою думку.

У практиці роботи з книгою встановлені такі форми запису прочитаного — план, тези, виписки, конспект.

Теза — це основна думка, що доводиться в роздумі. У розгорнутому роздумі міститься декілька положень, які доводяться, вони й складають основу тексту.

Тези істотно відрізняються від плану. Вони передають зміст твору, основні висновки автора та їхнє обґрунтування. За допомогою тез стисло і коротко передається те, що детальніше викладено в книжці чи статті. При складанні тез доводиться працювати з кожним абзацом, виділяти кожну думку, яку доводить автор, факти, приклади, які її підтверджують.

Розпочинаючи роботу над складанням тез, необхідно уважно прочитати твір в цілому. Потім потрібно продумати основні ідеї роботи чи її частин, викласти їх у вигляді послідовних пунктів. У тези не включається детальний фактичний матеріал, який міститься в книжці, статті. Тому для тез характерна деяка уривчастість викладу.

Розрізняють два види тезування: відбір авторських тез із тексту; формулювання основних положень статті чи розділу книжки власними словами. В першому випадку виписуються основні положення, висунуті автором, і розміщуються в певній послідовності відповідно до розвитку авторської думки. В другому випадку слід знайти в тексті основні авторські думки, викласти їх власними словами і також записати в певній послідовності (З підручника).

► Заповніть таблицю, порівнявши особливості складання тез та конспектування.

Особливості конспектування

Особливості складання тез

Конспект — короткий, але зв’язний і послідовний переказ змісту статті, книжки, лекції тощо

Тези — стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту

IV. ПІДГОТОВЧА РОБОТА ДО СКЛАДАННЯ ТЕЗ

1. Прочитайте текст. Назвіть особливості наукового стилю. Які підстилі наукового стилю вам відомі?

Науковий стиль і його термінологія почали складатися ще в давній книжній українській мові частково за зразками і під впливом грецької і латинської мов, які викладалися тоді в усіх вищих школах України. З них перекладалися наукові книги, тому що латина була мовою наук усієї Європи. Почасти науковий стиль формувався з власне українських мовних засобів шляхом спеціалізації вжитку їх і термінологізації значень.

Сфера використання наукового стилю — наукова діяльність, науково-технічний прогрес суспільства, освіта, навчання.

Головне призначення наукового стилю — систематизування, пізнання світу, служити для повідомлення про результати досліджень, доведення теорій, обґрунтування гіпотез, класифікацій, роз’яснення явищ, систематизація знань, виклад матеріалу, представлення наукових даних суспільству.

Головні ознаки наукового стилю: інформативність, понятійність і предметність, об’єктивність, логічна послідовність, узагальненість, однозначність, точність, лаконічність, доказовість, переконливість, аналіз, синтез, висновки.

Головні мовні засоби: абстрактна лексика, символи, велика кількість термінів, іншомовних слів, наукова фразеологія, цитати.

Науковий стиль має такі підстилі: власне науковий (монографія, стаття, наукова доповідь, повідомлення, тези); науково-популярний (виклад наукових даних для нефахівців — книги, статті у неспеціальних журналах); науково-навчальний (підручники, лекції, бесіди тощо) (За Л. Мацько).

2. Розгляньте пам'ятку «Як складати тези науково-популярної статті». Що таке стаття?

Коментар учителя. Стаття — це науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті та ін. Існують різні види статей: передова, вступна, суспільно-політична, літературно-критична, мовознавча, або лінгвістична, полемічна, наукова, науково-популярна (З підручника).

3. Прочитайте тези статті О. Гончара «Цвіт слова народного». Спробуйте відтворити зміст статті.

1. Класична українська література показала приклад того, як треба ставитись до народної мови, цього цілющого для художника джерела.

2. Творчість народу в царині слова, у довготривалій розбудові тієї найскладнішої сфери, яка не перестає дивувати нас своєю чутливістю, незрівняною здатністю вловлювати весь гомін світу.

3. Коли йдеться про майстерність письменника, коли хочемо визначити справжність таланту, то неодмінною ознакою тут буде:

а) вміння душею сприймати й відчувати рідне слово; його багатобарвність, розмаїття, красу;

б) вміння цю красу видобути, викресати зі слова, надавши слову таке місце у творі, де б воно набуло свіжості, розквітло.

4. Енергія слова — з енергії душі. Убога стилістика найчастіше є породженням убогої думки.

5. Найвища майстерність художника слова — у його вірності життєвій правді, яка вбирає в себе правду народної мови, засвідчену в найрізноманітніших виявах — і в пісенному ліризмі, і в гуморі, і в згустках народної мислі (З підручника).

V. САМОСТІЙНЕ СКЛАДАННЯ ТЕЗ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ СТАТТІ

1. Прочитайте текст мовчки. Визначте його тему, основну думку, стиль мовлення. Доведіть свою думку. Чи можна цей текст назвати статтею?

КИЇВСЬКА РУСЬ

На тривалому історичному шляху східнослов’янських народів — українців, білорусів і росіян — Київській Русі належить одне з найпочесніших місць. Утворення давньоруської держави обумовлювалося самою логікою суспільного поступу, складними механізмами стосунків слов’янських, фінно-угорських, тюркських племен Сходу Європи, спричинялося потребою опору руйнівним нападам кочових скотарських племен і боротьбою з потужною Східною Римською імперією та іншими ранньосередньовічними державами.

Наш найдавніших літопис, «Повість временних літ», під 862 роком подає «варязьку» (або «норманську») легенду, згідно з якою державна консолідація руських племен пов’язується з приходом на Русь скандинавських князів Рюрика, Синеуса й Трувора. За літописом, Київ перетворився на столицю Русі, коли його завоював для Рюрикового сина Ігоря його родич Олег. Заснували ж Київ, за літописною легендою, брати Кий, Щек і Хорив. Зараз деякі історики визначають вік міста в понад 1500 років.

Княжа династія Рюриковичів стає спільним володарем Київської держави, кордони якої розширювали й зміцнювали Ігор, Святослав, Володимир, Ярослав — визначні політичні діячі свого часу. Епохальне значення мало прийняття Володимиром Святославичем православної віри й навернення Русі на християнство. Ці події датують звичайно 988 роком. Часи князювання Володимира і його сина Ярослава, прозваного Мудрим, були періодом найбільшої військово-політичної могутності Русі. Тоді ж починається історія вітчизняного письменства, кам’яної архітектури, шкільництва, іконопису. Свідчення мистецьких здобутків епохи Ярослава Мудрого — Софійський собор у Києві, урочисте казання Іларіона «Слово про закон і благодать».

Поряд із зростанням Києва відбувається зміцнення інших давньоруських міст, перетворення їх на культурні та політичні центри. Дається взнаки недосконалість принципів родового володарювання Рюриковичів, викликаючи не лише децентралізацію, а й князівські чвари, спустошливі набіги один на одного. Так, 1169 року військо Андрія Боголюбського, захопивши Київ, вщент руйнує «матір міст руських», як назвав його свого часу Олег. І хоч Володимир Мономах, інші політичні діячі здійснювали спроби відвернути небезпеку втрати Руссю єдності, нескінченні чвари тривали. Тому-то східні слов’яни виявилися неспроможними протистояти монголо-татарській навалі 1237-1240 рр.

На щастя, попри величезні втрати, досі збереглася низка пам’яток нашої середньовічної цивілізації. Це й літописи, проповіді, житія святих та інші писемні твори, і перлини храмової архітектури в Києві, Чернігові, Новгороді, Полоцьку, і окремі ікони, і мистецьки виготовлені речі хатнього вжитку, зброя, реманент. Спостерігаючи їх, захоплюємось величчю духу предків, здатних не лише вистояти у складних історичних умовах, а й за відносно короткий час побудувати оригінальну культуру нового типу, що здобула великий авторитет у Європі й дала потужний імпульс дальшому інтелектуальному розвиткові східних слов’ян (З посібника).

► Що ви знаєте про заснування Київської Русі?

► Як складалися стосунки Київської Русі з сусідніми племенами і державами?

► Яке місце посідають мистецькі здобутки давньоруської держави в історії східнослов’янських культур і якими були ці здобутки?

► У чому виявилося епохальне значення запровадження на Русі християнства?

2. Сформулювати й записати основні положення тексту у формі тез.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Завершити складання тез. Підготувати усний докладний переказ тексту, опрацьованого на уроці.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити