Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

МОРФЕМІКА Й СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

УРОК 86. ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ ТА ПРИСЛІВНИКІВ

Мета: поглибити знання учнів про основні способи творення дієслів та прислівників; формувати вміння правильно утворювати дієслова та прислівники за допомогою різних словотворчих афіксів; виховувати уважність, правописну пильність.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: копії текстів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Прочитайте текст. Назвіть основні способи творення дієслів. Наведіть приклади.

У сучасній українській мові нові дієслова утворюються головним чином за рахунок використання основ з інших частин мови. Для творення дієслів від основ іменників, прикметників, числівників, займенників, прислівників, вигуків і (рідше) службових слів використовуються суфікси -и-, -і-, -а- (-я), -ува- (-юва-), -ка-, наприклад: щастя — щастити, свіжий — свіжити, вік — вікувати, ледар — ледарювати, ох — охкати, ви — викати.

Від основи дієслів за допомогою суфіксів -а-, -ва-, -ува-, -оува- творяться видові пари до префіксованих дієслів доконаного виду: застелити — застеляти, збути — збувати, розмалювати — розмальовувати.

Суфікс -ну-, поєднуючись із дієслівною основою, утворює дієслово доконаного виду: стукати — стукнути, кричати — крикнути. Цей суфікс виконує також і словотворчу роль, наприклад, у поєднанні з прикметниковою основою: худий — худнути.

Суфікс -ону- має значення раптової діє: рубонути, різонути.

Дієслова можуть утворюватися від дієслівних основ за допомогою таких префіксів: в-, у-, уві-, від- (віді-), ви-, до- (ді-), з- (зі-, із-, с-), за-, на-, над- (наді-), об- (обі-), під-, пере-, по-, при-, про-, поза-, попід-, зне-, обез-, недо-, напів-, а також префіксів іншомовного походження де- (дез-), дис-, ре-: внести, урвати, увійти, віднести, відібрати, винести, донести, дібрати, зшити, зігнути, списати, завісити, обізвати, піднести, недочувати, дописати; демаскуватися, дезорієнтувати.

Приєднання різних префіксів до безпрефіксального дієслова змінює його значення й розширює кількість споріднених слів: відбудувати, вибудувати, добудувати, збудувати, перебудувати, побудувати, прибудувати, розбудувати (З посібника).

2. Утворіть від кожного слова дієслово префіксальним та суфіксальним способом. Укажіть словотворчі засоби, які ви використали.

Інформація, ах, слюсар, сканування, сіль, я, малюнок, обід, креслення, загартований, білий, зима, фотографія, троє, перепис, гримати, захід, вболівальник, саджанець, горіння, регрес, завойовник, друкований.

3. Використовуючи префікси, утворіть дієслова з новим значенням чи відтінком у значенні.

Цвісти, спати, йти, жити, платити, правити, сіяти, нести, вчитися, дати, мріяти, мести, радіти.

4. Перекладіть українською мовою словосполучення. Порівняйте їх вимову і написання. Визначте в дієсловах суфікси та префікси. Якого значення надають вони словам?

Съесть ужин, сорвать цветок, сшить костюм, ссыпать зерно, собирать коллекцию, сфотографировать радугу.

5. У наведених реченнях знайдіть дієслова, утворені префіксальним способом. Позначте префікси.

1. Нам випало, сину, досіяти і долюбить отецькеє поле — і стати нового початком (Б. Олійник). 2. Хлопчик підійшов до них, але далі він побачив нешироку річечку і синенькі проліски на березі (В. Іваненко). 3. Сонце, що встигло зсушити вранішній туман, масляно заблискало на його спітнілому, стомленому, але веселому обличчі (П. Панч). 4. В українській мові є двійнята-префікси, які відіграють особливу роль. Так, коли сказати: попобігати, попопрацювати, попоходити, попострибати і так далі — це, далебі, не те, що: побігати, попрацювати, походити, пострибати (А. Матвієнко). 5. Словом можна вбити і оживити, поранити і вилікувати, посіяти тривогу й безнадію і одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і сльозу, породити віру в людину і заронити зневіру, надихнути на працю і скувати сили душі (В. Сухомлинський).

6. Прочитайте текст. Складіть до нього кілька запитань.

У давні періоди розвитку української мови прислівники утворювалися шляхом переходу слів і словоформ з інших частин мови. Поступово змінювані слова стали незмінюваними, і колишні закінчення іменних слів -и, -у, -ом, -є тепер сприймаються як суфікси незмінюваних слів, як, наприклад, у прислівниках згори, внизу, тишком, востаннє, надвоє.

Від іменників, прикметників, числівників, займенників, прислівників утворилися нові прислівники шляхом злиття цих частин мови з прийменниками, які стали в таких словах префіксами: спідлоба, зроду, здалеку, замолоду, поодинці, передусім, подекуди.

У сучасній українській мові прислівники творяться за допомогою суфіксів -о, -е: дорогий — дорого, теплий — тепло, гарячий — гаряче, байдужий — байдуже, а в деяких прислівниках виступає суфікс -чі: двічі, тричі.

Можна виділити ряд префіксів, які приєднуються до прислівників часу й місця: від-, до-, поза-, перед-, після-, по-: віднині, донині, дотепер, позаторік, післязавтра, понікуди.

Прислівники утворюються також за допомогою префіксів пре-, за-, не-: пречудово, зашироко, нешвидко, негласно.

При суфіксально-префіксальному словотворенні використовується префікс по-: по-новому, по-братськи (З посібника).

7. У наведених прислівниках визначте суфікси та префікси.

Напам’ять, лагідно, по-своєму, позавчора, вночі, відтепер, ненароком, по-українському, зрідка, добре, восени, уважніше, по-сусідськи, тричі, щодуху, зависоко, спершу.

8. Розкрийте дужки. Поясніть творення і правопис прислівників.

1. Потрапив між ворон — (по) воронячому каркай (Г. Тютюнник). 2. Дві стародавніх столиці замаячило (в) далині на горбах (О. Довженко). 3. (Від) тоді минуло три роки (О. Гончар). 4. Міна буває (на) двоє: або виміняв, або програв (Народна творчість). 5. Вітри (з) розгону поламали скрипку (Л. Костенко). 6. Закинули рибалки невод втретє (І. Нечуй-Левицький).

9. Творче завдання. Складіть за поданою ситуацією діалог, використовуючи наведені дієслова та прислівники.

► Уявіть, що ви зустрілися з другом, якого давно не бачили. Він вас не впізнав. Між вами відбулося непорозуміння.

Двічі, розглядати, тикати, проковтнути, забути, погано, віднині.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготувати реферат на тему «Словотворчі синоніми в українській мові».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити