Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ — УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ). II СЕМЕСТР

№ з/п

Дата

Зміст уроку

ПриміткиФразеологія як розділ мовознавства


66


Фразеологія як розділ мовознавства. Основні ознаки фразеологізмів. Види фразеологічних одиниць: єдності, зрощення, сполучення


67


Джерела української фразеології


68


Приказки, прислів’я та крилаті вислови, приповідки, побажання та їх оцінний зміст


69


Фразеологізми власне українського походження та фразеологічні запозичення з інших мов. Національно-мовний колорит фразеології. Фразеологічні відповідники в різних мовах


70


Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Причини комунікативних помилок


71


Багатозначність, синонімія, антонімія фразеологічних одиниць


72


Фразеологія різних стилів мовлення: художня, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Стилістичні засоби фразеологічних одиниць у творах видатних письменників. Уживання фразеології в різних стилях


73


Фразеологізми з професійної мови, мовні кліше, штампи
Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників


74


Лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників. Види словників та особливості їх побудови


75


Відмінність словникових статей у різних словниках. Стилістичні засоби лексикографії


76


З історії лексикографії. Словники як відображення історії і культури українського народу. Словник Лаврентія Зизанія, «лексикон» Памви Беринди. Електронні словники


77


Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Складання бібліографії із залученням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. Написання звіту про виконану роботу


78


Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест
Морфеміка й словотвір української мови як учення про будову й творення слів


79


Морфемна й словотвірна структура слова. Мотивоване й мотивуюче слово, структурно-семантичні зв’язки між ними


80


Основа слова. Похідні й непохідні основи. Твірна основа та словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення


81


Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні і неморфологічні. Особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур, складноскорочених слів


82


Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Особливості розмовного та наукового стилів. Трансформування тексту одного стилю в інший


83


Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. Етимологія як учення про походження слів. Морфемний словник. Етимологічний словник. Сучасні тенденції українського словотвору


84


Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Переклад українською мовою російських лексем на позначення назв осіб за професією


85


Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв


86


Основні способи творення дієслів та прислівників


87


Стилістичне використання засобів словотвору. Стилістичні функції префіксів та суфіксів. Національно-специфічне вживання зменшено- пестливих форм


88


Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Складання власного висловлювання на тему: «Мовна особистість в українській літературі, історії»
Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови


89


Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови. Основні поняття морфології. Повнозначні та службові частини мови. Вигуки і модальні слова. Поняття про граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Взаємоперехід частин мови


90


Урок розвитку комунікативних умінь № 18. Особливості аудіювання. Контрольне аудіювання
Самостійні частини мови


91


Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників.

Граматичні категорії іменника


92


Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або множини. Стилістичні особливості форм числа іменників


93


Словозміна іменників. Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні


94


Відмінювання іменників II відміни. Родовий відмінок іменників II відміни. Стилістичне використання кличного відмінка іменників


95


Форми іменників орудного й місцевого відмінків з прийменниками на позначення руху в просторі. Називний відмінок іменників зі сполучниками як, мов, неначе, немов


96


Урок розвитку комунікативних умінь № 19. Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування


97


Невідмінювані іменники. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників. Особливості роду іменників, назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особливості іменників середнього і спільного роду. Іменники середнього роду як засіб іронії і сатири


98


Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові


99


Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Докладний переказ із творчим завданням


100


Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Мовний етикет у науковому стилі. Виступ на учнівській конференції


101


Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Лексико-граматичні розряди прикметників (якісні, відносні, присвійні), їх особливості й функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні й відносні


102


Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Повні й короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особливості їх функціонування в сучасній українській мові. Стилістична роль повних і коротких прикметників


103


Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Ознаки науково-навчального підстилю. Його основні жанри. Лінгвістичний аналіз текстів науково- навчального стилю. Написання рефератів


104


Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників


105


Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. Словник епітетів української мови. Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. Помилки у вживанні форм ступенів порівняння


106


Урок розвитку комунікативних умінь № 23. Складання твору-роздуму на морально-етичну тему


107


Своєрідність займенника як частини мови. Порівняння займенників з іншими частинами мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників


108


Відмінювання займенників. Словотвірні характеристики займенника. Наголос у займенниках


109


Правопис займенників. Написання заперечних, неозначених займенників. Явище прономіналізації. Перехід займенників в інші частини мови


110


Стилістичні функції займенників. Синонімічні заміни особових займенників. Увічливе значення займенників. Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. Стилістичні функції займенника воно


111


Урок розвитку комунікативних умінь № 24. Складання діалогів відповідно до запропонованої мовленнєвої ситуації


112


Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Формування числівника як частини мови. Число і числівник. Розряди числівників за значенням (кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні), їх характеристика


113


Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з іменниками в непрямих відмінках


114


Написання числівників і відчислівникових слів. Наголос у числівниках. Стилістичні функції числівників


115


Урок розвитку комунікативних умінь № 25. Контрольний переказ тексту із творчим завданням


116


Урок розвитку комунікативних умінь № 26. Основні жанри розмовного мовлення. Складання оповіді, казки в народно-розмовній манері


117


Тематична контрольна робота № 6. Контрольний тест


118


Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Безособові дієслова. Функції дієслова в художньому стилі


119


Дві основи дієслів. Поділ дієслів на дієвідміни. Зміни звуків в особових формах дієслів. Словозміна дієслів I та II дієвідмін


120


Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення, вживання одного в значенні іншого. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення. Синонімія форм часу дієслів. Стилістичні можливості граматичних форм часу


121


Урок розвитку комунікативних умінь № 27. Особливості написання статті


122


Урок розвитку комунікативних умінь № 28. Написання рецензій з наукової проблеми


123


Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення. Стилістичне вживання способових форм дієслова


124


Особові, родові, числові форми дієслів. Зворотні дієслова. Перехідні й неперехідні дієслова


125


Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Творення, правопис і відмінювання дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники. Дієприкметниковий зворот


126


Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості їх творення. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот


127


Урок розвитку комунікативних умінь № 29. Ознайомлювально-вивчальне читання науково-популярної, довідкової літератури

128


Безособові форми на -но, -то. Стилістичні функції дієслівних форм


129


Прислівник як частина мови: лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників. Стилістичні особливості прислівників із суфіксами емоційної оцінки


130


Урок розвитку комунікативних умінь № 30. Складання усного контрольного твору


131


Урок розвитку комунікативних умінь № 31. Контрольний письмовий твір
Службові частини мови, їх загальна характеристика


132


Прийменник, його особливості. Групи за походженням і морфологічним складом. Правопис прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники. Синонімія прийменникових конструкцій


133


Урок розвитку комунікативних умінь № 32. Редагування текстів різних стилів і жанрів. Робота над виправленням помилок, допущених у письмовому переказі чи творі


134


Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Стилістичні особливості вживання сполучників


135


Частка, її функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток. Функції модальних, заперечних часток. Естетична цінність часток


136


Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх уживання. Звуконаслідувальні слова. Вигуки як засіб емоційно-експресивного мовлення. Національні етикетні вигуки


137


Урок розвитку комунікативних умінь № 33. Побудова розповіді на соціокультурну тему


138


Повторення вивченого


139


Контрольний диктант


140


Тематична контрольна робота № 7. Контрольний тест
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити