Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

МОРФЕМІКА Й СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

УРОК 88. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17. СКЛАДАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ НА ТЕМУ: «МОВНА ОСОБИСТІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ, ІСТОРІЇ»

Мета: подати відомості про поняття «мовна особистість», рівні мовної особистості; формувати вміння складати висловлювання, дотримуючись норм української літературної мови, визначати особливості мовної особистості сучасного українця, характеризувати мовні особистості, відображені в українській літературі, історії та культурі; виховувати патріотизм, національну самосвідомість, любов та повагу до рідної держави, рідної мови та видатних діячів української культури.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Структура мовної особистості».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ПІДГОТОВЧА РОБОТА ДО СКЛАДАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

1. Бесіда з учнями

· Як ви розумієте поняття українська мовна особистість?

2. Прочитайте твердження. Чи погоджуєтеся ви з ним? Які риси мовної особистості ви могли б додати до сказаного?

Мовна особистість — це людина, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами в різних формах, сферах і жанрах мовлення (3 Державного стандарту загальноосвітньої школи).

3. Прочитайте прислів'я різних народів про мову. Поясніть їхнє значення.

Українське: Слово не стріла, а глибше ранить.

Російське: Слово — не горобець, вилетить — не піймаєш.

Білоруське: Кулею поцілиш в одного, в двох, а влучним словом — у тисячу.

Польське: Слова треба важити, а не лічити.

Болгарське: Солодшого за язик немає — і гіркішого немає.

Македонське: Пташок упізнають по співу, а людей по словах.

Сербсько-хорватське: Ліпше спіткнутися ногою, ніж язиком.

► Які риси притаманні, на вашу думку, російській, польській мовній особистості?

4. Прочитайте текст. Дайте визначення поняттю мовна особистість.

Витоки проблеми «мова і людина» були започатковані антропоцентричним напрямом лінгвістичних досліджень німецького філософа В. фон Гумбольдта (1767-1835). Науковець переконливо доводив, що кожна мова визначає світогляд, характер народу і тлумачити її особливості та будову можна лише спираючись на природу мовця взагалі.

В останні роки проблема формування мовної особистості набула актуальності в лінгвістиці, літературознавстві, філософії, культурології, психології, педагогіці. Вивчення наукових праць дало можливість вичленувати визначення мовної особистості як такої, що:

□ виражена в мові (текстах) і через мову, яка акумулює в собі психічний, соціальний, культурний, етичний та інші компоненти (Ю. Караулов, Л. Струганець);

□ сприймає зміни в мові, прилаштовує свій тезаурус (лексикон) до вимог існуючих реалій, формує для себе фрагменти нової мовної картини світу (О. Семенюк);

□ добре володіє системою лінгвістичних знань (знає поняття й відповідні правила), репродукує мовленнєву діяльність, має навички роботи зі словом, дбає про мову і сприяє її розвитку (М. Пентилюк).

Л. Мацько вважає, що «мовна особистість — це людина, яка не тільки знає українську мову, а й здатна творчо самовиражатися рідною мовою, пропагувати її, захищати і розвивати, тобто ставитися до неї свідомо, з почуттям відповідальності за її долю».

Отже, невід’ємною властивістю мовної особистості, одною з обов’язкових її характеристик є любов до рідної мови. Це почуття живе глибоко в душі носія мови як один з виявів любові до батьківщини.

Узагальнюючи різні підходи науковців, зазначимо, що генетичну основу української мовної особистості складають національно-культурні традиції, мовна свідомість і самосвідомість, соціальні, соціолінгвістичні, психологічні характеристики мовного колективу, національний характер, що сприяють формуванню мовної, комунікативної, лінгвокультурознавчої компетенцій (За О. Семеног).

5. Прочитайте та прокоментуйте висловлювання.

1. ...давні греки, тих, хто погано говорив по-грецьки, вважали варварами. В цьому сенсі у нас суспільство майже всуціль варварське. Мова — це також обличчя народу, воно тяжко спотворене. В такій ситуації, ... держава повинна мати глибоко продуману політику, створювати механізми ефективного впливу, координувати зусилля своїх вчених і митців. ...це життєво необхідно — накреслити шляхетні обриси своєї культури (Л. Костенко). 2. Мова і дух як послідовні прояви духовного життя. Ми можемо разом виводити із глибини індивідуальності, яка створює ці явища і зумовлює їх таємною сутністю. Традиції й дух народу — в мові. Тому, як тільки-но дитина оволодіває мовою, вона прилучається до цих традицій. Засвоюючи рідну мову, дитина з віком ніби набуває рис навколишнього середовища, включається в його систему, а в її мисленні починають виявлятися риси національно-психічного устрою (О. Потебня). 3. До скарбниці рідного слова складає одне покоління за одним плоди глибоких сердечних порухів, плоди історичних подій, вірування, погляди, сліди пережитого горя й пережитої радості,— одне слово, весь слід свого духовного життя народ дбайливо зберігає в народному слові. Мова є найважливіший, найдорожчий і найміцніший зв’язок, що об’єднує віджилі, живі й майбутні покоління народу в одне велике історичне живе ціле (К. Ушинський).

6. Розгляньте таблицю. Чи погоджуєтесь ви зі структурою мовної особистості, яку запропонував Ю. Караулов? Як ви розумієте міркування вченого? Доберіть приклади для конкретизації запропонованих рівнів.

Структура мовної особистості

Нульовий рівень

Відбиває рівень володіння буденною мовною семантикою, лексико-граматичним фондом мови. Це рівень нейтральної мовної особистості, тобто на ньому вона не виділяється як оригінальна, мовотворча. З мовного погляду така особистість є непомітною.

Перший (лінгво-когнітивний)

рівень

Цей рівень передбачає інтелектуальні характеристики мовної особистості, притаманні її картині світу, тобто тезаурусові. Як основні одиниці виступають поняття, слова-сим- воли, образи. Мовна особистість цього рівня має розвинути вміння визначати ті поняття, якими вона користується, вміння знаходити, вибирати, розуміти й переробляти необхідну інформацію із запропонованих текстів та ін.

Другий (прагматичний, мотиваційний рівень)

Включає виявлення і характеристику мотивів, цілей, інтересів, соціальних ролей, які керують людиною в процесі комунікації. Одиницями цього рівня є комунікативно- діяльнісні потреби особистості: необхідність висловлюватися, отримати інформацію, вплинути на співрозмовника тощо, що вимагає від особистості оволодіння готовністю керувати спілкуванням, цілеспрямовано будувати висловлювання, переконливо говорити та ін.

7. Робота в парах. Як ви гадаєте, чи впливають засоби масової інформації на формування мовної особистості в сучасних соціокультурних умовах? Складіть діалог на цю тему.

8. Спробуйте подати портрет мовної особистості одного зі своїх однокласників.

IV. СКЛАДАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

1. Пошукова робота з творчим завданням. Робота в групах.

Складіть власне висловлювання про мовну особистість одного з майстрів художнього слова або видатного діяча історії чи культури.

2. Прочитайте висловлювання. Яка ваша думка з цього приводу? Подайте власне бачення проблеми «Мовна особистість письменника».

1. Чим колоритніша особистість, тим оригінальніший її мовленнєвий стиль, оскільки внутрішні якості особистості неминуче виявляються в її мовленні (В. Жайворонок). 2. Рідна мова стає для майстра слова немовби одкровенням, яке допомагає йому пізнати самого себе як творця й осмислити навколишній світ. Саме мова допомагає творцеві самоусвідомити себе, а справжньому талантові активно сприяти національному самоусвідомленню власного народу (В. Жайворонок).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйте (у письмовому вигляді) лінгвістичне повідомлення на тему: «Роль мови у формуванні й самовираженні особистості».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити