Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО УКЛАДАННЯ СЛОВНИКІВ

УРОК 77. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. НАПИСАННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

Мета: навчити десятикласників складати бібліографію, а також готувати звіт про виконану роботу; удосконалювати мовленнєво-комунікативні вміння вибудовувати висловлювання з урахуванням мети й адресата мовлення, працювати з довідковою літературою, складати бібліографію з етнолінгвістичних і соціокультурних тем; підвищувати мовну й мовленнєву культуру школярів.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, тлумачний словник української мови, пам'ятка «Структура звіту про виконану роботу».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. РОБОТА НАД ФОРМУВАННЯМ ПОНЯТТЄВОГО АПАРАТУ

1. Слово вчителя.

Працюючи з книгою, треба знати, як швидко зорієнтуватись у безмежжі літератури і відшукати саме ту інформацію, яка вас цікавить.

Прийшовши до бібліотеки, ви насамперед звертаєтесь до бібліографічного покажчика (З підручника).

2. Робота з довідковою літературою.

А чи відомо вам, що таке бібліографія? Спробуйте відшукати визначення цього слова у тлумачних словниках.

Довідка. Бібліографія (від гр. Biblion — книжка і grapho — пишу) — це наука, яка розробляє методи опису друкованих творів, складання їх покажчиків та оглядів різного призначення. Бібліографією називають також покажчики літератури з якогось питання, списки творів певного автора із зазначенням вихідних даних.

Вихідні дані — це прізвище та ім’я автора (чи авторів), видавництво і місце його знаходження, рік видання, прізвища редакторів, художників, коректорів, обсяг сторінок і тираж книги. Ці відомості ви знайдете на титульній сторінці та на її звороті, або ж на останній сторінці книги.

Щоб дізнатися про зміст книги, треба прочитати анотацію, вміщену на сторінці 2 (З підручника).

3. Прочитайте текст. Що нового ви дізналися про походження терміну бібліографія?

Історично поняття «бібліографія» виникає на певному етапі становлення інформаційної діяльності, коли усвідомлюється необхідність у цілеспрямованому розвитку цієї найважливішої сфери суспільної діяльності, культури. У наш час ми можемо з повною визначеністю говорити про чотири основні періоди в історії бібліографії: I період — виникнення в Давній Греції бібліографії (V в. до н. е.) як книгописання; II період — виникнення бібліографії (XVII-XVIII ст.) як узагальнюючої науки про книги й книжкову справу (інформаційну діяльність) та як особливого літературного жанру; III період — виникнення бібліографії (кінець XIX-початок XX ст.) як особливої науки книгознавчого (інформаційного) циклу; IV період (сучасний) — усвідомлення бібліографії як особливої області книжкової справи зі своєю специфічною дисципліною — бібліографознавством.

Перший період, як встановив на початку XX ст. О. І. Малеїн, пов’язаний з появою й функціонуванням самого слова «бібліографія» у Давній Греції у V ст. до н. е. Основним значенням цього слова було «не книгописання, а переписування книг, тобто створення або поширення книги за допомогою єдиного доступного античності способу для цього — писання або переписки».

Другий період пов’язаний з формуванням у Європі XVII ст. системи наук, яка існує з деякими змінами й доповненнями дотепер. Слово «бібліографія» поряд з іншими — бібліологія, бібліософія, й т. п.— стало позначати науку про книгу (книжкову справу, інформаційну діяльність). Як вважає К. Р. Симон, слово «бібліографія» могло бути або запозичене з вже наявного досвіду, або придумано заново за зразком аналогічних назв наук (наприклад, географія). Пальма першості в цьому питанні належить французьким науковцям. Саме у французькій інтерпретації бібліографія як наука з’явилася у Росії на початку XIX ст.

Головне з вітчизняних досягнень розглянутого періоду полягає у тому, що була усвідомлена специфічна роль бібліографії як діяльності в більше широкій системі інформаційної діяльності (книжкової справи, документації), а бібліографії як науки — у системі книгознавства.

Сучасний період у розвитку бібліографії бере свій початок приблизно в 60-ті роки, коли почалася чергова науково-технічна революція, пов’язана із впровадженням нової інформаційної технології (комп’ютеризації), і бурхливо формувалися такі нові наукові напрямки, як кібернетика, теорія інформації, інформатика, семіотика й т. д.

На сучасному етапі було уведено нове поняття для позначення науки про бібліографію — «бібліографознавство». Уперше воно було запропоновано в 1948 р. І. Г. Марковим, який розумів бібліографію й науку про неї прагматично: «Бібліографія — це покажчики й довідники, які мають своїм об’єктом книги, а бібліографічна наука — це теорія створення, оформлення й використання бібліографічних покажчиків» (З Інтернету).

IV. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Розгляньте список наведених книг. Чи можна їх уважати бібліографією? Свою думку обґрунтуйте. Оберіть ті книги, які б ви використали при написанні реферату з теми «Фольклорні образи в українській літературі».

1. Аристотель. Метафізика. Ростов-на-Дону. Феникс. 1999. 608 с.

2. Бандура О.М. Мова художнього твору. К. Дніпро. 1964. 122 с.

3. Бойко Н.І. Міфологеми в українському романтичному просторі. Ніжин. Видавництво НДУ імені М. Гоголя.2010. 155 с.

4. Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. К. Довіра. 1992. 414 с.

5. Василько З.С. Символіка фольклорного образу. Львів. «ДПА Друк». 2004. 392 с.

6. Данилюк Н.О. Розвиток семантики народнопісенного слова в сучасній українській поезії. 1983. № 8. С. 36-42.

7. Єрмоленко С.Я.Мовно-естетичні знаки української культури. К. Інститут української мови НАН України. 2009. 352 с.

8. Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика. К. Довіра. 2007. 262 с.

9. Космеда Т.А. Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера святки в українському мовному просторі. Львів. ПАІС. 2010. 408 с.

10. Масальський В.І. Мова і стиль творів М. Коцюбинського. К. Вид- во «Радянська школа». 1965. 125 с.

11. Потебня А.П. Символ и миф в народной культуре. М. Лабиринт. 2000. 480 с.

12. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М. Наука. 1987. 783 с.

13. Салига Т.Ю. Слова — як одкровення душі// Вітчизна. 1985. № 6. С. 158-162.

14. Слухай Н.В. Архетипи художнього стилю Шевченка. К. Видавничий дім А + С. С. 43-56.

15. Сологуб Н.М.Мовний світ Олеся Гончара. К. Наукова думка. 1991. 140 с.

· Чи можна встановити тему та зміст книги чи статті тільки за вихідними даними?

· Зверніть увагу на оформлення вихідних даних (послідовність запису, розділові знаки).

· Як сучасні технології допомагають при укладанні бібліографії?

2. Уявіть ситуацію, що до вас звернувся ваш друг з проханням порекомендувати йому цікаві книги з давньої української літератури. Складіть для нього алфавітний список таких книжок.

ПАМ'ЯТКА

Структура звіту про роботу

Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень, завдань і подається керівникові структурного підрозділу, організації або до керівного органу.

1. Гриф затвердження (для зовнішніх документів).

2. Штамп установи (для зовнішніх документів).

3. Назва документа.

4. Заголовок, який має такі відомості, як:

□ «про роботу атестаційної комісії»; «про роботу відділу...», «про педагогічну (виробничу) практику...» тощо;

□ термін звітності (з 09.01.2010 до 09.02.2011; за І квартал 2011 р. тощо);

□ статус, посада й місце роботи (навчання) укладача;

□ прізвище та ініціали укладача.

5. Текст, який має такі частини:

□ вступ (зазначається обсяг завдань, які були поставлені перед установою, відділом чи конкретною особою за звітний період);

□ основна частина (зміст, аналіз виконаної роботи, практики тощо);

□ висновки (рекомендації, критичні зауваження щодо поліпшення чи вдосконалення форм або методів роботи, практики, перспективи на майбутнє).

6. Додаток (якщо є):

□ службова (доповідна, пояснювальна) записка;

□ довідкові матеріали;

□ квитанції, проїзні документи, рахунки тощо про витрачені кошти (для фінансової звітності).

7. Підпис автора документа.

8. Посада керівника установи, його підпис, ініціали та прізвище (для зовнішніх документів).

9. Дата укладання.

10. Печатка (для зовнішніх документів).

3. Прочитайте зразки звіту про виконану роботу. Чи відповідають вони вимогам до оформлення документа такого роду?

Звіт № 1

ЗВІТ

про педагогічну практику студента групи ГЕ-41 географічного ф-ту ХНУ імені В. Н. Каразіна

Божедая В. І.

Практику проходив із 10.02.2002 до 22.03.2002 в СШ № 1 м. Золочів Харківської обл. У школі було створено належні умови для проходження практики. В одному класі було поєднано викладання географії та історії, що створювало певні складнощі в розміщенні наочності та приладів. Кабінет та географічний майданчик достатньо обладнано технічними засобами, але бракує сучасних мап, атласів, нових підручників та довідково-методичної літератури.

За час практики:

1) провів 10 уроків із географії, 4 з них залікові, які проаналізували вчитель-методист і керівник практики;

2) брав участь в обговоренні та аналізі 4 уроків інших практикантів;

3) зібрав інформаційно-довідковий матеріал для написання реферату «Екологічна абетка»;

4) розробив і виготував 2 комплекти роздаткового матеріалу (анкети);

5) підготував і провів виховний захід «Дбай про майбутнє сьогодні».

Успішному проведенню практики значною мірою сприяли допомога й доброзичливе ставлення дирекції та викладачів до студентів-практикантів.

Додатки:

1) характеристика-відгук;

2) план контрольного уроку;

3) план виховного заходу;

4) психологічна характеристика учня.

22.03.2002    (підпис)

(З посібника)

Звіт № 2

ЗВІТ

старшого майстра Симоненка П. І.

про виробничу практику учнів 11 класу на базовому підприємстві

Учні 11 класу середньої школи № .. м. Києва (28 чоловік) проходили виробничу практику на базовому підприємстві упродовж лютого 2010 року.

Детальну програму виробничої практики в основному виконано успішно. Слід відзначити високу теоретичну підготовку і виробничі навички учнів: Сидоренка П., Іваничук Р., Богатир О., Паламарчука С. Проте частина учнів (Кривенко І., Ведмідь І., Лазаренко М.) з деякими завданнями не справились. Були випадки порушення техніки безпеки, трудової дисципліни, що могло призвести до травматизму. Відставання цих учнів пояснюється їхньою слабкою теоретичною підготовкою і дисципліною, недостатнім контролем за самопідготовкою.

2 березня 2010 року    Ст. майстер

      Симоненко П. І.

(З підручника)

4. Робота в групах

Група 1

► Складіть звіт бібліотекаря про поповнення бібліотечного фонду за рік.

Група 2

► Складіть звіт учня про прочитану літературу влітку.

Група 3

► Складіть звіт редактора видавництва про вихід у світ книг за рік.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Складіть бібліографію на тему «Екологічна культура людини», а потім напишіть звіт про виконану роботу. У процесі складання бібліографії скористайтеся мережею Інтернет, а також шкільною та районними бібліотеками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити