Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 60-61. КОМУНІКАТИВНІ ОЗНАКИ МОВЛЕННЯ. (ПОНЯТТЯ ПРО КОМУНІКАТИВНУ ДОЦІЛЬНІСТЬ, ТОЧНІСТЬ, ЯСНІСТЬ, ПРАВИЛЬНІСТЬ, ЛОГІКУ, ПОСЛІДОВНІСТЬ, ОБРАЗНІСТЬ, ВИРАЗНІСТЬ, ЕСТЕТИЧНІСТЬ МОВИ). ОСОБЛИВОСТІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. ПІДГОТОВКА ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЇ

Мета: розширити знання учнів про комунікативні ознаки мовлення; удосконалювати мовленнєво-комунікативні вміння складати монологічні висловлювання, формувати уміння правильно, логічно, послідовно викладати думки, користуватися образними художніми засобами; виховувати любов до українського слова, чуття краси мови.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, картки з індивідуальним завданням, тлумачний словник української мови, таблиця «Як готувати доповідь».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ і МЕТИ УРОКУ

ІІІ. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

КОМУНІКАТИВНІ ЯКОСТІ МОВЛЕННЯ

Під час текстотворення набирає чинності мовний (мовленнєвий) закон. Його сформулював ще Марк Тулій Цицерон. Цей римський діяч писав, що вивчав правила прикрашання стилю, у яких зазначено, що «висловлюватися ми повинні, по-перше, чистою й правильною латиною, по-друге, ясно й виразно, по-третє, гарно, по-четверте, доречно, тобто відповідно до гідності змісту». Ця сентенція й отримала назву мовного закону. Дотримання цих правил означає ретельну роботу над текстом, над культурою мовлення. Основними ознаками культури мовлення є правильність, логічність, доцільність, точність, виразність, багатство, змістовність.

Змістовність передбачає глибоке осмислення теми та основної думки, детальне ознайомлення з різною інформацією щодо теми, повноту розкриття теми без багатослів’я та пустослів’я.

Логічність передбачає вміння дисциплінувати мислення, міркувати послідовно, спираючись на попередні етапи думання, висувати положення та давати обґрунтування, умотивовувати висновки, уникати суперечливостей у викладі матеріалу. Кожна теза потребує доказів, пояснень. Другою умовою логічності є знання мовцями лінгвістичних засобів, за допомогою яких можна вправно передати саму думку про предмет чи явище. До помилок мовної логічності належить тавтологія (подружитися з подругою) та плеоназм (прейскурант цін, народний фольклор, рідна батьківщина).

Точність передбачає вміння узгодити знання матеріалу зі знанням мови, обравши найточнішу форму розповіді відповідно до ситуації. Обов’язкова умова досягнення точності — увага до стилю та жанру текстів, умов спілкування. Точність залежить від правильного вибору слова, від уміння мовця зіставляти слово, предмет і поняття.

Багатство мовлення передбачає великий обсяг активного словника мовця, різноманітність уживаних синтаксичних конструкцій. Багате мовлення передбачає вміння використовувати тропи, образну та емоційну лексику, фразеологізми, урізноманітнювати мову синонімами. Багате мовлення впливає на людину не лише змістом, а й формою.

Виразність виявляється в умінні послуговуватися мовними засобами різних стилів. Наприклад, у наукових текстах ця ознака виявляється у використанні професійної лексики та фразеології. В офіційно-діловому стилі задля досягнення виразності послуговуються мовними кліше, адміністративно-управлінською термінологією. Художньому стилю притаманні майстерні художні засоби: тропи (метафора, метонімія, епітет, персоніфікація тощо) та стилістичні фігури (анафора, антитеза, градація, еліпсис, хіазм тощо).

Доречність передбачає відбір мовних засобів, що відповідають змістові, меті, експресивності повідомлення. Це врахування ситуації, комунікативних завдань, складу реципієнтів, їхнього стану, зацікавлень тощо. Так, наукові терміни доречні на лекціях, наукових конференціях, однак зовсім зайві в розмовному мовленні. Натомість у наукових текстах недоречною будуть художні тропи, слова із зменшувально-пестливими суфіксами.

Правильність мовлення означає добре володіння всіма нормами літературної мови. Цицерон писав: «...вміти правильно говорити... ще не заслуга, а не вміти — вже ганьба, тому що правильне мовлення, по-моєму, не стільки достоїнство вправного оратора, скільки властивість кожного громадянина».

1. Перекладіть українською мовою.

1. Логичность речи — это коммуникативное качество, предполагающее умение последовательно, непротиворечиво и аргументирование оформлять выражаемое содержание. 2. Предметная логичность заключается в соответствии семантических связей и отношений единиц языка и речи связям и отношениям предметов и явлений в реальной действительности. 3. Понятийная логичность — это адекватное отражение структуры мысли и ее развития в смысловых связях компонентов речи. 4. Сделай вид, что хочешь пойти им на уступки в данном вопросе. 5. Это пришлось заведующему цехом не по вкусу, но в конце концов, немного поразмыслив, он согласился с разработанным проектом. 6. Обдумав предложение, он решил вступить в число желающих сдать экзамены досрочно.

2. Поясніть специфіку алогізмів та стилістичні функції окремих із них.

Живий труп, убивчо гарний, жахливо щедрий, солодка гіркота, страшно весело, дзвінка тиша, раб волі, солодка мука, жахливо цікаво, страшенно мало, смертельно гарний, смертельно голодний, крик німоти, сльози радості, беззвучне (німе) ридання, скупа щедрість.

3. З'ясуйте, чи логічно побудовані наведені конструкції, чи можливі вони граматично.

Трохи синюватий, прейскурант цін, дещо звичайнісінький, трохи лисуватий, більш хворий, дуже здоровенний, сильно зеленуватий, дещо дорогуватий, дуже білесенький, трохи задовгий, сильно довгуватий, занадто добрий, трохи солодкуватий, солодкувато- кислий, суха вода, сухий спирт, мокра вода, головний лейтмотив, забезпечувати безпеку.

4. Прочитайте речення, виявіть випадки неправильної синтаксичної побудови, поясніть, які саме помилки призвели до алогізмів та яка їх причина.

1. Покохавши Ліду, Платон по-діловому піддає критиці її проект санаторію. 2. Запровадивши груповий метод роботи, виробіток на комбайн у 1990 році був доведений до рекордного. 3. Сторінку за сторінкою, подвиг за подвигом звершуємо ми з юним героєм. 4. Вони не обізнані в достатній мірі з історією, ані з географією. 5. Пан Возний намагається одружитися з бідною, але розумною, роботящою і вродливою дівчиною. 6. Тему труда і праці глибоко розкрили у своїх поезіях П. Тичина і М. Рильський. 7. Герої «Прапороносців» перемогли ворога, вигнали фашистів не тільки зі своєї землі, але й визволили народи інших країн Європи. 8. Сьогодні політ у небесні далі людини став реальною дійсністю. 11. Перемога у війні принесла людям сміх, радість. 12. Повість «Земля» пройнята великою любов’ю і вірою до людей. 13. Мати веде двох маленьких, гарно одягнених та сірооких дівчаток. 14. Таким же безстрашним, мужнім показаний образ Воронцова. 15. І вони, опущеними вниз оченятами, боязко дивились на неї. 16. Особливо тривожить стан зберігання грубих кормів від пожеж. 17. Причина в перестрахуванні з боку служб головного інженера, що межує з недовір’ям, і у власній безініціативності. 18. Маю надію сподіватися, що наша передача принесла вам приємні хвилини. 19. Німецьке командування вимагає повернути флот назад. Його слід потопити. Щоб ця грізна сила не потрапила до рук ворога.

5. Поясніть, у чому полягає недосконалість наведених словосполучень.

Молодь і студенти; у березні місяці; синювата зелень; моя автобіографія; головний лейтмотив; старі чоловіки й люди похилого віку; народний фольклор; порожній вакуум; вільна вакансія; вибачаюсь; підняти руку вгору; раціональна логіка; письменники й поети; солодка кислота; передовий авангард; дерева й акації; трохи лисуватий.

6. Прочитайте. Які засоби виразності вживає Л. Глібов у вірші?

Стоїть гора високая,

попід горою гай,

зелений гай густесенький,

неначе справді рай.

Під гаєм в’ється річенька:

як скло, вона блищить;

долиною зеленою

кудись вона біжить.

Л. Глібов

6. Правильно наголосіть слова.

Навчання, ім’я, ознака, виразний, позначка, феномен, черговий, алфавіт, середина, помилка, прошу, колос.

7. Прочитайте уривок з твору О. Довженка. Які типи речень вживає письменник? Визначте їх смислову й емоційну роль.

Я пам’ятаю, як урочисто проводжали в поле плугатарів із раннім плугом. Коли ж вони поверталися увечері додому, їх стрічали старі й малі. А яка то була радість, коли орач виймав тобі з торби шматок причерствілого хліба і казав, що він од зайця. Це був найкращий хліб мого дитинства! (О. Довженко)

Коментар учителя. Одним із показників культури мови є естетичність. Вона спирається на всі попередні ознаки: точність, логічність, чистоту, доречність, лаконічність, виразність, різноманітність, образність, які у взаємодії і пропорційності створюють гармонію усного чи писемного тексту, що здатний викликати у слухачів (читачів) естетичне задоволення (Л. Мацько).

Коментар учителя. Ми з вами розглянули комунікативні ознаки мовлення, а тепер спробуємо застосувати набуті знання на практиці, підготувавши власне монологічне висловлювання.

Монологічне мовлення визначають як зв’язне безперервне висловлювання однієї особи, адресоване одному або кільком співрозмовникам. Метою такого висловлювання є потреба певним чином вплинути на інших людей, у чомусь їх переконати, чогось домогтися. У монолозі рідше застосовуються позамовні комунікативні засоби.

Монолог — це односпрямована форма мовлення, у якій інформаційний потенціал мовця вищий, ніж потенціал слухача. Для монологу характерне не обмін, а передавання інформації від мовця до слухача (Л. Власенко).

► Які види монологічного мовлення найчастіше трапляються в повсякденному житті?

· Чи доводилося вам брати участь у конференціях, виступати на зборах, семінарських заняттях? Чи вдалими були ваші виступи? Що здалося вам найважчим?

· Чим відрізняється доповідь від виступу, повідомлення? Скористайтеся тлумачним словником.

· Розгляньте таблицю «Як готувати доповідь». Охарактеризуйте основні етапи підготовки до виступу.

8. Прочитайте висловлювання. Сформулюйте основні правила ораторського мистецтва.

1. Оратор має зовнішньо добре виглядати, справляти приємне враження не тільки змістом промови, а й дикцією, силою звучання голосу, тоном, вмінням тримати паузу, мімікою, жестами, кінесикою (Л. Мацько). 2. Здатність постійно дбати про слухачів і вміння поставити себе на їхнє місце — одна з найважливіших передумов успіху промовця (І. Томан). 3. Красномовність — це ще не все: істина буває настільки ясною, що ніщо не може її затьмарити (Цицерон). 4. Убогість мови означає убогість думки (Н. Бабич).

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Уявіть, що ви стали учасником конференції «Традиції і символи українського народу». Підготуйте доповідь для виступу на одну із запропонованих тем: «Рушник в українських обрядах та звичаях», «Символ хлібу в українській хаті», «Козацтво: образ українського лицаря».

ПАМ'ЯТКА

«Як готувати доповідь»

1. Визначити адресата і мету спілкування.

2. Вдуматися в тему, визначити основну думку майбутнього висловлювання.

3. Знайти та опрацювати літературу з обраної теми, осмислити основні положення.

4. Добирати матеріал з урахуванням тих фактів, які будуть цікаві аудиторії.

5. Скласти робочий план.

6. Записати текст доповіді.

7. Виділити терміни, незнайомі слова, уточнити вимову і наголошення слів.

8. Говорити нешвидко, дотримуватися правильної інтонації.

9. Переказати текст доповіді вдома (10-20 хв.).

10. Під час виступу стежити за слухачами, їх реакцією.

11. Стежити за своїм мовленням: уникати слів-паразитів, не заповнювати паузи звуками «е-е-е», «ну-у» та ін.

12. Якщо потрібно заглянути до рукопису, опустіть очі, не нахиляючи голови.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити