Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ - УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ). І СЕМЕСТР

МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. УКРАЇНСЬКА МОВА В УКРАЇНІ

  УРОК 1. МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МОВИ

  УРОК 2. МОВНА СИТУАЦІЯ В ДЕРЖАВІ.УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МОВУ. МОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН

  УРОК 3. МОВНИЙ «СУРЖИК», ЙОГО ПРИЧИНИ. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  УРОК 4. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

  УРОК 5. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ІСТОРІЄЮ СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ. ПОЯВА ПИСЕМНОСТІ

  УРОК 6. КИРИЛО І МЕФОДІЙ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ. КИРИЛИЦЯ ЯК ОСНОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ СЛОВ'ЯНСЬКИХ СИСТЕМ ПИСЬМА. ВИДИ ПИСЬМА В ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ

  УРОК 7. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ. ПЕРШІ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  УРОК 8. СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ. РОЗВИТОК МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ЯК ВИЩА ФОРМА ІСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

  УРОК 9. ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ: ЗАГАЛЬНОНАРОДНА МОВА, ЛІТЕРАТУРНА МОВА, ПРОСТОРІЧЧЯ, ДІАЛЕКТ, ПРОФЕСІЙНІ РІЗНОВИДИ, ЖАРГОН, АРГО

  УРОК 10. ДІАЛЕКТИ ЯК ІСТОРИЧНА БАЗА ЛІТЕРАТУРНИХ МОВ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ Й СОЦІАЛЬНІ ДІАЛЕКТИ. УКРАЇНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СЛЕНГ. МОВА СЕЛА

  УРОК 11. СТИЛІСТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТИЛІ, ПІДСТИЛІ, СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ, СПОСОБИ І ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ТЕКСТІ)

  УРОК 12. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 1

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЇЇ ЗВУКОВУ СИСТЕМУ

  УРОК 13. МІСЦЕ ФОНЕТИКИ ТА ОРФОЕПІЇ В СИСТЕМІ МОВИ. ОСНОВНІ ФОНЕТИЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗВУК, СКЛАД, ФОНЕТИЧНЕ СЛОВО, ФРАЗА

  УРОК 14. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. ОСОБЛИВОСТІ ФОНЕМИ В МОВЛЕННІ. ІНВАРІАНТ, ПОЗИЦІЙНИЙ ВАРІАНТ ФОНЕМИ

  УРОК 15. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ ПРИ СЛОВОЗМІНІ Й СЛОВОТВОРЕННІ

  УРОК 16. ЧЕРГУВАННЯ [О] ТА [Е] З [I], ЧЕРГУВАННЯ [О] ТА [Е] З НУЛЕМ ЗВУКА, ЧЕРГУВАННЯ [О] З [Е] ПІСЛЯ Ж, Ч, Ш, ДЖ ТА [Й]

  УРОК 17. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ У МОВІ. АСИМІЛЯТИВНІ, ДИСИМІЛЯТИВНІ ПРОЦЕСИ. ЯВИЩЕ МЕТАТЕЗИ

  УРОК 18. ПРИСТАВНІ ПРИГОЛОСНІ. МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ

  УРОК 19. ОСНОВНІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ У - В, І - Й, З - ІЗ - ЗІ (ЗО)

  УРОК 20. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 2

УКРАЇНСЬКА ОРФОЕПІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ

  УРОК 21. ОСНОВНІ НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ. ОСОБЛИВОСТІ ВИМОВИ ГОЛОСНИХ ТА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

  УРОК 22. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИМОВУ. ПРИЧИНИ ВІДХИЛЕННЯ ВІД ОРФОЕПІЧНИХ НОРМ. ІНТОНАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ

  УРОК 23. НАГОЛОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ, ЙОГО ВИДИ ТА РОЛЬ В РОЗРІЗНЕННІ СЛІВ І ЇХНІХ ФОРМ

  УРОК 24. ОРФОЕПІЧНА НОРМА. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА

  УРОК 25. ВИДИ ЧИТАННЯ: ПЕРЕГЛЯДОВЕ, ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНЕ, ВИВЧАЛЬНЕ, ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНО-ВИВЧАЛЬНЕ, ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНО-РЕФЕРАТИВНЕ. ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ ВІДПОВІДНО ДО ОРФОЕПІЧНИХ ТА ІНТОНАЦІЙНИХ ВИМОГ. КОНТРОЛЬ ЧИТАННЯ МОВЧКИ

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

  УРОК 26. З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАФІКИ Й ОРФОГРАФІЇ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРФОГРАФІЇ: ФОНЕТИЧНИЙ, МОРФОЛОГІЧНИЙ, ТРАДИЦІЙНИЙ, ДИФЕРЕНЦІЮВАЛЬНИЙ

  УРОК 27. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ АПОСТРОФА

  УРОК 28. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ М'ЯКОГО ЗНАКА

  УРОК 29. ПРАВИЛА НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ

  УРОК 30. ПРАВИЛА СКЛАДОПОДІЛУ ТА ПЕРЕНОСУ СЛІВ

  УРОК 31. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ, ІМЕН, ПО БАТЬКОВІ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ. ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

  УРОК 32. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

  УРОК 33. ОРФОГРАФІЧНІ НОРМИ. НОВОВВЕДЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОПИСІ. РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ З ОРФОГРАФІЧНИМИ ПОМИЛКАМИ. ВИКОРИСТАННЯ ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА ІНШОМОВНИХ СЛІВ

  УРОК 34. НАПИСАННЯ ПЕРЕКАЗУ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

  УРОК 35. РЕДАГУВАННЯ ВЛАСНОГО ПЕРЕКАЗУ

  УРОК 36. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 3

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

  УРОК 37. УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОЛОГІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД МОВИ. СЛОВО ЯК ОСНОВНА ОДИНИЦЯ МОВИ. ОЗНАКИ СЛОВА. СЛОВО І ПОНЯТТЯ

  УРОК 38. СЕМАСІОЛОГІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЗНАЧЕННЯ СЛІВ І ВИРАЗІВ. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ТИПИ ЛЕКСИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ. СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ В ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  УРОК 39. ПОНЯТТЯ ПРО БАГАТОЗНАЧНІ Й ОДНОЗНАЧНІ СЛОВА. ПРЯМЕ Й ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ОСНОВНІ ТИПИ ПЕРЕНОСНИХ ЗНАЧЕНЬ: МЕТАФОРА, МЕТОНОМІЯ, СИНЕКДОХА. ВІДОБРАЖЕННЯ МЕТАФОР, МЕТОНОМІЙ, СИНЕКДОХ У ТЕКСТАХ

  УРОК 40. ПОНЯТТЯ ПРО ОМОНІМІЮ. ПОВНІ I НЕПОВНІ ОМОНІМИ. ВИДИ НЕПОВНИХ ОМОНІМІВ: ОМОФОРМИ, ОМОФОНИ, ОМОГРАФИ, МІЖМОВНІ ОМОНІМИ

  УРОК 41. ПОНЯТТЯ ПРО ПАРОНІМИ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПАРОНІМІВ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПАРОНІМІВ. ПРИЙОМ ПАРОНОМАЗІЇ

  УРОК 42. СКЛАДАННЯ УСНОГО ТВОРУ

  УРОК 43. СКЛАДАННЯ ПИСЬМОВОГО ТВОРУ

  УРОК 44. ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ. СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ВИКОРИСТАННЯ СИНОНІМІВ ДЛЯ УНИКНЕННЯ ТАВТОЛОГІЇ, ПЛЕОНАЗМУ ТА МОВНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

  УРОК 45. АНТОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОНЯТТЯМ АНТОНІМІЇ (АНТИТЕЗА, ОКСИМОРОН)

  УРОК 46. ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКА ТА СЛОВА, УСПАДКОВАНІ З ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ І СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВНИХ СПІЛЬНОСТЕЙ. ПОНЯТТЯ ПРО СТАРОСЛОВ'ЯНСЬКУ МОВУ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СТИДЛІСТИЧНА РОЛЬ СТАРОСЛОВ'ЯНІЗМІВ У МОВЛЕННІ

  УРОК 47. ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА. ПРИЧИНИ І ДЖЕРЕЛА ЗАПОЗИЧЕНЬ. ЛАТИНСЬКІ Й ГРЕЦЬКІ ЕЛЕМЕНТИ. СЛОВА УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В ЛЕКСИЧНОМУ СКЛАДІ ІНШИХ МОВ (РОСІЙСЬКОЇ, БІЛОРУСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ)

  УРОК 48. СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ В СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ВАРВАРИЗМИ

  УРОК 49. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛЬНОГО Й ДОЦІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ

  УРОК 50. НАПИСАННЯ ВІДГУКУ ПРО ТВІР МИСТЕЦТВА

  УРОК 51. РОЗМОВНА, ПРОСТОРІЧНА, ЕМОЦІЙНО ЗАБАРВЛЕНА ЛЕКСИКА. СЛЕНГ. ЕКЗОТИЗМИ. ПУРИЗМИ. СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗМОВНОЇ, ПРОСТОРІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

  УРОК 52. РОЗМОВНЕ МОВЛЕННЯ, СФЕРА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ. ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ УЧНЯ НА СОЦІОКУЛЬТУРНУ ТЕМУ

  УРОК 53. ЛЕКСИЧНЕ БАГАТСТВО ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ. ЕТНОГРАФІЗМИ. ТОПОНІМІКА Й ОНОМАСТИКА В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  УРОК 54. СПЕЦИФІЧНО ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА. НАУКОВА ЛЕКСИКА. ТЕРМІНИ, КАНЦЕЛЯРИЗМИ ТА ШТАМПИ. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ, КАНЦЕЛЯРИЗМІВ ТА ШТАМПІВ

  УРОК 55. НАУКОВИЙ СТИЛЬ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ. ОСОБЛИВОСТІ КОНСПЕКТУВАННЯ. СКЛАДАННЯ ТЕЗ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ СТАТТІ

  УРОК 56. ЗАСТАРІЛІ СЛОВА ТА ЇХ РІЗНОВИДИ: АРХАЇЗМИ, ІСТОРИЗМИ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ АРАХАЇЧНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ПРОЦЕС РЕАКТИВАЦІЇ ПАСИВНОЇ ЛЕКСИКИ

  УРОК 57. НЕОЛОГІЗМИ. ПРИЧИНИ Й ШЛЯХИ ВИНИКНЕННЯ НОВИХ СЛІВ. ЗАГАЛЬНОМОВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НЕОЛОГІЗМИ. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ НЕОЛОГІЗМІВ. НОВІ СЛОВА У СЛОВНИКАХ

  УРОК 58. НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ

  УРОК 59. МОВЛЕННЄВИЙ КОЛОРИТ: УРОЧИСТЕ, ВВІЧЛИВЕ, ОФІЦІЙНЕ, ІНТИМНО-ЛАСКАВЕ, ФАМІЛЬЯРНЕ, ГУМОРИСТИЧНЕ, САТИРИЧНЕ МОВЛЕННЯ

  УРОК 60-61. КОМУНІКАТИВНІ ОЗНАКИ МОВЛЕННЯ. (ПОНЯТТЯ ПРО КОМУНІКАТИВНУ ДОЦІЛЬНІСТЬ, ТОЧНІСТЬ, ЯСНІСТЬ, ПРАВИЛЬНІСТЬ, ЛОГІКУ, ПОСЛІДОВНІСТЬ, ОБРАЗНІСТЬ, ВИРАЗНІСТЬ, ЕСТЕТИЧНІСТЬ МОВИ). ОСОБЛИВОСТІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. ПІДГОТОВКА ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЇ

  УРОК 62. ОСНОВНІ ВИДИ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ АУДІЮВАННЯ, ГОВОРІННЯ, ЧИТАННЯ Й ПИСЬМА. УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ

  УРОК 63. ОСНОВНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ: ІНФОРМАТИВНІСТЬ, НОРМАТИВНІСТЬ. ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ

  УРОК 64. ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМИ

  УРОК 65. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 4


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити