Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. УКРАЇНСЬКА МОВА В УКРАЇНІ

УРОК 5. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ІСТОРІЄЮ СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ. ПОЯВА ПИСЕМНОСТІ

Мета: розширити відомості учнів про процес еволюції української мови в ході історичного становлення слов'янських народів та їх культури; формувати вміння визначати й характеризувати основні етапи розвитку української мови; сприяти усвідомленню зв'язку розвитку мови з історією народу-носія.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: ксерокопії текстів, таблиця «Походження української мови», кириличний та глаголичний алфавіти, зразки письма, написаного кирилицею та глаголицею.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Прочитайте висловлювання. Що нового ви дізналися про історичний шлях мови?

1. Мова розвивається повільно й поступово. Вона не знає «запаморочливих стрибків і революцій» (М. Панов). 2. Розвиток мови триває весь час, невтомно, щоденно (В. Колесов). 3. У змінах мови знаходять відображення зміни в житті народу, його культурі: мова — правдивий свідок історії (А. Чикобава). 4. Що стосується писемності, то всі пам’ятки Київської Русі створено «українізованою старослов’янщиною» (А. Кримський). 5. «Слово...» — перша українська дума, а плач Ярославни — пісня українки (М. Драгоманов). 6. Мова фольклору — це не тільки надійний матеріал для пізнання життя, історії народу, а й цінне джерело для дослідження мистецтва слова (С. Єрмоленко).

2. Які припущення вам відомі про походження української мови? Скористайтеся таблицями. На основі цієї інформації побудуйте діалог у формі запитань та відповідей.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Проведіть лінгвістичне дослідження, порівнявши мову XIV—XVI ст. з сучасною. Знайдіть елементи живої розмовної мови. Зробіть висновки про походження української мови.

Текст № 1

Текст № 2

► Визначте традиції офіційно-ділового письма.

3. Прочитайте текст. Визначте його основну думку, доберіть заголовок. Поміркуйте, як виникнення письма вплинуло на історичний розвиток суспільства.

Виникнення письма має надзвичайно важливе значення в історії народу. Письмо — одне з найістотніших знарядь культури, яке в просторі і часі розширює функціонування мови.

Проблема виникнення письма у східних слов’ян дуже складна. Найбільш ймовірно, що в східних, як і в інших, слов’ян спершу виникло письмо у вигляді різного типу рисок і їх комбінацій, вирізуваних на дереві чи іншому матеріалі. Письмо у вигляді «черт і різ» використовували для позначення належності речей певній особі, позначення кількості речей, тварин або осіб, для гадання та інших подібних функцій. Залишки такого письма археологи знаходять на різних пам’ятках матеріальної культури.

Починаючи з VII-VIII ст. слов’яни налагоджують тісні зв’язки з Візантією. Господарський і культурний розвиток їх, інші практичні потреби вимагали досконалішого письма. У таких умовах у слов’ян, природно, розповсюджується грецьке письмо, яке поступово пристосовувалося до передавання слов’янських звуків (у різних місцевостях, звичайно, не однаково). Таке письмо, вживане в той час у слов’ян, називають протокириличним.

Поряд із грецьким використовувалось в окремих слов’ян, головним чином західних, також письмо латинське.

862-863 рр. грецькі місіонери брати Кирило і Мефодій, готуючись до просвітительської діяльності в Моравії, упорядкували протокириличне письмо, спростили форму літер, наблизивши їх до грецького уставного письма, поширеного в богослужебних книгах, додали окремі літери й привели в систему відповідність азбуки до слов’янської фонетики, поклавши в основу найбільш відомий їм солунський діалект староболгарської мови, і переклали, користуючись упорядкованою ними азбукою, потрібні їм богослужебні книги з грецької мови на слов’янську мову. Ця мова одержала назву старослов’янської, а азбука, вживана в ній, відома під назвою кирилиці.

Поряд з кирилицею в слов’янській писемності відома й інша азбука — глаголиця. Найбільш близькою до істини вважаємо гіпотезу, за якої походження глаголиці пов’язується з давніми «чертами і різами». На їхній граматичній основі у слов’ян розвинулося протоглаголичне письмо. Однак, коли Кирило упорядкував слов’янську азбуку, то проста й зручна для вжитку кирилиця витіснила всі інші різновиди письма, поширеного у слов’ян, в тому числі й протоглаголичні.

Однак на південно-західних землях слов’янства, де відбувалося переслідування католицьким духовенством книг, написаних кирилицею, протоглаголичне письмо відроджується уже як тайнопис. Водночас воно унормовується й удосконалюється під впливом кирилиці, внаслідок чого й виникла відома з найдавніших писемних пам’яток глаголиця як друга слов’янська азбука. Саме цим зумовлений той факт, що порядок літер, їхні назви і звукове значення в глаголиці й кирилиці в основному збігаються, хоча форма їх і відмінна (З кн. «Історична граматика української мови»).

► На основі опрацьованого тексту відновіть твердження.

1. Грецьке письмо почало розповсюджуватись через... 2. Протокириличне письмо виникло. 3. Кирилиця — це...; глаголиця — це... 4. Протоглаголичне письмо розвинулося... 5. У 862-863 рр. грецькі місіонери.

2. Зіставте уривок тексту «Слова о полку Ігоревім» з його перекладами та переспівами. Визначте спільні мовностилістичні ознаки, що свідчать про спорідненість давньої та сучасної мови.

Текст № 1

Текст № 2

Текст № 3

Зачнемо ж ми, браття,

Від старого Володимира

До Ігоря сьогоденного.

Ігор сей, славен князь, міццю розум оперезав,

Мужністю сердечною нагострив,

Ратного духу виповнився та й повів полки свої хоробрі

На землю Половецьку

За землю Руську.

(З кн. «Слово о плъку Игореві та його поетичні переклади і переспіви)

V. ПІДДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготувати повідомлення про Кирила та Мефодія та їхню роль у становленні слов’янської писемності.

ДОДАТОК

ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1. Від однієї давньої мови

2. Гіпотеза Ю. Шевельова

Слов'янські азбуки: кирилиця та глаголиця

Назва

літери

Кирилиця

Глаголиця

Аз

Буки

Веди

Глаголь

Добро

Єсть

Живете

Зело

Земля

Іже

И

Како

Люди

Мислите

Наш

Он

Покой

Рци

Слово

Твердо

Ук

Ферьт

Хер

От

Ци

Черв

Ша

Шта

Ер

Ери

Ерь

Ять

Ю

И + А = Я

Малий Юс

Великий Юс

Ксі

Псі

Фіта

Іжиця


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити