Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 93. СЛОВОЗМІНА ІМЕННИКІВ. СЛОВОЗМІННІ ПАРАЛЕЛІ ІМЕННИКІВ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. ПОРУШЕННЯ НОРМ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ

Мета: подати знання про особливості словозміни іменників І—IV відмін, навчити правильно відміняти іменники, розрізняти відмінювання іменників чоловічого і середнього родів; розвивати вміння знаходити словозмінні паралелі іменників, визначати їх стилістичні особливості, формувати вміння помічати та виправляти граматичні помилки й стилістичні недоліки у вживанні варіантних форм; виховувати уважність, пізнавальний інтерес до мовних явищ.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Поділ іменників на відміни», таблиця «Зразки відмінювання іменників І та ІІ відміни», таблиця «Зразки відмінювання іменників ІІІ та !V відміни», таблиця для заповнення «Словозміна іменників».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Розгляньте таблицю «Поділ іменників на відміни» та розкажіть про особливості поділу іменників української мови на відміни.

2. Розподільчий диктант. Запишіть подані слова в чотири колонки за відмінами.

Дитя, життя, мова, людство, сіль, блакить, полум’я, перо, кров, соловей, праця, роздоріжжя, чорнило, співак, голос, ім’я, туманність, дорога, селище, роль, межа, заметіль, мідь, ніч, алея, праця, міць, тім’я, стаття, подорож, Марія.

3. Прочитайте тексти. Виберіть з них іменники, поставте їх у початкову форму та визначте відміну. Запишіть іменники І та ІІ відміни у три колонки за групами: 1) тверда група; 2) м'яка група; 3) мішана група.

1. Микола мовчки вийшов у садок... Він усе думав, нащо то бог так вчинив, що недобре розділив долю між людьми: одним дав панство, й степи, й лани, а другим дав важку працю, бідність та трохи не торби (І. Нечуй-Левицький). 2. Після довгого літнього дня, коли сонце сідає, а розпечена земля поволі скидає з себе золоті шати, коли на бліде, втомлене днем небо з’являються крадькома несміливі зорі, в останньому промінці сонця справляє грища мушва, а дивно м’яке, злото-рожеве повітря приймає віддаль бузкові тони і робить простори ще ширшими і глибшими,— Маланка з Гафійкою волочать курною дорогою утому тіла й приємне почуття скінченого дня (М. Коцюбинський). 3. Я — українець. Над Дніпром стоїть в саду вишневім хата, кущі калини під вікном, криниця, журавель з цебром і скибка місяця щербата. Там я родивсь під спів зозуль (І. Нех).

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

1. Розгляньте таблиці-зразки відмінювання іменників. Які з іменників мають варіантні форми?

2. Прочитайте текст. На його основі складіть таблицю, що стосується відмінювання іменників. Які варіантні форми мають стилістичне забарвлення?

«Поділ іменників на відміни»

І відміна

Іменники жіночого, чоловічого і спільного роду, що в називному відмінку однини мають закінчення -а, -я: хмара, рілля, надія, розбишака

Мішана група

М’яка група

Тверда група

Іменники з основою на шиплячий приголосний: свіча, калюжа, груша

Іменники з основою на м’який приголосний: зброя, змія, шия

Іменники з основою на твердий приголосний (крім шиплячих): кобза, порада, Ольга, химера

ІІ відміна

1. Іменники чоловічого роду без закінчення і з закінченням -о в називному відмінку однини: рік, батько;

2. іменники середнього роду з закінченням -о, -е, -я (крім тих, у яких при відмінюванні з’являються суфікси -ат-, -ят-, -ен-): плече, водоймище, дівчатко

Мішана група

М’яка група

Тверда група

Іменники чоловічого роду з кінцевим шиплячим приголосним основи: вантаж, дощ, ткач, а також іменники на -яр (назви людей за родом діяльності), у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення: пісняр — піснярá, школяр — школярá; іменники середнього роду з закінченням -е при основі на шиплячий приголосний: плече, ложе

1. Іменники чоловічого роду з кінцевим м’яким приголосним основи: боєць, велетень;

2. Частина іменників із суфіксами -ар, -ир, які в однині мають наголос на корені: лікар — лікаря, а також іменники, у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення: буквар — букваря;

3. Іменники середнього роду з закінченням -е та -я (без суфіксів -ен-, -ят-): море, життя, листя

1. Іменники чоловічого роду з кінцевим твердим приголосним основи (крім шиплячих) і з закінченням -о: дуб, Петро; переважна більшість іменників на -р: вир, вихор;

2. Усі іменники іншомовного походження на -ер, -ір, -ор, -ур (-юр) і з постійно наголошеними -ар (-яр), -ир: інженер, ювіляр;

3. Іменники середнього роду із закінченням -о: вікно, місто

ІІІ відміна

Іменники жіночого роду з нульовим закінченням: паморозь, північ, любов, а також іменник мати

ІV відміна

Іменники середнього роду, в яких при відмінюванні з’являються суфікси -ат-, -ят-, -ен-: ведмежа, сім’я, дівча, янголя, дитинча

Відмінювання іменників звичайно не становить проблеми для мовців. Для переважної більшості слів будь-яка відмінкова форма відшукується автоматично. Розглянемо варіантні форми, які потребують свідомого вибору у певних ситуаціях спілкування.

У давальному відмінку іменників чоловічого роду ІІ відміни вживаються паралельні закінчення -ові, -еві (-єві) і -у, -ю: писати дядькові (дядьку), рекомендувати видавцеві (видавцю), порадити водієві (водію).

В окремих випадках єдино можливими є форми на -ові, -еві. Це стосується іменників, які в родовому відмінку мають закінчення -у, -ю. У словосполученні побажання (чиє? кому?) відділу другий іменник може означати і адресата, і суб’єкта дії (форми родового і давального відмінка цього слова збігаються), отже, тут потрібно використати форму із закінченням -ові.

Якщо в тексті поряд стоять кілька іменників чоловічого роду у формі давального відмінка однини, рекомендується вживати варіативні форми: Завтра начальникові головного управління Данилу Богдановичу Триндирівському виповнюється п’ятдесят (О. Мірошниченко).

В іменників чоловічого роду ІІ відміни, що означають істот, форма знахідного відмінка однини збігається з формою родового відмінка: розпитати секретаря, поважати друга. Іменники чоловічого роду — назви неістот — мають у знахідному відмінку однини форму, омонімічну формі називного відмінка: полагодити замок, дивитися телевізор.

Деякі назви неживих предметів виступають у знахідному відмінку у двох формах, спільних із формами називного і родового відмінків: заточив олівець / олівця, написати лист / листа. Форми з нульових закінченням є стилістично нейтральними, а отже вживаються без будь-яких обмежень. Сфера використання форм із закінченням -а (-я) — розмовне мовлення і мова художньої літератури.

Таке саме стилістичне розрізнення форм знахідного відмінка властиве тим найменуванням предметів, періодичних видань, організацій, які походять від назв істот. Літературними є форми, спільні з називним відмінком: купити «Запорожець», з’їсти наполеон. Конструкції купити «Москвича», читати «Юного натураліста» належать до стилістично знижених.

У місцевому відмінку іменники середнього роду з суфіксом -к-, що називають істот, мають варіантні закінчення -ові і -у: на ма- лятк-ові (у), на телятк-ові (-у).

Для іменників чоловічого роду — назв істот — у місцевому відмінку характерні закінчення -ові, -еві; як варіанти виступають закінчення -у (-ю), -і (-ї): на тесляр-еві (і), при товариш-еві (-і).

Іменники IV відміни із суфіксом -ен- виступають у двох формах у родовому і в орудному відмінку однини: імені й ім’я, іменем і ім’ям, тімені і тім’я, племені і плем’я. Усі паралельні форми належать до стилістично нейтральних.

У родовому відмінку множини іменників визначаються варіанти:

а) в іменників І відміни: бритв і бритов, воєн і війн, легень і легенів;

б) в іменників ІІ відміни: серць і сердець, плечей і пліч, десять раз і разів;

г) в іменників, що мають тільки форму множини: граблів і грабель, шароварів і шаровар.

У знахідному відмінку множини вживаються паралельні форми іменників — назв тварин: пасти овець і вівці, коней і коні, доглядати волів і воли.

Паралельні форми орудного відмінка утворюють:

а) іменники І відміни: сльозами і слізьми;

б) іменники, що мають тільки форму множини: ворота і ворітьми, грошима і грішми, дверима і дверми.

У художній літературі трапляються відмінкові форми іменників, які не відповідають сучасним нормам української мови. Стилістичне призначення неправильних форм — відтворення просторічних або діалектних особливостей мови героїв. У письменників-класиків такі форми не виконують стилістичної функції, якщо відповідають мовним нормам періоду написання твору (За Г. Волкотруб).

3. Розглянувши таблицю «Зразки відмінювання іменників І та ІІ відміни» і таблицю «Зразки відмінювання іменників ІІІ та !V відміни», дайте відповіді на запитання.

Зразки відмінювання іменників І відміни

Відмінок

Тверда група

М’яка група

Мішана група


Однина

Н.

Лелека

Красуня

Площа

P.

Лелеки

Красуні

Площі

Д.

Лелеці

Красуні

Площі

З.

Лелек у

Красуню

Площу

О.

Лелекою

Красунею

Площею

М.

...лелеці

...красуні

...площі

Кл.

Лелек о

Красуне

Площе


Множина

Н.

Лелеки

Красуні

Площі

Р.

Лелек

Красунь

Площ

Д.

Лелекам

Красуням

Площам

З.

Лелек

Красунь

Площі

О.

Лелеками

Красунями

Площами

М.

...лелеках

...красунях

...площах

Кл.

Лелеки

Красуні

Площі

Зразки відмінювання іменників ІІ відміни

Відмінок

Тверда група

М’яка група

Мішана група

Ч. р.

С. р.

Ч. р.

С. р.

Ч. р.

С. р.

Однина

Н.

Степ

Крісло

Урожай

Поле

Хрущ

Плече

Р.

Степу

Крісла

Урожаю

Поля

Хруща

Плеча

Д.

Степові (у)

Кріслу

Урожаю (єві)

Полю

Xрущеві (у)

Плечу

З.

Степ

Крісло

Урожай

Поле

Хруща

Плече

О.

Степом

Кріслом

Урожаєм

Полем

Хрущем

Плечем

М.

...степу

...кріслі

...урожаї

...полі

...хрущеві

...плечі

Кл.

Степе

Крісло

Урожаю

Пол е

Хрущу

Плече

Множина

Н.

Степи

Крісла

Урожаї

Поля

Хрущі

Плечі

Р.

Степів

Крісел

Урожаїв

Полів

Хрущів

Плечей (пліч)

Д.

Степам

Кріслам

Урожаям

Полям

Хрущам

Плечам

З.

Степи

Крісла

Урожаї

Поля

Хрущів

Плечі

О.

Степами

Кріслами

Урожаями

Полями

Хрущами

Плечима

М.

...степах

...кріслах

...урожаях

...полях

...хрущах

...плечах

Кл.

Степи

Крісла

Урожаї

Поля

Хрущі

Плечі

Зразки відмінювання іменників ІІІ та IV відміни

Відмінок

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ІІІ ВІДМІНИ

Однина

Множина

Н.

Тінь

Ніч

Тіні

Ночі

Р.

Тіні

Ночі

Тіней

Ночей

Д.

Тіні

Ночі

Тіням

Ночам

З.

Тінь

Ніч

Тіні

Ночі

О.

Тінню

Ніччю

Тінями

Ночами

М.

...тіні

...ночі

...тінях

...ночах

Кл.

Тіне

Ноче

Тіні

Ночі


ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ІУ ВІДМІНИ

Н.

Орля

Ім’я

Орлята

Імена

Р.

Орляти

Імені, ім’я

Орлят

Імен

Д.

Орляті

Імені

Орлятам

Іменам

З.

Орля

Ім’я

Орлят

Імена

О.

Орлям

Ім’ям, іменем

Орлятами

Іменами

М.

...орляті

...імені

...орлятах

...іменах

Кл.

Орля

Ім’я

Орлята

Імена

► До яких груп іменників І та ІІ відмін подібні іменники ІІ відміни за написанням букв і та и, я та а в закінченнях?

· Коли в закінченнях давального, орудного й місцевого відмінків множини ІІІ відміни пишемо букву а? (Якщо основа закінчується на м’який, на губний, на шиплячий приголосний чи на р?).

· До яких іменників подібні іменники ІV відміни за своїми закінченнями в множині?

· Провідміняйте іменники горня, коліща.

· Чи мають іменники якоїсь групи в закінченнях давального й місцевого відмінків однини букву и?

· У яких відмінках множини закінчення кожної групи однакові для І та ІІ відмін?

V. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ І ВПРАВ НА ОСНОВІ ОПРАЦЬОВАНОГО ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Заповніть таблицю «Словозміна іменників» поданими словами. Укажіть, які з іменників можуть мати варіантні форми.

Пісня, сосна, зоря, лікарі, кущ, комітет, суміш, ведмежата, знання, дитинча, талант, надія, співаки, скеля, гривні.

Словозміна іменників

Відмінок

І відміна

ІІ відміна

ІІІ відміна

ІV відміна

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.

Кл. ф.

2. Поставте наведені іменники в різних формах.

► У формі місцевого відмінка однини. Укажіть можливі варіанти. Складіть речення з кількома словами.

Місто, море, ліс, альманах, селище, документ, край.

► У формі родового відмінка множини. Укажіть можливі варіанти. Складіть речення з кількома словами.

Апельсин, бритва, джинси, вечеря, модель, Альпи, дверці.

3. Розкрийте дужки, вживши правильну відмінкову форму. Обґрунтуйте свій вибір. Вкажіть можливі варіантні форми.

1. Лихо (вовк) — зачинили його межи (вівця). 2. Дай (серце) волю, заведе в неволю. 3. Чого не може громада, того й (козак) зась (Народна творчість). 4. Конференція тривала п’ять (дні). 5. Без (граблі) мені тут не обійтися. 6. Кілька побажань висловила комісія (факультет). 7. Привітальний адрес з нагоди 50-річчя директор вручив (начальник другого цеху Корнієнко Василь Петрович) (З посібника).

4. У поданих реченнях вкажіть відхилення від сучасної норми у вживанні відмінкових форм іменників. Відредагуйте речення. Поміркуйте, чому письменники вживають відмінкові форми іменників, які не відповідають нормам.

1. В ринві легко дзюрчала вода, що збиралася з осадженої по дасі мряки (М. Дерлиця). 2. Гусяче перо скрипіло по папері (Б. Лепкий). 3. Ситий кондуктор частенько проходив повз них і цілив на їх зелену мигтящу плямку свого ліхтаря, приглядаючись пильно до їх обличчів у темряві, з розчуленою й разом скритою усмішкою, з якою дивляться на закоханих (Г. Григоренко).

5. Прочитайте речення. Назвіть можливі варіанти відмінкових форм виділених іменників. Визначте стилістичні особливості паралельних форм.

1. Пан Валер’ян роздратовано тарабанив по столі пальцями (М. Коцюбинський). 2. Ляля вгадувала в цих людях вчорашніх солдатів (О. Гончар). 3. Ростіть скоріш, хлоп’ята, на підмогу дідусеві (П. Куліш). 4. На ній та сама плахта й горсетка, що мала колись у Ковалівці, лиш жовтих троянд не видно у волоссю (Б. Лепкий). 5. Невольники принесли дорогі страви і поставили на столі перед гістьми (І. Нечуй-Левицький).

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Перепишіть, уставляючи пропущені в закінченнях букви. Над іменниками надпишіть олівцем відміну (для І та ІІ відміни — групу).

1. Мелашка була з поетичною душ..ю, з ласкавим серц..м. 2. Кайдашиха лупила кочерг..ю горшк.. на полиц.., Мелашка частувала миск.. рогач..м на миснику. 3. Волосний з писар..м пішли в хату: в Лавріновій і Карповій хаті валялись купами черепк.. 4. Груш.. були здорові і дорого коштували на ярмарку (І. Нечуй-Левицький). 5. Хто вітр.. служить, тому димом платять. 6. Дарованому кон.. в зуби не заглядають. 7. Пиріг живот.. не зашкодить. 8. Всякому овоч.. свій час (Народна творчість).

► Перекладіть речення українською мовою. Підкресліть іменники. Визначте їх відміну, групу, відмінок і число.

1. Звезды то мигали слабым светом, то исчезали, отсырела земля, запотели листья; кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и проохать над землею (И. Тургенев). 2. Синеватая вода блестит сталью, крепкий запах морской соли густо льется на берег (М. Горький).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити