Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 65. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 4

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень десятикласників; з'ясувати можливі недоліки в ході опанування темою; виховувати уважність, пильність, акуратність.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Обладнання: тести.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

IІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

І ВАРІАНТ

1. Тести. Оберіть правильний варіант.

1. Омоніми — це...

А Слова, які вживаються з одним значенням.

Б Слова, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов’язані між собою значення.

В Слова, які мають близький, але не тотожний, звуковий склад.

Г Слова, що відрізняються звуковим складом, але називають одне поняття з різними відтінками значень.

2. Оксиморон — це...

А Літературно-поетичний прийом; поєднання протилежних за змістом, контрастних понять, що спільно дають нове уявлення.

Б Троп, який полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою єднальних сполучників.

В Художній засіб, що полягає у переносному вживанні слова чи виразу на основі аналогії, схожості або порівняння, а також слово, вираз, ужиті у такий спосіб.

Г Образне означення, влучна характеристика особи, предмета або явища, яка підкреслює їх суттєву ознаку, дає ідейно-емоційну оцінку.

3. Подані нижче слова — це...

Провидець, пророк, провісник, віщун, ясновидець.

А Синоніми.

Б Антоніми.

В Омоніми.

Г Пароніми.

4. Укажіть рядок, у якому всі слова належать до споконвічно української лексики.

А Злочинець, газівник, мати, голова, білка.

Б Хліб, дядько, чорний, чотири, супермаркет.

В Гай, вирій, я, снайпер, аеропорт.

Г Батьківщина, козацтво, чотири, сорочка, криниця.

5. Укажіть речення, у якому наявна застаріла лексика.

А Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед земного листя (Б. Грінченко).

Б Але ще раніше, ніж вишні, починали цвісти в Лук’янівці черешні (О. Левада).

В Його устами немовля глаголить (Б. Олійник).

Г Він ішов бездонною дорогою, і перед ним, і з боків поступово виростав вечір: розплавлені прижухлі тони темнішали, підмальовуючись то рожевим, то тремтячо-зеленим, і вже одна барва горіла над іншою, розписуючи баню над полем обвугленими кольорами, і дихання комбайна долинало ніби з води (Є. Гуцало).

6. До якого шару лексики належать слова чадо, живіт, перст, лицедій?

А Архаїзми.

Б Історизми.

В Неологізми.

Г Варваризми.

2. Виконайте пропоновані завдання.

1. Випишіть зайве слово (таке, яке за семантикою не може бути об’єднане з іншими).

Адоніс, секвоя, секстет, батат, манго.

2. До поданих слів доберіть омоніми, попарно запишіть їх. Укажіть вид омонімів.

Мул, поза, гірка, настав.

3. Доберіть антоніми до наведених слів.

Безлад, щирий, горе, умерти, сором’язливий.

4. Доберіть українські відповідники до варваризмів та іншомовних слів.

Хеппі енд, се ля ві, візаві, архаїзм, абітурієнт.

5. Заповніть таблицю поданими словами.

Лексика української мови

Загальновживана

Лексика обмеженого вжитку

Професіоналізми

Діалектизми

Жаргонізми та арготизми

Хлібороб, сонце, баранка, пахан, череда, файна, шмон, реактор, сосна, сапер, вода, центрифуга, механіка, море, плай, логарифм, училка, ширмач, бетонувати, асептика, кобеняк, лантух, град, майстерня, вивірка, пупінок, чувак, бахили, вагонетка, вуйко.

3. Напишіть твір-мініатюру від першої особи на тему: «Доба Київської Русі», використовуючи історизми та архаїзми, а також епітети, метафори, порівняння та оксиморон.

ІІ ВАРІАНТ

1. Оберіть правильний варіант.

1. Пароніми — це...

А Слова, які вживаються з одним значенням.

Б Слова, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов’язані між собою значення.

В Слова, які мають близький, але не тотожний, звуковий склад.

Г Слова, що відрізняються звуковим складом, але називають одне поняття з різними відтінками значень.

2. Варваризми — це...

А Слова, що називають предмети, поняття, характерні для побуту, господарства певної місцевості.

Б Слова чи сполуки, використані мовою в певний період для позначення нового або вже наявного поняття або в новому значенні.

В Слова, які повністю або частково перекладені з інших мов.

Г Іншомовні слова, які вживаються в українському тексті, але не засвоєні українською мовою.

3. Подані нижче слова — це...

Чайка, роботи, прем’єра, підніс, дати.

А Синоніми.

Б Антоніми.

В Омоніми.

Г Пароніми.

4. Укажіть рядок, у якому всі слова — іншомовні.

А Абзац, галерея, земля, жокей, ретушувати.

Б Інавгурація, абонемент, лінгафонний, юристконсул, метаморфоза.

В Абонент, хліб, папір, ямб, мати.

Г Ліжко, об’єкт, транспорт, осінь, сестра.

5. Укажіть речення, у якому наявна застаріла лексика.

А Другого дня, тільки зійшло сонце, а Джерина сім’я вже й пообідала, й вийшла на панщину (І. Нечуй-Левицький).

Б Ця земля — вся наша, з усіма її щедротами, багатствами і плодами (П. Загребельний).

В З ранньої весни побачиш цих птахів у степу; трактор оре, а вони в’ються за ним білою заметіллю (О. Гончар).

Г Стежина до маминої хати петляє через город (В. Скуратівський).

6. До якого шару лексики належать слова гусар, колгосп, боярин, досвітки?

А Архаїзми.

Б Історизми.

В Неологізми.

Г Варваризми.

2. Виконайте запропоновані завдання.

1. Випишіть зайве слово (таке, яке за семантикою не може бути об’єднане з іншими).

Манто, пікет, пончо, тога, туніка.

2. До поданих слів доберіть омоніми, попарно запишіть їх. Укажіть вид омонімів.

Перо, світи, за дачу, замок.

3. Доберіть антоніми до наведених слів.

Симпатія, праворуч, занепад, рабство, убогість.

4. Доберіть українські відповідники до варваризмів та іншомовних слів.

Шерше ля фам, тет-а-тет, табула раса, конотація, лексикографія.

5. Заповніть таблицю поданими словами.

Лексика української мови

Загальновживана

Лексика обмеженого вжитку

Професіоналізми

Діалектизми

Жаргонізми та арготизми

Крисаня, інтеграл, вогонь, небо, лажа, гроза, бушель, добро, клава, радіація, врубати, графіт, вода, маржина, плай, листок, легіт, квінтесенція, дєрєвня, комп, філософія, тонна, вуханя, партитура, черес, паливо, п’ять, протуберанці, дощ, город.

3. Напишіть твір-мініатюру від першої особи на тему: «Козацька доба», використовуючи історизми та архаїзми, а також епітети, метафори, порівняння та оксиморон.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Складіть твір-розповідь від першої особи про події, які відбувалися на Україні за часів Київської Русі.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити