Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

МОРФЕМІКА Й СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

УРОК 79. МОРФЕМНА Й СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА СЛОВА. МОТИВОВАНЕ Й МОТИВУЮЧЕ СЛОВО, СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ НИМИ

Мета: розширити знання десятикласників про морфеміку та словотвір як розділи мовознавства, подати відомості про мотивоване й мотивуюче слово, а також про зв'язки між ними, навчити розрізняти форми слова й спільнокореневі слова; розвивати комунікативні вміння правильно вживати їх у мовленні; виховувати уважність, увагу до слова, спостережливість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, схема «Морфемна будова слова».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Прочитайте тексти та визначте спільні та відмінні ознаки між поняттями морфеміка та словотвір.

Текст № 1

Морфеміка — учення про значущі частини слова (морфеми). Цей розділ пов’язує дві суміжні дисципліни: словотвір і морфологію. Це пояснюється тим, що морфеми виконують як словотворчі, так і граматичні функції, а словотворення тісно пов’язане з морфологією.

Словотвір — це розділ мовознавства, який вивчає структуру слова за способом творення його. Нове слово виникає на базі вже наявного в мові і сприймається як похідне, вторинне щодо того, від якого утворене. Наприклад, слова вітряк, денний сприймаються як вторинні щодо слів вітер, день. Ознаками їх похідності є мотивованість їхніх значень словами, від яких вони походять, а також складніша морфемна будова.

При словотворенні основною одиницею виступає не корінь, а частина слова (або й ціле словосполучення), що мотивує значення похідного слова, є його словотворчою базою (З підручника).

Текст № 2

Словотвір як розділ науки про мову вивчає засоби творення слів, а тому має міжрівневий характер. Його одиниці є водночас і одиницями інших мовних рівнів — це морфеми, слова, словосполучення. Усі процеси у словотворі спрямовані на творення нових слів від уже існуючих, тобто на збагачення словникового складу мови.

Морфеміка — це сукупність і система морфем у мові, а також наука про морфеми. Зі словотвором морфеміка зв’язана тим, що містить у собі основні словотворчі засоби. Якщо морфеміка — це сукупність засобів словотворення, то словотвір — це функціонування, «робота» цих засобів.

Морфема (корінь, префікс, суфікс, закінчення) — це найменша значуща частина слова. Наприклад, у слові переробили виділяється морфема -роб- із значенням певної дії, як у словах робити, заробити (корінь), пере- у значенні «знову», «по-іншому», як у словах переписати, перенести, -и- словотвірний суфікс, як у білити, палити, суфікс -л- із значенням минулого часу і закінчення -и із значенням множини (З підручника).

► Пригадайте, з яких морфем складається слово, яке значення має кожна з них. Охарактеризуйте кожну з них. Скористайтеся таблицею «Морфемна будова слова».

2. Напишіть розподільчий словниковий диктант: у першу колонку запишіть слова, що відповідають структурі ПРЕФІКС + КОРІНЬ + ЗАКІНЧЕННЯ; у другу — ПРЕФІКС + КОРІНЬ + СУФІКС + ЗАКІНЧЕННЯ; у третю — КОРІНЬ + СУФІКС + ЗАКІНЧЕННЯ.

Вільний, білизна, щорічний, м’якесенький, піднісся, святковий, під’язичний, донька, оббитий, прибережний, прибіг, гірський, розвеселитися, бездумний, батьків, міський, зносити.

3. Графічно визначте будову слова. Дайте визначення кожній частині слова.

Приземлення, безжурно, прекрасний, музикант, червоний, незавершений, хвилина.

4. Прочитайте вислови. З'ясуйте, чи є повторювані слова спільнокореневими або формами одного слова.

1. Віками народ витворював цю мову, витворив її, одну з найбагатших мов слов’янства; триста тисяч пісень склала Україна цією мовою, в тім числі явивши пісенні шедеври незрівняної краси, дала світові Україна геніальних поетів, зажило українське слово шани й визнання серед народів близьких і далеких (О. Гончар). 2. На коні їде і коня шукає. 3. Сорока — сороці, ворона — вороні, та й піде чутка (Народна творчість). 4. Воскову кульку опускаю в нірку, щоб вивудити звідти павучка. І він вчепився, той дурний павук, той хрестовик, страхітливий павучисько. Та я боюся брать його до рук. Ти он який! — лиш роздивлюся зблизька (В. Бровченко).

► Чим різняться між собою спільнокореневі слова і форми одного і того ж слова?

5. Вибірковий диктант. Запишіть спільнокореневі слова в одну колонку, а форми одного і того самого слова — в другу.

1. Диво, дивний, дивом, дива, дивовижний, дивак. 2. Блакить, блакитноокий, блакитний, блакиті, блакитного, блакитніший, блакиттю. 3. Дзвін, передзвін, дзвінкий, дзвону, дзвінки, дзвінко, дзвіниця, дзвеніти, дзвінкотіти.

6. У наведених реченнях знайдіть спільнокореневі слова, розберіть їх за будовою. Поясніть їх лексичне значення та встановіть, якими частинами мови вони є.

1. Нахмарилась хмара хмарно, хмаринку хмурить нехмарно (В. Тиха). 2. Хліб. Хлібина. Хліб-сіль. Хлібороб. З первовіку святі слова. Бережу їх у серці, але й пам’ятаю: той же корінь і в слові «нахлібник» (С. Павленко).

► Складіть власний каламбур зі спільнокореневими словами.

7. Утворіть спільнокореневі слова від поданих так, щоб вони становили різні частини мови.

Свіжий, мрія, чайка, два.

8. Прочитайте текст. Дайте визначення поняттям мотивоване слово та мотивуюче слово. Чим мотивоване слово відрізняється від мотивуючого? Як ці поняття пов'язані між собою?

До основних теоретичних понять словотвору належить мотивація, словотвірна похідність, словотвірне значення та ін.

Словотвірна мотивація — семантична і формальна зумовленість значення похідного слова значеннями його складників; семантичні й формальні відношення між похідним і твірним словом.

Мотивація встановлюється між двома однокореневими словами, одне з яких із формального і семантичного погляду є первинним, а інше — вторинним, мотивованим. Мотивоване складніше за структурою (має більше морфем), ніж мотивуюче. Воно є двочленним: складається з мотивуючої (твірної) основи і форманта (чит-ач, спів-ець, учитель-ство, не-антагоністичний, не- усвідомлений, солонкува-тість). Слова, мотивовані двома чи більше мотивуючими словами, мають складнішу мотивуючу основу (сонц-е-любив/ий/, авт-о-відповід-ач, природ-о-знав-ств/о/). У наведених прикладах мотивуючими є відповідно слова сонце і любити, авто і відповідати, природа і знати, а формантами інтерфікси -е-, -о- і суфікси -ив-, -ач-, -ств-. Отже, мотивоване слово формально і семантично складніше. Щоправда, трапляються випадки, коли ускладнення в семантичному плані супроводжується спрощенням формального плану (інтимний — інтим, бігати — біг) (М. Кочерган).

Коментар учителя. У сучасній лінгвістичній літературі для позначення словотвірної пари слів використовуються різні терміни: твірне і похідне слово, мотивуюче і мотивоване, базове і вивідне (3. Сікорська).

9. Установіть мотивовані та мотивуючі слова.

Правдивий, хліб, мороз, читати, учити, ніч, неусвідомлений, танцюрист, правда, морозиво, усвідомлений, читач, нічний, хлібний, танцювати, учитель.

10. До поданих слів доберіть мотивовані слова.

День, земля, сонце, праця, вітер, комп’ютер.

11. Прочитайте. Випишіть виділені мотивуючі слова й утворіть від них усі можливі мотивовані.

Корені можна характеризувати так, як і учнів у класі. Одні з них трудівники. Інші живуть собі тихо, не втручаються в усі сфери життя. Серед 12 тисяч коренів виділяється активне ядро з трьох сотень, навколо якого групується 20 тисяч слів. Твірними в таких гніздах є слова, що виражають життєво важливі для людини поняття: бути, мати, нести, ходити, робити, земля, хліб, сіль, білий.

Жити словам у гніздах добре. І значення, і зовнішній вигляд у них подібні до твірного слова. Коли корінь гнізда міцний, то й родина похідних слів велика й здатна до виконання безлічі функцій у мові, у першу чергу до називання багатьох категорій людей, предметів, властивостей, явищ (Н. Клименко).

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

· Що вивчає словотвір?

· Що є предметом морфеміки?

· Як морфеміка та словотвір пов’язані між собою?

· Що таке значущі частини слова (морфеми)?

· Яка морфема називається коренем? Які бувають корені? Наведіть приклади.

· Що таке мотивуюче та мотивоване слово?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Графічно визначте будову слова в поданих словах. Вкажіть вид кореня (зв’язаний чи незв’язаний). Доберіть мотивоване чи мотивуюче слово.

► Прочитали, захист, гідність, писар, сіль, комар, написаний, вовчок, веселенько.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити