Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

УРОК 66. ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. ВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ: ЄДНОСТІ, ЗРОЩЕННЯ, СПОЛУЧЕННЯ

Мета: поглибити знання школярів про предмет і завдання фразеології, про основні ознаки фразеологізмів, спільні й відмінні риси фразеологічних одиниць і вільних словосполучень; розвивати вміння знаходити в тексті фразеологізми, пояснювати їх значення, визначати їх вид; виховувати любов до фразеологічного багатства української мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: фразеологічний словник, таблиця «Основні ознаки фразеологізмів», картки для індивідуальної роботи, малюнки-загадки.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Коментар учителя. Предмети і явища, ознаки і дії позначаються не лише словами, а й стійкими сполуками слів, поширеними в мові з відповідним змістом.

Такі сполуки слів, граматично організовані за моделлю словосполучення чи речення, що виступають з усталеним цілісним змістом, називаються фразеологізмами, або фразеологічними зворотами, чи фразеологічними виразами. Вони становлять предмет фразеології (від frasis — «вираз, зворот мови» і logos — «учення») — учення про значеннєво-цілісні сполуки слів і цілі речення, що функціонують у мові як еквіваленти (рівноцінні відповідники) слів.

Подібно до слів фразеологізми виконують номінативну функцію — позначають предмети, ознаки, дії оточуючої дійсності. Більшість фразеологізмів співвідносна з частинами мови. Є звороти, рівнозначні іменникам, прикметникам, дієсловам, займенникам, прислівникам. Як і частини мови, вони виступають членами речення. Ця функціональна подібність фразеологізмів до слів дозволяє говорити про їх еквівалентність, тобто рівноцінність цих мовних одиниць (За С. Дорошенком).

► Дайте відповіді на питання:

· Що таке фразеологія? Що вивчає ця наука?

· Що таке фразеологізм?

· Які функції виконують фразеологізми?

1. Прочитайте уривок. Яке із двох виділених словосполучень є фразеологізмом? Доведіть свою думку. Поміркуйте, чи однакове значення має слово грати в обох словосполученнях.

— Толю! — все ще не відриваючись од зошитів, але вже голосніше каже мама. — Ти довго будеш на моїх нервах грати?

«На нервах, на нервах! Я ж на свищику граю, а не на нервах... І що тут поганого? Адже мама сама щойно похвалила мене за цей свищик. І завжди у неї голова болить. А от у мене ніколи не заболить, хоч сто років свистітиму.»

Кручу свищик і так і сяк, притуляю його до губів, а дмухнути все ж боюся. Врешті наважуюсь — і мама цього разу вже відривається від зошитів.

— Ти що, віника захотів? — сердито запитує вона.

З віником у мене давнє, не зовсім приємне знайомство, і я завмираю (А. Дімаров).

2. Порівняйте дві групи сполучень слів. Подумайте, які з них можна безкінечно поширювати, а які — ні. Зробіть висновки.

Зразок. Смачні груші — смачні великі груші, смачні великі червонобокі груші; груші на вербі (щось неможливе).

Бити м’яч

Бити байдики

Полатати костюм

Полатати боки

Брати картоплю

Брати бика за рога

Шовком шитий

Ликом шитий

Легкий туман

Легкий хліб

Смачний горіх

Твердий горіх

3. Поміркуйте, чим відрізняється фразеологізм від вільного словосполучення? Порівняйте свої відповіді, розглянувши таблицю «Основні ознаки фразеологізмів».

Основні ознаки фразеологізмів

1. Цілісність значення, яке постає внаслідок десемантизації окремих слів-складників, метафоризації, переосмислення вільного словосполучення.

2. Фразеологічна відтворюваність.

3. Відносна постійність компонентного складу і структури.

4. Експресивність, яка особливо відчутна при порівнянні фразеологізму зі словом.

5. Неможливість уставити в середину виразу якесь слово.

6. Часткова невмотивованість значення.

7. Дослівна неперекладність іншими мовами.

4. Лінгвістична розминка. Дайте відповіді на запитання.

· Яка істота може свиснути так, що ніхто й ніколи її не почує? (Рак)

· Коли правда схожа на голку? (Коли очі коле)

· Які ноги необхідно втратити, щоб міцно заснути? (Задні)

5. Прочитайте. Подумайте, які з поданих сполук можуть уживатися як фразеологічні. Складіть з кількома із них речення.

Каламутити воду, виляти хвостом, сильний вітер, гірка правда, високі пороги, високо літати, червоне яблуко, вовком дивитися, осине гніздо, тиха погода, вкоротити віку, вірний собі, яскравий день, проговорити годину, вухо ріже, лисячий хвіст, вовчий квиток.

6. Прочитайте. Охарактеризуйте кожен із видів. Наведіть приклади.

ВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Фразеологічні єдності — це такі стійкі мовні вирази, загальне значення яких пов’язане зі словами, що входять до складу цих виразів, тобто воно більшою чи меншою мірою вмотивоване значенням складових частин кожного вислову.

Наприклад, вираз ні пари з уст означає «мовчати», «не говорити». Його значення зв’язане зі значенням іменників уста та пара, бо коли з уст не виходить пара, вони стулені, тобто перебувають у тому стані, який необхідний для того, щоб людина не говорила, мовчала.

Наприклад: біла ворона; прикусити язика.

Фразеологічні зрощення — це такі сполучення слів, які складають неподільну цілісність і значення яких у сучасній мові не можна пов’язати з тими словами, що входять до фразеологізму, тобто значення фразеологізму не вмотивоване значенням його складників.

Наприклад, вираз дати гарбуза означає відмову дівчини тому, хто до неї сватається, хоч такий зміст зовсім не витікає з лексичного значення слів, які входять до цього виразу.

Наприклад: дуба врізати; пекти раків.

Фразеологічні сполучення — це такі стійкі мовні звороти, які характеризуються певною самостійністю складових частин. Одне слово у фразеологічному сполученні становить його ядро, а решта від нього залежить, характеризує. Центральне слово фразеологічно обумовлене й не може бути замінене іншим; ті ж слова, які його характеризують, допускають взаємозаміну: порушитипитання, порушити справу; зло бере, радість бере.

Наприклад: брати участь; покласти край.

Фразеологічні вирази — це стійкі за своїм складом і значенням одиниці, які складаються із слів з вільним лексичним значенням і відтворюються в мові. Це приказки, прислів’я та крилаті вислови.

Наприклад: 1. Серце — не камінь. 2. Як дбаєш, так і маєш (Народна творчість). 3. Інші часи — інші пісні (Н. Буало).

7. Робота з картками. Визначте вид фразеологізмів (фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення, фразеологічні вирази). З'ясуйте значення кожної фразеологічної одиниці. З одним фразеологізмом побудуйте та запишіть речення.

Картка № 1

Держи язик за зубами. Залізна п’ята. Товкти воду в ступі. Через терни до зірок. Розкрити карти. І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.

Картка № 2

Як риба у воді. Тримати камінь за пазухою. Шануй учителя, як родителя. Пекти раки. Утерти носа. Розбити глек.

Картка № 3

Повісити носа. Точити ляси. Заговорив, як по писаному. Знов за рибу гроші. Між двох вогнів. Дати драпака.

8. Прочитайте речення. Знайдіть у них фразеологізми. Поясніть їх значення. За потреби скористайтеся словником. Визначте вид фразеологізмів.

1. Ходім додому, там мати місця собі не знайде (М. Вінграновський). 2. Дмитро ламав голову над іншим (Ю. Збанацький). 3. Хлопців як вітром здуло. Вони повмощувались на задньому сидінні (В. Терен). 4. А до криниці — рукою подать. Ось вона — проти центрального входу (С. Зінчук). 5. Богдан між ними, як між двох вогнів (Л. Костенко). 6. Гідне подиву, що його не стяла шабля, що його не затоптали в болото кінські копита, що воно не розвіялося у вихорі навальних орд, а залишилося сіллю землі й народу (Б. Харчук).

9. Розгляньте малюнки-загадки. Запишіть фразеологізми, зашифровані в цих малюнках. Укажіть їх вид.

Ключ. Лебедина пісня; вовк в овечій шкірі; крокодилові сльози; тягти кота за хвіст; мокра курка.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Дайте відповіді на питання.

· Що вивчає фразеологія?

· Які фразеологізми називають фразеологічними зрощеннями? Наведіть приклади.

· Які фразеологізми називають фразеологічними сполученнями? Наведіть приклади.

· Які фразеологічні одиниці називають фразеологічними висловами? Наведіть приклади.

· Які фразеологізми належать до фразеологічних єдностей? Наведіть приклади.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Випишіть з фразеологічного словника у три стовпчики 10 фразеологічних єдностей, 10 фразеологічних сполучень і стільки ж фразеологічних зрощень. Поясніть значення кожної фразеологічної одиниці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити