Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

МОРФЕМІКА Й СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

УРОК 83. ІСТОРИЧНІ ЗМІНИ В МОРФЕМНОМУ СКЛАДІ СЛОВА: СПРОЩЕННЯ, ПЕРЕРОЗКЛАД, УСКЛАДНЕННЯ. ЕТИМОЛОГІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ СЛІВ. МОРФЕМНИЙ СЛОВНИК. ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРУ

Мета: ознайомити десятикласників з видами історичних змін в морфемному складі слова, навчити розрізняти такі історичні процеси, як спрощення, перерозклад, ускладнення; формувати вміння виконувати морфемний і словотвірний аналіз слів, використовуючи тлумачний та етимологічний словник, з'ясовувати етимологію слів; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення лінгвістичних явищ.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Схеми морфемного і словотвірного розбору», морфемний, тлумачний та етимологічний словники.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

1. Прочитайте текст. Складіть запитання до статті.

ЗМІНИ В МОРФЕМНІЙ СТРУКТУРІ СЛОВА

У процесі історичного розвитку мови первинний морфемний склад слова може зазнавати змін. Відбувається злиття окремих морфем в одну (спрощення) або змінюється співвідношення між морфемами (перерозклад). Відомі також випадки ускладнення морфем.

Спрощення — це такий процес, коли членована на морфеми основа перетворюється на нечленовану. Наприклад: вікно — в минулому в основі слова виділявся корінь і суфікс -н-. У словах жир, шило, мило, знак суфікси -р-, -л-, -к- зрослися з коренями.

Перерозклад — це переміщення звукових елементів від однієї морфеми до сусідньої, в результаті чого кількість морфем залишається такою самою, але співвідношення між ними змінюється. Наприклад, у словах руками, межами у праслов’янський період -а- належало до основи, а закінчення було -ми. У такий спосіб виникають так звані складні суфікси -анин-, -чанин-, -івськ-, -анськ-, -ність-: полтавчанин, батьківський. Зрідка це явище трапляється і серед префіксів: знедолити, обезболити.

Ускладненням називається такий процес, внаслідок якого в межах морфемно нечленованих слів починають виділятися ті або інші морфеми. Наприклад, у словах ґанок, ранок виділяється суфікс -ок- за аналогією до слів свідок, випадок (З підручника).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ УМІНЬ

1. Прочитайте речення. Випишіть з них лише ті, у яких є слова зі спрощенням основи. Підкресліть ці слова.

1. Своїх намірів він не сповіряв нікому (Панас Мирний). 2. Пливе до нас назустріч лебідь по ставку зеленім (М. Рильський). 3. Усе навколо затихло під владою чаруючої ночі (Леся Українка). 4. Шкільний сад стояв ліловий від розквітлого бузку (О. Донченко). 5. Тремтяче тепле повітря було наповнене дратуючими пахощами медової гречки (В. Собко).

2. Поділіть слова на морфеми. Визначте, які з поданих слів зазнали змін у своїй будові в процесі історичного розвитку (спрощення, перерозклад, ускладнення). Запишіть їх у три колонки.

Зонтик, сумнів, храм, косинка, обездолити, квиток, мило, рушник, матусенька, живіт, робітник, рило, марка, вісник, гіркий, весна, паводок, пільга, весло, гіркий, обід, гончар, жир, шило, область, пам’ять, мир, життя.

► Пригадайте, що вивчає етимологія.

► За етимологічним словником з’ясуйте походження виділених слів. Складіть з ними речення.

3. Робота в групах

Група 1

► Поясніть, як утворено наведені слова, за етимологічним словником з’ясуйте їх походження. Що ці слова означають? Скористайтеся тлумачним словником. Складіть із ними діалог.

Намолот, привід, заброда, пролаза, потиск.

Група 2

► Поясніть, як утворено наведені слова, за етимологічним словником з’ясуйте їх походження. Що ці слова означають? Скористайтеся тлумачним словником. Складіть із ними діалог, об’єднавши певною темою.

Винахід, нероба, застій, вереда, пристрій.

4. Розгляньте таблицю «Схеми морфемного і словотвірного розбору».

Схеми морфемного і словотвірного розбору

Морфемний розбір

Словотвірний розбір

1. Поділити слово на морфеми (корінь, основа, префікс, суфікс, закінчення).

2. Виділити основу, вказати похідна вона чи непохідна.

3. Вказати корінь та його вид (зв’язаний чи незв’язаний), дібравши спільнокореневі слова.

4. Назвати префікси та суфікси (словотворчі вони чи формотворчі).

5. Указати зміни у складі слова (спрощення, перерозклад, ускладнення).

1. Записати слово, яке аналізується.

2. Виокремити в ньому твірну основу (з’ясувати похідна вона чи непохідна).

3. Встановити словотворчі афікси, за допомогою яких твориться похідне слово.

4. Указати спосіб словотворення.

5. Зробіть морфемний і словотвірний розбори наведених слів. При виконанні цього завдання скористайтеся морфемним словником.

Тихесенький, примхливий, машинобудування, цілителька, кобзарський, безвинний, перехід, чудовий, хуртовинний, медсестра, бездушність, прекрасний, втридорога, ранок, батьківський, виноградарський, довірливий, загадково, безвітряний.

6. За 5 хв запишіть якомога більше префіксів і суфіксів української мови. Виграє той, у кого утворився найбільший перелік.

7. Прочитайте речення. Виконайте морфемний та словотвірний розбір виділених слів. Поясніть їх значення, зважаючи на значення твірних основ і зміст усього речення. За потреби скористайтеся тлумачним словником.

1. Осінній бір бурштинний, аж дзвінкий, таїть в собі музично-мрійну душу, і я боюся таїну порушить наївним словом й дотиком руки (Б. Чіп). 2. Сумно, сумно серед неба сяє білолиций (Т. Шевченко). 3. Обмерзла кригою озимина ламалась під ногами бійців (О. Гончар). 4. Люблю я сади. В усі пори року. І тоді, коли стоять вони сумовито, розбазаривши свою літню красу, розтринькавши осінню позолоту, коли на гілках не зостається жодного листочка, хіба що подекуди яке яблучко приліпилося сумовито; в зимову пору вони прекрасні на фоні сніговому — мов викуті з чистої бронзи мідяно-шерхлі стовбури; весною сади неповторні у своєму пишному цвітінні, в нерукотворному весільному уборі (Ю. Збанацький). 5. Жовтень цілу ніч працював (Ю. Старостенко).

8. Відгадайте загадки.

До країни знань ішов мандрівник

і зустрів цікаві складники:

поєднались префікс і числівник —

і зробились назвою ріки.

Яка це назва?

Ключ. Прип’ять.

Префікса можливості безмежні.

Пари слів, що змістом протилежні,

префікс може в значеннях зрівняти.

Але що там довго мізкувати?

Префікса до слів додаймо з вами —

різні стануть означать те саме.

Що це за префікс?

Ключ. Напів- (напівправда — напівбрехня; напівсвітлий — напівтемний; напівсолодкий — напівгіркий).

Дієслово не в’яжеться з рухом.

Його змісту не знать просто сором:

як без префікса — сприймається слухом,

а як з префіксом — сприймається зором.

Яке це дієслово?

Д. Білоус

Ключ. Казати, показати.

9. Прочитайте текст. Визначте слова, утворені префіксальним чи префіксально-суфіксальним способом. Позначте префікси і поясніть їх написання.

Яке може бути українське небо, як не синє, чисте, аж душа в радощах розпливається. Сонце, те невсипуще джерело всього життя, простирає на ньому своє панування, огріває своїм блискучим промінням усю землю, наповнює радощами все живе — від людини до малюсінької комашки — усе, що живе на землі і живиться її матірними соками. Під небом повис, мов цяточка, жайворонок і виспівує свою одноманітну, але таку гарну пісеньку. А ще вище орел кружляє великими крилами, мов човен по спокійних хвилях моря пливе. Здалеку чути крукання журавлів. Попереду найсильніший могутніми крилами розбиває повітря. За ним летять двоє, а за кожним з них — два шнурочки, мов ластівчин хвіст (А. Чайковський).

► Знайдіть слова, утворені суфіксальним способом. Яке вони мають значення?

10. Утворіть складноскорочені слова. Поясніть їх правопис. Складіть з ними кілька речень.

Донецький басейн; Міністерство фінансів; Національна академія наук України; Арабська Республіка Єгипет; запис актів громадянського стану; Спілка письменників України; медичний брат; державна адміністрація.

11. Поясніть словотвірні зв'язки пар слів.

Поет — опоетизований; писати — підпис; ліс — лісництво; час — сучасність; воля — поневолити; власний — привласнювач; дрібний — здрібнілість.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте словотвірний і морфемний аналіз таких слів: надзвуковий, берізонька, володарка, безграмотний, переліт, безсистемний, впевненість, вікно, полтавчанин, знак, життя, робітник.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити