Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО УКЛАДАННЯ СЛОВНИКІВ

УРОК 74. ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО УКЛАДАННЯ СЛОВНИКІВ. ВИДИ СЛОВНИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОБУДОВИ

Мета: подати відомості про різні види словників та особливості їх побудови; формувати загально-пізнавальні вміння користуватися словником; сприяти усвідомленню важливості словників як джерела багатоаспектної інформації; виховувати повагу до лексикографічного багатства української мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, «Філософський словник», «Енциклопедія українознавства», «Етимологічний словник», «Словник української мови» в 11 томах, «Великий тлумачний словник сучасної української мови», «Короткий словник лінгвістичних термінів», орфографічний словник, словник синонімів, словник антонімів, словник омонімів, фразеологічний словник, картки для роботи в групах.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

· Для чого потрібні словники?

· Назвіть типи словників, з якими ви вже знайомі.

· Поясніть, яким словником ви скористаєтесь: 1) для перевірки вимови; 2) при поясненні лексичного значення слова; 3) при визначенні походження; 4) для перевірки правильності написання слова; 5) при доборі синонімів, антонімів, паронімів, омонімів.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прочитайте висловлювання видатних людей про словник. Прокоментуйте кожне твердження.

1. Кожний словник залежно від призначення і функцій — загальномовний чи спеціальний, одномовний чи перекладний, нормативний, вибірковий, генетичний — допомагає вибудувати текст й адекватно сприймати відповідні елементи в ньому (О. Семеног). 2. Неможливо уявити собі культурну людину, яка б не потребувала словника, ніколи не користувалася ним (М. Рильський). 3. Словники — це музеї слів, у них місце і для старого, і для нового слова знайдеться (С. Пушик). 4. Це всесвіт в алфавітному порядку! Це книга книг. Він вбирає в себе всі інші книги, треба лише вміти їх вилучати з нього (А. Франс). 5. Одинадцятитомний «Словник української мови», найоб’ємніше на сьогодні зібрання лексичних скарбів нашого народу, фіксує близько 135 тисяч слів. А ще ж кожне слово має здебільшого не єдине, а кілька чи й багато значень. Як же непросто, але ж і важливо для піднесення мовної культури навчитися розрізняти найтонші відтінки в словесній атрибутиці, доречно, до місця вживати те чи інше слово — одне із понад сотні тисяч! (А. Бортняк).

2. Прочитайте. Підготуйте усне лінгвістичне повідомлення про види словників української мови. Розкажіть про їх призначення.

Лексикографічна наука, яка визначає теоретичні засади і практично втілює їх в укладання словників різного типу, називається лексикографією (від гр. lexikos — «словниковий» і grapho — «пишу»).

Лексикографія має багаторічну історію, великий досвід створення різноманітних словників і знаменні досягнення. Як одна із важливих у сучасній лінгвістиці, вона набуває дедалі більшого розвитку. Спричинюється це зростаючими міжнародними контактами, потребою у вивченні малодосліджених і поглибленому аналізі всіх мов для задоволення наукових і загальнокультурних та освітніх запитів суспільства. Застосування електронно-обчислювальної техніки в укладанні словників збагатило теорію і практику цієї лінгвістичної науки.

Відповідно до завдань і подачі словникового матеріалу прийнято розрізняти словники енциклопедичні і лінгвістичні. Принципова відмінність їх полягає в тому, що енциклопедичні словники подають відомості про поняття, речі, явища, історичні події, видатних людей, а лінгвістичні пов’язані з аналізом слів: розкривають лексичне і граматичне значення, сферу вживання, походження, вимову, написання, переклад іншою мовою, але вони не містять відомостей про всебічний характер самого предмета, позначеного відповідним словом.

Енциклопедичні і лінгвістичні словники становлять собою набір словникових статей, які складаються із заголовного (пояснювального) слова і тих даних, які його торкаються. Заголовні слова розташовуються в алфавітному порядку. Оскільки в енциклопедичні словники вводяться виключно загальні і власні назви, словникові статті в них представлені іменниками або словосполученням з іменником. В енциклопедичному словнику позначається наголос у заголовному слові, є етимологічна довідка іншомовних термінів, але вони не подають граматичної чи стилістичної характеристики представлених назв. Статті можуть супроводжуватися ілюстраціями. До енциклопедичних словників належать всі термінологічні словники (наприклад, «Словник лінгвістичних термінів»), енциклопедії (як-от «Українська енциклопедія»), біографічні словники (зокрема: «Хто є хто: Біо-бібліографічний словник»).

Лінгвістичні словники подають усі граматичні класи слів з огляду на те, що їх основним об’єктом описування є слово, що вимагає розгляду всіх частин мови. Для пояснення слів застосовується їхня різнобічна характеристика: семантична, стилістична, етимологічна.

Існують одно-, дво-і багатомовні словники, які призначаються головно для навчальної мети.

Відповідно до завдань і способів лексикографічного описування слів лінгвістичні словники бувають різних типів: тлумачні (словники, що пояснюють слова), іншомовних слів, історичні, етимологічні, діалектні, орфографічні, орфоепічні, частотні, фразеологічні, словники омонімів, синонімів, антонімів, мови письменника та ін. Кожен з них відзначається своєрідністю в будові словникової статті, характеру ілюстративного матеріалу, що зумовлено завданнями конкретного словника (С. Дорошенко).

► Запишіть якомога більше назв словників з пам’яті.

V. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Згрупуйте словники в дві групи: енциклопедичні та лінгвістичні.

«Філософський словник», «Український орфографічний словник», «Фразеологічний словник української мови», «Короткий словник синонімів української мови», «Довідник терапевта», «Українсько-латинсько-російський медичний словник», «Енциклопедія українознавства», «Українська мова. Енциклопедія», «Українсько- російський словник у шести томах», «Гуцульська міфологія».

► Серед наведених словників укажіть багатомовний.

2. Прочитайте словникові статті з реєстровим словом журналіст.

1. Журналіст [фр. journal — газета: papier journal, букв. щоденний папір (листок): jour — день] — професійний літературний працівник газет, журналів, радіо та інших засобів масової інформації.

2. Журнал + іст = журналіст.

3. Журналíст (укр.) — журналист (рус.).

4. Журналіст, а, ч. Професійний літературний працівник газет, журналів, радіо та інших органів інформації і пропаганди; газетяр, новинар, писака, репортер, кореспондент.

5. Журналíст, -а.

► Подумайте, з якого типу словника вони виписані.

3. Зіставте тлумачення лексеми словник у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» і «Короткому тлумачному словнику лінгвістичних термінів». Матеріли якого словника повніше розкривають значення лексеми?

4. З'ясуйте значення слова мова за тлумачним та енциклопедичним словником. Порівняйте пояснення та зробіть висновки.

5. Робота в групах. Кожна група отримує картку із завданням охарактеризувати певний словник за алгоритмом: вихідні дані; структурно-інформативний тип; структура словникової статті.

Група 1

► Розгляньте будову «Великого тлумачного словника сучасної української мови» та «Словника української мови» в 11-ти томах. Підготуйте повідомлення про особливості їх будови, призначення та сферу використання.

Група 2

► Розгляньте одне з видань «Українського орфографічного словника». Зверніть увагу на будову статей. Підготуйте коротке повідомлення про особливості будови словника, його призначення та сферу використання.

Група 3

► Розгляньте будову «Російсько-українського словника». Підготуйте коротке повідомлення про особливості будови цього словника, його призначення та сферу використання.

Група 4

► Розгляньте будову «Фразеологічного словника української мови». Підготуйте коротке повідомлення про особливості будови цього словника, його призначення та сферу використання.

Група 5

► Розгляньте «Енциклопедію українознавства». Зверніть увагу на будову статей. Підготуйте коротке повідомлення про особливості будови словника, його призначення та сферу використання.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

· Чим відрізняються лінгвістичні словники від енциклопедичних?

· Назвіть види лінгвістичних словників.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Випишіть зі «Словаря української мови» Б. Грінченка, «Словника української мови» в 11-ти томах та «Великого тлумачного словника сучасної української мови» словникові статті зі словамимарити, іти, скроня, чемний, питомий. У чому полягає різниця?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити