Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

МОРФЕМІКА Й СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

УРОК 80. ОСНОВА СЛОВА. ПОХІДНІ Й НЕПОХІДНІ ОСНОВИ. ТВІРНА ОСНОВА ТА СЛОВОТВОРЧИЙ ФОРМАНТ. СЛОВОТВІРНИЙ ТИП І СЛОВОТВІРНЕ ЗНАЧЕННЯ

Мета: поглибити знання учнів про основу слова як частину слова, ознайомити з поняттями словотвірний тип і словотвірне значення; формувати вміння визначати морфологічний тип основи слова, знаходити твірну основу, складати словотвірні ланцюжки, а також уводити слова до словотвірного типу та встановлювати їх словотвірне значення; виховувати інтерес до лінгвістичних явищ.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

1. Прочитайте текст. Визначте, що таке основа слова, які є морфологічні типи основ. Які основи називаються твірними?

Розгляд будови слова передбачає виділення його основи. У плані значення вона передає індивідуальний зміст слова, чим відрізняється від кореня, який є значеннєвою морфемою групи споріднених за цим коренем слів.

У плані вираження основа слів становить частину слова без матеріально вираженої чи нульової флексії, а в дієсловах української мови — також частину слова без формотворчого суфікса інфінітива -ти (або розмовного варіанта -ть).

До основи може входити або сам корінь, або корінь разом з словотворчими чи формотворчими афіксами — префіксами, суфіксами, крім суфікса інфінітива -ти (-ть). Залежно від цього виділяються основи непохідні і похідні.

Непохідною називається така основа, яка не поділяється на морфеми, як-от: дім, мов-а. У цих словах основа збігається за звуковим складом з коренем. Наявність чи відсутність флексії до уваги не береться, бо флексія не становить елемента основи.

Коли ж основа членується на корінь і афікси, її називають похідною, наприклад: брат-ик, брат-ер-ств-о.

Для того, щоб усвідомити процес творення слова в живій мовній практиці, недостатньо розкласти його на морфеми, виділити корінь чи навіть встановити морфологічний тип основи. Треба знайти те слово, зокрема ту його частину, з якої виведена похідна лексема. Цю частину похідного слова називають твірною основою. Отже, твірною вважається така основа, на базі якої тим чи іншим словотвірним способом сучасної мови безпосередньо утворене інше слово і яка є його складовою частиною.

Похідні слова можуть утворюватися від різних типів основ — непохідних і похідних. Так, для дієслова української мови учити твірною є непохідна основа уч-, а для слів учитель, учительство — похідні основи: учи- стосовно першого прикладу, учитель- щодо другого (За С. Дорошенком).

Коментар учителя. Отже, похідною основою називається основа нового слова, утворена за допомогою афіксів. До складу похідної основи, крім твірної основи, входить словотворчий афікс: суфікс, префікс, постфікс, інтерфікс, зрідка флексія зі словотворчою функцією (кум — кумá).

Усі ці афікси називають у словотворі словотворчими засобами (формантами) (З підручника).

► Поміркуйте, чому основа слова і його твірна основа часто різні за будовою.

2. У поданих словах визначте основу, охарактеризуйте її (похідна/непохідна).

Спекотний, зелений, дощ, нічний, морозиво, голова, побратим, братерський, ворота, правдивий.

3. Визначте, яка основа є твірною для наведених слів. Запишіть за зразком.

Зразок. Читання — читати.

Чорнило (чорний, чорнильний, чорніти); доброта (добро, добрий, добрішати); гайочок (гай, гайок, гайовий); медичний (медик, медицина, медикаменти); мудрець (мудрощі, мудрий, мудрість); веселий (веселка, веселість, веселити).

4. Знайдіть і запишіть твірну основу до поданих слів. Доберіть мотивовані слова.

Людяність, подорожник, безвольний, білесенький, стільчик, просинь, зернистий, засніжитися, вчителька, продавець, перепросити, співрозмовник, змалювання.

5. Визначте у словах твірну основу і словотворчі афікси.

Море, морський, моряк, морячка, приморський, заморський; читати, читання, читанка, перечитувати, читач, зачитатися; багатий, багатство, багач, багато, багатіти, розбагатіти, збагатіти.

6. Для наведених слів установіть мотивуючі слова та твірні основи.

Мармурувальник, шифрувальник, бетонування, залізобетон, проектувальник.

7. Згрупуйте подані слова в дві колонки: з граматичними афіксами; зі словотворчими.

Мудрий, мудрагель, мудрець, мудріший, мудрість, мудріти, мудрішати, мудрощі, мудрування, мудрувати, мудро, помудрішаю, мудрація.

Коментар учителя. Ряд спільнокореневих слів, розташованих відповідно до послідовності їх творення, називається словотвірним ланцюжком. Наприклад: плід — плідний — плідник — плідниковий (З посібника).

8. Запишіть спільнокореневі слова, розташувавши їх послідовно у словотвірному ланцюжку.

Народ, народний, народногосподарський, народовладдя, народник, народництво; печаль, печальний, печальненький, печалитися, запечалившись, запечалений, печальність, запечалитися; хвилинний, хвиля, хвилина, хвилька, хвилинонька, хвилиночка, щохвилинно.

► Самостійно складіть декілька словотвірних ланцюжків.

9. Знайдіть помилки у визначенні твірної основи.

Посміх — посміхатися; степ — степовий; довозити — довіз; учителювати — учителювання; водяний — вода; підхід — підходити; відлітати — відліт; лісовий — ліс.

Коментар учителя. Сукупність різнокореневих слів, що мають спільні афікси (суфікси, префікси), становлять словотвірний тип (модель). Слова одного словотвірного типу належать до однієї частини мови і мають спільне словотвірне значення, наприклад, є назвами людей за місцем проживання: киянин, львів’янин, вінничанин або є назвами осіб за видами діяльності: газетяр, маляр, школяр, шахтар, слюсар, каменяр і т. д. (З посібника).

10. Доведіть, що кожний рядок становить словотвірний тип. Які спільні афікси мають слова в кожному словотвірному типі? Установіть словотвірне значення наведених слів.

□ Найкращий, найрозумніший, найвідповідальніший, наймогутніший.

□ Мідний, залізний, дерев’яний, скляний.

□ Бібліотекар, аптекар, токар, поштар.

□ Каченя, зайченя, мишеня, лисеня.

□ Київський, одеський, луганський, харківський.

□ Гарбузиння, огудиння, кукурудзиння, маковиння.

11. Самостійно складіть кілька словотвірних типів.

12. Доберіть до поданих слів різнокореневі слова таким чином, щоб усі вони мали спільне словотвірне значення.

Ткацький, зеленуватий, розмалювати, перекладач, лікарка.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

· Що таке основа слова? Наведіть приклади.

· Які основи називаються непохідними? Наведіть приклади.

· Які основи називаються похідними? Наведіть приклади.

· Що таке твірна основа? Наведіть приклади.

· Що таке словотвірний тип та словотвірне значення? Наведіть приклади.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготуйте лінгвістичне повідомлення на одну із тем: «Суфікси — великі трудівники», «Роль префікса у збагаченні рідної мови», «Корінь — основна частина слова».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити